Om GEMIS

Norrköpings kommun har under perioden mars 2021 till mars 2023 deltagit i EU-projektet GEMIS - "Promoting gender equality for a more inclusive society".

Syfte

Syftet med projektet var att stödja utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle genom att främja jämställdhet och social inkludering med fokus på kvinnor i Europa. Genom att främja en jämn fördelning av makt och inflytande skapas ett mer rättvist och demokratiskt samhälle.

Projektet har haft tre delmål:

 • Höja kunskapen hos beslutsfattare, tjänstepersoner och medborgare kring jämställdhet och hur jämställdhetsintegrering kan användas för att nå ett mer jämställt samhälle.
 • Utbyte av goda exempel kring att främja ett jämställt deltagande i beslutsfattande.
 • Att avskaffa ett språkbruk som har sin grund i stereotypa uppfattningar om kön för att istället använda ett mer inkluderande och könsneutralt språk.

För Norrköpings kommun är dessutom syftet att knyta kontakter med andra länder inom EU samt genom samverkan få möjlighet att reflektera kring och utveckla den egna organisationens arbete inom jämställdhetsperspektivet. Ett mål med projektet är att synliggöra vad vi är bra på och vad vi skulle kunna utveckla inom kommunens jämställdhetsarbete. Just det här syftet har uppnåtts genom bildandet av flera nya kontakter och ett större nätverk inom EU. Norrköpings kommun har dessutom gått vidare med ett nytt EU-samarbete som följd av GEMIS-projekt.

Projektet genomfördes tillsammans med:

 • Comune di Parma, Italien
 • Miasto Piotrkow Trybunalki, Polen
 • Stadt Esslingen am Neckar, Tyskland
 • Municipio de Santo Tirso, Portugal
 • Ville de Vienne, Frankrike
 • Sweden Emilia Romagna Network (SERN), Italien
 • Gender studies, o.p.s. (offentlig privat samverkan) Tjeckien

Projektets förväntade resultat

 • Utveckla ett kritiskt tänkande kring ojämlikhet mellan könen.
 • Öka kunskapen kring internationella, nationella, regionala och lokala policys och program för att minska könsskillnader.
 • Främja inkludering av kvinnor och de mest utsatta grupperna, som till exempel invandrarkvinnor, i samhället.
 • Utbyte av Best practices.
 • Samla alla goda exempel i en handbok med konkreta åtgärder för ett mer jämställt deltagande i beslutsfattande och för att öka deltagande av kvinnor på beslutsfattande positioner.
 • Vägledning med rekommendationer för ett mer inkluderande och könsneutralt språk som kan användas av beslutsfattare, politiker, tjänstepersoner och media.
 • Projektet finansieras av Europe for Citizens Programme of the European Union.

Du kan läsa mer av resultatet av projektet i det framtagna materialet i form av en handbok och en guideline. Handboken är än så länge på engelska, men en svensk version håller på att tas fram.

Gemis handbook english Pdf, 6.3 MB.

Gemis guidelines Sweden Pdf, 8.4 MB.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

GEMIS-projektets logga