Torshag 5:5, Åby

Detaljplan för fastigheten Torshag 5:5 med närområde inom Åby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av fastigheten Torshag 5:5 inom Torshags fabriksområde i Åby från industri till i huvudsak bostäder med blandade centrumfunktioner och verksamheter med låg omgivningspåverkan.

Vidare syftar detaljplanen till att skapa skydd för bebyggelsen och miljöns kulturhistoriska värden samt bevara intilliggande skogsmark som natur. Detaljplanen möjliggör för en ny gång- och cykelväg längs med Katrineholmsvägen.

Planbesked

Den 17 april 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 mars 2020.

Samråd

Från och med den 22 december 2022 och till och med den 16 februari 2023 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Detaljplanen upprättas enligt standardförfarande.

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att ske
torsdagen den 26 januari 2023, drop in mellan klockan 17.00-19.00,
i Torshagshuset, Katrineholmsvägen 66, Åby.

Lämna in synpunkter senast den 16 februari 2023.
Glöm inte skriva ditt namn och fullständig postadress. Lämna gärna även
telefonnummer och e-postadress.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.9 MB.
Planbeskrivning Pdf, 5.6 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 843.3 kB.
Grundkarta Pdf, 485.6 kB.

Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Fanny Germer
planarkitekt
011-15 10 59

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.