Så styrs de kommunala bolagen

Kommunens nämnder och bolag har ansvar för att förvalta och genomföra verksamhet inom sitt område utifrån politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen och styrdokument. De kommunala bolagen är viktiga samhällsfunktioner i Norrköpings kommun. Genom bolagens verksamheter vill man uppfylla kommunens vision, övergripande mål och preciseringar.

Bolagsstyrning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och den övergripande och lagstadgade ägaren för samtliga bolag. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Enligt kommunallagen 6 kap 1§ ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Detta gäller såväl för kommunens nämnder som för kommunens hel- och delägda aktiebolag.

Moderbolaget Norrköping Rådhus AB ansvarar för att leda, styra och samordna dotterbolagens verksamhet mot kommunens vision, övergripande mål och preciseringar. Detta utförs genom formell styrning (bolagsordning och ägardirektiv) och informell styrning (ägardialog).

I bolagskoncernen finns tolv dotterbolag varav tre är egna koncerner. Dotterbolagen styr sin verksamhet genom affärsplaner och andra styrande dokument inom ramarna för bolagsordning och ägardirektiv.

Klicka på bilden nedan för att se den i större storlek.

Skiss över hur de kommunala bolagen är organiserade.
Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Affärsplan Rådhus AB
2023-2027