Befolkningsutveckling, Norrköping, månadsdata

144 670 norrköpingsbor

Den 31 maj 2022 var Norrköpings folkmängd 144 670 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 13 juni 2022.

Enligt officiell befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB) hade Norrköping 144 458 folkbokförda invånare vid årsskiftet. Det innebär att folkmängden har ökat med 210 personer under årets första fem månader 2022. Det är en något lägre folkökning jämfört samma period förra året vilket framförallt beror på ett lägre barnafödande.

Barnafödandet hittills i år är på en låg nivå jämfört med tidigare år, fram till den sista maj föddes det 630 barn i Norrköping.

2 320 inflyttningar har skett till kommunen under januari - maj i år vilket är den högsta nivån sedan 2017 och det är framförallt inrikes inflyttning som ökar, inflyttningen från andra länder är på en fortsatt låg nivå sedan 2020. Även utflyttningen har varit relativt hög, men har alltjämt varit lägre än inflyttningen. Antalet utflyttningar från kommunen var 2 170 under fram t o m maj. Det innebär att flyttnettot, dvs. antalet inflyttningar - utflyttningar hamnade på +150, den högsta nivån under motsvarande tidsperiod sedan 2019.

Totalt har knappt 600 personer avlidit under årets första fem månader. Det är något fler jämfört med förra året. Detta är inte oväntat med tanke på att vi har allt fler äldre i befolkningen.

Diagrammet nedan visar ackumulerad befolkningsutveckling per månad åren 2017-2022 enligt KID.

Källa: Kommuninvånardata

Bifogat dokument innehåller ett diagram som visar folkmängden i Norrköping sedan den sista december 2010.

Befolkningsutveckling per var 14:e dag från den 31 december 2010 Pdf, 81.1 kB. (Pdf, 81.1 kB)

Antalet avlidna

Under 2020 var antalet avlidna, särskilt under våren, på ovanligt höga nivåer pga coronapandemin. Sedan januari 2021 har antalet avlidna varit på mer normala nivåer med undantag november 2021.

Fram till och med maj i år har knappt 600 personer avlidit, det är på en något högre nivå jämfört med 2021. Detta är inte oväntat med tanke på att vi har allt fler äldre i befolkningen.

Diagrammet visar antalet avlidna i Norrköping per månad åren 2020-2022, samt ett medel för åren 2015-2019, enligt Kommuninvånardata.

Källa: Kommuninvånardata

Flyttningar

2 320 inflyttningar till Norrköping skedde under perioden januari - maj i år. Samtidigt skedde 2 170 utflyttningar från Norrköping, vilket ger ett flyttnetto på +150 personer (antal inflyttningar - antal utflyttningar). Det är det högsta flyttnettot under motsvarande tidsperiod sedan 2019.

Flyttningarna består framför allt av personer som flyttar mellan kommuner i Sverige. Flyttningar till och från utlandet har varit relativt lågt under både år 2020 och 2021 och flyttstatistiken hittills under 2022 visar på en fortsatt låg nivå för invandringen. Drygt 240 inflyttningar från andra länder har skett under januari - maj i år. Även om invandringen är relativt låg så är det fler som invandrar än utvandrar och utrikes flyttnetto (invandringar - utvandringar) låg på +75 under perioden januari - maj, vilket alltså är hälften av det totala flyttnettot.

Födda

Sammanlagt har det fötts 630 barn i Norrköping hittills i år. Det innebär att födelsenettot, det vill säga antalet födslar minus antalet avlidna personer, var +30 personer vilket är den lägsta nivån för perioden januari - maj under åren 2010-2022.

Observera att uppgifterna från KID kan ändras då sena inrapporteringar registreras. Statistiken från KID är heller inte den officiella befolkningsstatistiken. Läs mer om detta i kapitlet nedan.

Ackumulerat flytt- och födelsenetto under 2018-2022, per månad Pdf, 22 kB. (Pdf, 22 kB)

Om statistiken på den här sidan

Informationen bygger på uppgifter från kommunens eget befolkningsregister som kallas KID (kommuninvånardata). Uppgifterna avser folkbokförd befolkning och uppdateras varje dag med uppgifter från Skatteverket. Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar dock den officiella befolkningsstatistiken.

Det kan vara så att födelsenettot och flyttnettot från KID inte summerar till angiven total befolkningsförändring under året. Det beror på att befolkningsförändringen beräknas från SCB:s redovisade (officiella) folkmängd för Norrköping det senaste årsskiftet.

KID-siffrorna ska inte användas som ett exakt mått på befolkningens storlek vid en viss tidpunkt. Registret uppdateras kontinuerligt med även sena inrapporteringar. Den förändringsvariabel som har flest försenade registreringar är uppgifter om flyttningar. Även dödsfall kan inrapporteras sent. Folkbokföringen av nyfödda sker dock i allmänhet snabbt och registreringarna finns oftast med direkt i uppdateringarna av registret.

Uttag ur KID sker avseende den 15:e och den siste varje månad. Uttagen ur registret görs i regel cirka en vecka efter respektive månadsskifte, just på grund av eftersläpningen i inrapporteringen.

Vid användning av siffermaterialet bör man tänka på att KID är ett administrativt register som är till för att ge grundinformation till ett flertal av kommunens verksamhetssystem. KID är ett levande register, dvs. det uppdateras ständigt även med sent anmälda förändringar.

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten
Olle Kylensjö
Statistiker