Äppellunden

Äppellundens förskola ligger i Eksund. Vi har en stor fin gård och närheten till skog erbjuder olika miljöer för lek och utforskande.

Äppellundens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Äppellundens förskola består av tre avdelningar på två plan, Eken och Lyckan för de yngre, Solgläntan för de äldre barnen.

Visionens ledord är:

Leken, lustfyllt lärande, trygghet, kommunikation, glädje, tillsammans.

 • Genom att leken är en central del i vår utbildning ger vi barnen möjlighet att känna en gemenskap och utveckla samspelet med sina medmänniskor.
 • Genom att vi har ett positivt förhållningssätt skapas trygghet och goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.
 • Genom att vi använder tecken som stöd och bildstöd (bredda basen) ger vi barnen många möjligheter att kommunicera på olika sätt.
 • Genom att vara nyfikna medforskande pedagoger ger vi barnen förutsättningar att i sin utbildning känna glädje och nyfikenhet att lära tillsammans.

På förskolan arbetar cirka 12 pedagoger: förskollärare, förskolepedagog, barnskötare och förskolebiträde. Du kan även möta elever, trainée och andra resurspersoner.

Äppellunden bildar tillsammans med Hultets förskola en enhet. Vi har en gemensam organisation med biträdande rektor och administratör. Det finns en specialpedagog som handleder pedagoger då barn har behov av särskilt stöd.

Vid jul och sommarledigheter samt studiedagar för pedagoger kan fler förskolor samarbeta.

Ur Lpfö 18, Läroplan för förskolan:

 • Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.
 • Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
 • I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
 • Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Vi använder oss av ett projekterande arbetssätt:

 • Utifrån enhetens tema och barngruppens gemensamma intressen och behov väljer varje avdelning ett projekt att mötas kring under en längre eller kortare tid.
 • Barnens tankar, idéer, hypoteser och reflektioner ligger till grund för hur vi undervisar mot läroplanens mål, vilket gör att barnen är delaktighet och har inflytande över sin utbildning.
 • Vi använder oss av olika uttryckssätt som till exempel berättande, skapande, musik, dans, rörelse, digitala verktyg mm
 • Arbetet dokumenteras på avdelningens processvägg och blir en mötesplats för barn, vårdnadshavare och pedagoger.
 • Det projekterande arbetssättet gör att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande. Det vi gjorde igår hänger ihop med det som sker idag och vad som kan vara möjligt imorgon.

Trygghet och värdegrundsarbete

Utifrån dokumentet "Värdegrundad verksamhet i Norrköping" arbetar vi med följande fokuspunkter:

 • Vi verkar aktivt för att skapa trygghet och ro för varje barn och ungdom
 • Vi utvecklar värdegrundad verksamhet för barns och ungas bästa
 • Vi står för värdegrunden i läroplanen och reagerar alltid när någon kränks eller diskrimineras
 • Vi pratar ”som om alla vore i rummet” och tar avstånd från nedvärderande tal om barn, ungdomar och vuxna
 • Vi levandegör barnkonventionen på ett systematiskt sätt

Förskolan har en plan mot kränkande behandling och diskriminering som beskriver hur detta arbete sker.Förskolan har en kris och beredskapsplan utifall att något oförutsett skulle inträffa.

All personal på förskolan har tystnadsplikt. All personal som arbetar i Norrköpings kommun har anmälningsplikt vid oro för barn.

Introduktionen är början till samverkan mellan hem och förskola.

Ett positivt och respektfullt bemötande leder till ett ömsesidigt förtroende. Detta är grunden för barnets trygghet på förskolan och för vårdnadshavarna och pedagogernas vidare samarbete.

Under introduktionen är det vårdnadshavare som vägleder sitt barn in i förskolans utbildning, med lek, undervisning och omsorg. Tillsammans med sitt barn tar vårdnadshavare aktivt del av dagen på förskolan.

Det dagliga samtalet med vårdnadshavare är viktigt för oss. Under året kommer vårdnadshavarna att välkomnas till möten för vårdnadshavare, drop-in och utvecklingssamtal där vårdnadshavarnas delaktighet, tankar och åsikter är värdefulla. Varje år genomförs trygghetsvandringar där barn och pedagoger samtalar om miljöer inne och ute för att skapa trygghet och trivsel. Genom det projekterande arbetet (se så arbetar vi med barns lärande) har barnen inflytande över sin utbildning.

Tema: Leken

Mål

Lek ska ha en centralplats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek och bekräftar lekens betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande (Lpfö18).

Syfte

Vi vill genom leken ge varje barn förutsättningar att utveckla sina sociala och verbala kompetenser, lära sig mer om sig själv och sin omgivning samt utveckla sina förmågor. Genom leken får barnen även uppleva glädje, gemenskap och vårt fokus är lärmiljön och pedagogernas förhållningssätt. I lärmiljön får barnen möta att den är tillåtande, utmanande, utforskande och inspirerande. I pedagogernas förhållningssätt får barnen möta engagerade pedagoger som är aktiva medlekare och som är lyhörda och en viktig förebild.

Äppellundens nuvarande lokaler invigdes 2014.

Förskolan har eget kök. Vi strävar efter att laga mat från grunden och följer kommunens kostriktlinjer och livsmedelsverkets rekommendationer.

Matsedel

Mer om Äppellunden

Beskrivning: Ledorden i vår vision är: Leken, lustfyllt lärande, trygghet, kommunikation, glädje, tillsammans.

Årskurser: Förskolor

Biträdande rektor
Linda Pettersson
011-15 33 82

Avdelningar
Eken 072-584 72 43
Lyckan 072-462 56 02
Solgläntan 072-584 72 44

Administratör
Karin Odd
011-15 77 22

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Äppellunden