Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Jämställdhet

Information om kommunens arbete med jämställdhetsfrågor.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön. Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom samhällets olika områden.

Norrköpings kommun har undertecknat CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen för jämställdhet, år 2016. CEMR-deklarationen är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i kommunens verksamheter. Norrköping har tagit ställning för att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att kommunen ska genomföra sina åtaganden enligt deklarationen.

CEMR-deklarationen (skr.se)

Jämställdhetsintegrering är kommunens strategi för att öka jämställdheten. Det innebär att jämställdhetsperspektivet finns med i kommunens alla verksamhetsområden och inkluderas i kommunens styrning och ledning. Från beslutsfattande till planering, utförande och uppföljning av kommunens verksamheter.

Norrköpings kommuns arbete med jämställdhetsintegrering beskrivs i Riktlinje för jämställdhetsintegrering i Norrköpings kommun, som antogs av kommunfullmäktige den 27 januari 2020. Riktlinjen beskriver hur Norrköpings kommun lever upp till den ”Europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå” (CEMR-deklarationen).

Arbetet omfattar följande delar:

  • Könsuppdelad statistik.
  • Jämställdhetsperspektivet i ärendeberedningsprocessen.
  • Kunskapshöjande insatser.
  • Verktyg och metoder.
  • Heltid som norm.
  • Lika rättigheter och möjligheter.

Riktlinje för jämställdhetsintegrering i Norrköpings kommun Pdf, 14.3 MB.

Norrköpings kommun genomför EU-projektet GEMIS - "Promoting gender equality for a more inclusive society", under en två års period. Projektet pågår under perioden mars 2021 till mars 2023.

Syftet med projektet är att stödja utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle genom att främja jämställdhet och social inkludering med fokus på kvinnor i Europa. Genom att främja en jämn fördelning av makt och inflytande skapas ett mer rättvist och demokratiskt samhälle.

Projektet har tre delmål:

  • Höja kunskapen hos beslutsfattare, tjänstepersoner och medborgare kring jämställdhet och hur jämställdhetsintegrering kan användas för att nå ett mer jämställt samhälle.
  • Utbyte av goda exempel kring att främja ett jämställt deltagande i beslutsfattande.
  • Att avskaffa ett språkbruk som har sin grund i stereotypa uppfattningar om kön för att istället använda ett mer inkluderande och könsneutralt språk.

Mer om EU-projektet GEMIS

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten