Befolkningsutveckling i Norrköping, preliminär statistik, år januari - mars 2024

Norrköpings folkmängd minskar

Den 31 mars 2024 var Norrköpings folkmängd 144 960 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 10 april 2024. Det innebär att folkmängden har minskat med 200 invånare under årets tre första månader. Det är första gången sedan år 2000 som kommunens folkmängd minskar under motsvarande tidsperiod (år 2000 var minskningen -83 invånare under januari-mars).

Folkmängden i Norrköping har minskat sedan sommaren 2023 och en orsak till det är att Skatteverket sedan maj 2023 börjat göra utökade kontroller av invånare som misstänks vara felaktigt folkbokförda, vilket gjort att antalet registrerade utvandringar har ökat sedan dess. Den låga befolkningstillväxten förklaras dock inte enbart av de utökade kontrollerna. Under inledningen av 2024 s¨å har även inflyttningen till kommunen varit låg jämfört med utflyttningen (även om in- och utvandring exkluderas). Barnafödandet har dessutom under början av 2024 fortsatt att sjunka från den rekordlåga nivån som var 2023.

Under januari - mars i år föddes det drygt 340 barn i Norrköping vilket är ännu lägre än den mycket låga nivån som var förra året. Med tanke på att antalet norrköpingsbor i de mest barnafödande åldrarna just nu är relativt högt så innebär detta att fruktsamheten, alltså antalet födda barn per kvinna i barnafödande ålder, just nu är på den lägsta nivån som observerats i kommunen så långt tillbaka det finns statistik över detta (från år 1969 och framåt) och på en nivå som är lägre än 1,4 barn per kvinna.

Ungefär 1 250 inflyttningar till kommunen skedde under januari - mars i år vilket är den lägsta nivån sedan 2011 för motsvarande tidsperiod. Inflyttningen från andra länder (invandringen) var ungefär på samma nivå som den genomsnittliga och relativt låga nivå som varit sedan år 2020 (åren dessförinnan var invandringen betydligt högre). Antalet inflyttningar från andra kommuner (inrikes inflyttning) var under januari - mars i år på den lägsta nivån sedan 2018, men det året var invandringen alltså betydligt högre vilket gör att vi får gå tillbaka till 2011 för att hitta en inflyttning som totalt sett var lägre än i år.

Ungefär 1 430 utflyttningar från kommunen skedde under januari - mars i år, vilket är den högsta nivån någonsin för motsvarande tidsperiod och det var framförallt utflyttningen till andra länder (utvandringen) som bidrog till det rekordet. Antalet inrikes utflyttningar var också på en relativt hög nivå, men inte rekordhög utan ungefär på den genomsnittliga nivå som varit sedan 2020. Antalet utvandringar har ökat kraftigt sedan sommaren 2023, men den ökningen beror alltså till viss del på de utökade kontrollerna av felaktigt folkbokförda personer där många i praktiken utvandrat tidigare men har registrerats som utvandrade först efter att kontrollerna har utförts.

Flyttrörelserna in och ut från kommunen innebär att flyttnettot (inflyttningar - utflyttningar) under januari - mars blev -180. Skatteverkets utökade kontroller förklarar bara en del av detta, om vi bara tittar på inrikes flyttnetto, dvs. antal inrikes inflyttningar - inrikes utflyttningar så låg detta på -110 och det talet påverkas inte av in- eller utvandringar. Det innebär det lägsta inrikes flyttnettot sedan 2018 för tidsperioden januari - mars.

Flyttnettot till Norrköping har varierat ganska mycket på senare år men också visat på en minskande trend sedan 2016 vilket till stor del beror på att invandringen till Sverige och Norrköping har minskat sedan dess. En betydande del av inflyttningen från andra kommuner (inrikes inflyttning) består av personer som först invandrat till en annan kommun och därefter inom en relativt kort vistelseperiod i Sverige flyttat vidare till Norrköping.

Totalt avled ca 350 invånare i Norrköping under januari - mars i år, vilket är på ungefär samma nivå som 2022 och 2023. Det innebär att födelsenettot (födda - avlidna) var ca -10 under januari - mars.

Diagrammet nedan visar ackumulerad befolkningsutveckling per månad åren 2019 - 2024 enligt KID.

Källa: Kommuninvånardata

Bifogat dokument innehåller ett diagram som visar folkmängden i Norrköping sedan den sista december 2010:

Befolkningsutveckling per var 14:e dag från den 31 december 2010 Pdf, 86 kB.

Bifogat dokument innehåller ett diagram som visar flytt- och födelsenetto per månad åren 2019-2024:

Ackumulerat flytt- och födelsenetto under 2018-2023, per månad Pdf, 12.9 kB.

Om statistiken på den här sidan

Informationen bygger på uppgifter från kommunens eget befolkningsregister som kallas KID (kommuninvånardata) och ska ses som preliminär. Uppgifterna avser folkbokförd befolkning och uppdateras varje dag med uppgifter från Skatteverket. Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar dock den officiella befolkningsstatistiken.

Det kan vara så att födelsenettot och flyttnettot från KID inte summerar till angiven total befolkningsförändring under året. Det kan bero dels på att siffrorna är preliminära och avrundade i texten ovan samt att befolkningsförändringen beräknas från SCB:s redovisade (officiella) folkmängd för Norrköping det senaste årsskiftet.

KID-siffrorna ska inte användas som ett exakt mått på befolkningens storlek vid en viss tidpunkt. Registret uppdateras kontinuerligt med även sena inrapporteringar. Den förändringsvariabel som har flest försenade registreringar är uppgifter om flyttningar. Även dödsfall kan inrapporteras sent. Folkbokföringen av nyfödda sker dock i allmänhet snabbt och registreringarna finns oftast med direkt i uppdateringarna av registret.

Uttag ur KID sker avseende den 15:e och den siste varje månad. Uttagen ur registret görs i regel cirka en vecka efter respektive månadsskifte, just på grund av eftersläpningen i inrapporteringen.

Vid användning av siffermaterialet bör man tänka på att KID är ett administrativt register som är till för att ge grundinformation till ett flertal av kommunens verksamhetssystem. KID är ett levande register, dvs. det uppdateras ständigt även med sent anmälda förändringar.

Kontakt
Olle Kylensjö
Statistiker