Politiskt program och övergripande mål

Det politiska programmet pekar ut den politiska viljan som därefter konkretiseras i övergripande mål för mandatperioden.

Exempelbild

Norrköpings kommuns styrmodell

Kommunfullmäktige tog den 19 december 2022 beslut om Politiskt program och Övergripande mål för mandatperioden 2023–2026.

Övergripande mål och måluppfyllelser 2023–2026 bygger på Borglig samverkans politiska program och tillsammans utgör de båda dokumenten basen i organisationens politiska styrning för mandatperioden. De övergripande målen är en konkretisering av den styrande politikens viljeinriktning för mandatperioden.

Politiskt program

Mandatperiodens politiska program Frihet och ansvar – borglig samverkan för Norrköping innehåller 11 prioriterade områden och 95 punkter.

Politiskt program 2023–2026 Pdf, 10.3 MB.

Det finns en ansvarsfördelning av punkterna i det politiska programmet. Syftet med ansvarsfördelningen är att underlätta styrningen i nästa steg då den politiska viljan ska omsättas i nämndernas uppdragsplaner och bolagens affärsplaner.

Ansvarfördelning politiskt program Excel, 52.2 kB.

Övergripande mål

Mandatperiodens sex övergripande mål är indelade i fyra målområden:

  • Arbete och företagande
  • Välfärd och valfrihet
  • Klimat och miljö
  • Trygghet och säkerhet

Övergripande mål och måluppfyllelser 2023–2026 Pdf, 835 kB.

Till varje mål finns måluppfyllelser som gör det möjligt att följa upp och utvärdera målen över tid.

Beskrivning av måluppfyllelser Pdf, 31.8 kB.

Uppföljning

De övergripande målen följs upp av tjänsteorganisationen vid delår och helår. Uppföljningen av det politiska programmet sker genom uppföljning av övergripande mål.

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Mer information