Befolkningsutveckling, Norrköping, månadsdata

Drygt 600 fler invånare hittills i år

Den 31 augusti 2021 var Norrköpings folkmängd 144 110 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 8 september 2021. Folkmängden har därmed ökat med 630 personer hittills i år. Folkmängden enligt KID jämförs med den officiella befolkningsstatistiken för den 31 december 2020 från Statistiska centralbyrån (SCB). Enligt SCB hade Norrköping 143 478 folkbokförda invånare vid årsskiftet.

Folkmängdsökningen på 630 personer är högre än den var under samma period åren 2020 och 2018. Dock är det en relativt låg nivå jämfört med övriga år under perioden 2016-2020. Se diagram nedan.

Hittills i år har det fötts 1 130 barn i Norrköping. En jämförelse med samma period tidigare år visar att det är det högsta antalet sedan år 2017. Antalet avlidna personer i Norrköping under månaderna januari till augusti var 910 personer vilket är ett tiotal färre än under samma period förra året.

In- och utflyttning mellan Norrköping och utlandet är fortsatt på en låg nivå och det utrikes flyttnettot hittills i år är +50 personer. Det vill säga antalet immigranter har varit 50 fler än antalet emigranter.

Däremot är det inrikes flyttnettot på en relativt hög nivå, +230 personer. Det är på samma nivå som under åren 2017 och 2019, och högre än under de tre åren 2016, 2018 och 2020.

Diagrammet nedan visar ackumulerad befolkningsutveckling per månad åren 2016-2021 enlig KID.

Källa: Kommuninvånardata

Bifogat dokument innehåller ett diagram som visar folkmängden i Norrköping sedan den sista december 2010.

Befolkningsutveckling per var 14:e dag från den 31 december 2010PDF (pdf, 74.4 kB)

Antalet avlidna

Under april månad 2020 var antalet avlidna det högsta under en enskild månad under åren 2010 - 2021, vilket är den tidsperiod som kommunen har tillgänglig månadsstatistik över detta. Efter april minskade antalet mot liknande nivåer som tidigare år. Under november månad 2020 ökade dock antalet och antalet avlidna var högt även under december 2020 och januari 2021. Sedan februari i år har antalet varit på mer normala nivåer.

Antalet avlidna under augusti 2021 var 120 personer och något högre än under samma månad de senaste fem åren. Diagrammet nedan visar hur antalet avlidna varierar mellan månader. Hittills i år har det avlidit 910 personer i Norrköping. 

Diagrammet visar antalet avlidna i Norrköping per månad åren 2016-2021 enligt Kommuninvånardata.

Källa: Kommuninvånardata

Flyttningar

Enligt Kommuninvånardata flyttade 4 220 personer till Norrköping från andra kommuner eller från utlandet under januari-augusti 2021. Samtidigt flyttade 3 930 personer från Norrköping, vilket ger ett flyttnetto på +280 personer (antal inflyttare - antal utflyttare).

Det relativt låga flyttnettot beror till stor del på en minskad invandring jämfört med tidigare år. Flyttnettot mot utlandet var som tidigare nämnts +50 personer medan det inrikes flyttnettot var på en relativt hög nivå, +230 personer.

Födda

Under augusti 2021 föddes det 140 barn i Norrköping enligt KID. Hittills i år har det fötts nästan 1 130 barn i Norrköping, vilket är det högsta antalet sedan 2017 (om man tittar på motsvarande period). Det innebär att födelsenettot, det vill säga antalet födslar minus antalet avlidna personer, är fortsatt positivt i år med +220 personer.

Observera att uppgifterna från KID kan ändras då sena inrapporteringar registreras. Statistiken från KID är heller inte den officiella befolkningsstatistiken. Läs mer om detta i kapitlet nedan.

Ackumulerat flytt- och födelsenetto under 2015-2020, per månadPDF (pdf, 24 kB)

Om statistiken på den här sidan

Informationen bygger på uppgifter från kommunens eget befolkningsregister som kallas KID (kommuninvånardata). Uppgifterna avser folkbokförd befolkning och uppdateras varje dag med uppgifter från Skatteverket. Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar dock den officiella befolkningsstatistiken.

Det kan vara så att födelsenettot och flyttnettot från KID inte summerar till angiven total befolkningsförändring under året. Det beror på att befolkningsförändringen beräknas från SCB:s redovisade (officiella) folkmängd för Norrköping det senaste årsskiftet.

KID-siffrorna ska inte användas som ett exakt mått på befolkningens storlek vid en viss tidpunkt. Registret uppdateras kontinuerligt med även sena inrapporteringar. Den förändringsvariabel som har flest försenade registreringar är uppgifter om flyttningar. Även dödsfall kan inrapporteras sent. Folkbokföringen av nyfödda sker dock i allmänhet snabbt och registreringarna finns oftast med direkt i uppdateringarna av registret.

Uttag ur KID sker avseende den 15:e och den siste varje månad. Uttagen ur registret görs i regel cirka en vecka efter respektive månadsskifte, just på grund av eftersläpningen i inrapporteringen.

Vid användning av siffermaterialet bör man tänka på att KID är ett administrativt register som är till för att ge grundinformation till ett flertal av kommunens verksamhetssystem. KID är ett levande register, dvs. det uppdateras ständigt även med sent anmälda förändringar.

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten
Charlotte Lundberg
Statistiker
Olle Kylensjö
Statistiker