Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Kommunala bolag

Norrköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB med 11 dotterbolag varav två bolag är vilande. Bolagen bedriver kommunal verksamhet åt kommunens invånare och erbjuder alltifrån bostäder, lokaler, vattenförsörjning, hamnanläggningar och spårvagns- och flygplatsverksamhet till kulturutbud med mera.

Så styrs de kommunala bolagen

Kommunala bolagens ekonomi

Se bild över hur Norrköpings kommuns bolagskoncern är organiserad

Moderbolaget Norrköping Rådhus AB

Norrköping Rådhus AB är sedan 2008 moderbolag i kommunens bolagskoncern.

Moderbolaget driver ingen egen affärsverksamhet, utan är ett holdningbolag som är helägt av Norrköpings kommun och har till uppgift att styra dotterbolagen med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade styrdokument.

Norrköping Rådhus AB:s styrelse

Styrelseledamot, ordförande
Sophia Jarl, ordförande

Styrelseledamöter
Olle Vikmång, vice ordförande
Christopher Jarnvall
Reidar Svedahl
Annette Sjöö
Magnus Cato
Tomas Tekmen

Styrelsesuppleant
Christian Widlund
Maria Sayeler Behnam
Patrik Palm
Eva-Britt Sjöberg

Yrkesrevisor
Peter Von Knorring

Lekmannarevisorer
Tommy Svensson
Urban Pehrsson

Dotterbolagen i bolagskoncernen

Norrköpings kommun styr de kommunala bolagen bland annat via den lagreglerade och obligatoriska bolagsordningen. Varje bolag har en egen bolagsordning som beskriver bolagets verksamhet.

I ägardirektivet tydliggör ägaren, Norrköpings kommun, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. Kommunfullmäktige fastställer, utöver bolagsordningen, ägardirektiv för de flesta av de kommunala bolagen. Bolagsordningen och ägardirektivet bör läsas parallellt.

Styrdokument och kontaktinformation hittar du här

Hållbarhetsrapport

Norrköping Rådhus AB har tagit fram en hållbarhetsrapport. Den är integrerad med årsredovisningens särtryck och innehåller även bolagskoncernens resultat- och balansräkning.

Norrköping Rådhus AB Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2022 Pdf, 3 MB.