Vrinneviskogens naturreservat

Området domineras av strövvänlig gammal tallskog. Här finns också sumpskogar, våtmark och halvöppna gräsmarker som slåttras årligen. I öster, finns ek- och hassellundar. Vrinneviskogen är starkt präglad av mänsklig påverkan sedan lång tid. Här finns till exempel fornlämningar från bronsåldern som gravar och skärvstenshögar liksom spår av sentida stenbrytning.

Reservatet gynnar både friluftsliv och växt- och djurliv. I de mer ostörda delarna kan den som har tur få se både grävling och räv. När våtmarken anlades 2009 hittade snabbt många fåglar hit. Här finns goda chanser att se en rad änder, liksom smådopping och sothöna. Grodor och trollsländor är andra arter som trivs kring våtmarken.

Vrinneviskogens upplevelsestig

  • Reservat sedan 1978
  • 277 hektar

Ligger i södra Norrköping, från Klingsberg i norr till Ensjön i söder.
Vrinneviskogen kan nås från flera håll. Med bil kan man till exempel ta av Sprängstensgatan från Gamla Övägen, i första rondellen söder om Söderleden är det skyltat mot Vrinneviskogen. Parkeringsplatser finns vid minigolfbanan, nedanför Tjalvegården.

Vrinneviskogens naturreservat på Norrköpingskartan

Området är ett populärt utflyktsmål med flera motionsspår, en upplevelsestig, hinderbana för barn, ridvägar och strövvänliga stigar. Eldplats finns i norra delen, strax söder om Tjalvegården.

Upplevelsestigen är en stig anpassad till alla, stora som små, för dig som sitter i rullstol och för dig som är synskadad. Stigen är 800 meter lång och börjar strax bakom minigolfbanan vid Tjalvegården. Det 2,5 km långa elljusspåret är också anpassad för rullstol.

Kontakt

Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping

Mer information

Vrinneviskogens naturreservat i Naturvårdsprogrammet Pdf, 51.7 kB.

Spårkarta för Vrinneviskogens naturreservat Pdf, 1.3 MB.

Läs mer om reservatet i skötselplanen Pdf, 1.1 MB.

Reservatsbeslut (inkl. föreskrifter) Pdf, 504.1 kB.
Beslutsdokumentet är från reservatets bildadande och sen dess har gränsdragningarna ändrats. Se länkarna till Norrköpingskartan eller Naturkartan för reservatets aktuella utbredning.

Vrinneviskogens naturreservat på Naturkartan