Ektorpsskolan

Ektorpsskolan är en skola för alla med cirka 350 elever. Vi har grundskola år 7-9, anpassad grundskola år 7-9 och inriktning träningsskola år 7-9. På Ektorpsskolan möts alla oavsett behov och förutsättningar.

Vi vill att alla elever och vår personal ska känna lust och glädje stor på Ektorpsskolan.

Ektorpsskolan är en modern skola. Skolans lokaler är öppna och ljusa, anpassade för dagens lärande och inbjuder till en lugn och trygg skolmiljö.

Skolan har ett fint café som vi är stolta över. På rasterna umgås och fikar elever och personal tillsammans. Vi har en skolgård där eleverna kan spela basket, pingis eller bara sitta ner och umgås på ett av trädäcken.

Vi använder digitala verktyg i undervisningen. Alla elever på Ektorpsskolan får låna en dator eller iPad. Med digitala verktyg kan vi skapa arbetsuppgifter och synliggöra kunskap på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

De digitala verktygen stöttar elever som behöver läs- och skrivstöd, utmanar och stimulerar alla elever i lärandet.

På Ektorpsskolan står lärande och trygghet i fokus. Vi anpassar lärandemiljön och undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Varje elev har en mentor som har ett särskilt ansvar för elevens studier och socialpedagoger och kurator som har särskilt ansvar för elevernas mående.

Elevskyddsombud
Skolan ska vara en trygg arbetsplats för elever och personal. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete. Vi har elevskyddsombud i klasserna och vuxna som arbetar främjande och förebyggande mot mobbning och kränkande behandling. Varje arbetslag har en vuxen som ansvarar för det främjande och förebyggande arbetet kring trygghet i arbetslaget. Kurator och trygghetsteam har det övergripande ansvaret.

Trygghetsteam
Skolan har ett trygghetsteam som arbetar aktivt för att främja, förebygga, utreda och följa upp kränkande behandling och mobbning. Trygghetsteamet består av kurator och stödpersoner från de olika arbetslagen.

På Ektorpsskolan tycker vi att elevdemokrati är viktigt. Elevrådets syfte är att vara ett verktyg för eleverna att förbättra sin skolvardag på det sätt majoriteten av eleverna vill. Det gör eleverna genom att arbeta för att stärka skolandan, arbeta för en bättre utbildning samt en bättre arbetsmiljö. Elevrådet representerar alla elever och nybildas i början av varje läsår. De sammanträder var fjärde vecka enligt skolans kalendariet.

Varje klass har klassråd var tredje vecka. Klassrådsprotokollen lämnas sedan till lagrådet och kamratstödjare. Varje arbetslag har ett lagråd och en kamratstödjargrupp som var och en består av två elever från varje klass. Möten hålls var tredje vecka. På mötet behandlas pedagogiska frågor av lagrådet och trygghetsfrågor av kamratstödjarna. Eleverna i dessa grupper får i början av varje läsår utbildning kring hur skolan är organiserad och hur man arbetar med olika frågor. Från varje arbetslag deltar två elever i skolans elevråd där rektor är ansvarig. Lagrådet leds av en lärare och kamratstödjarna av stödpersonen.

  • Vi visar varandra respekt.
  • Vi håller vår skola ren, fin och trivsam.
  • Vi lämnar ytterkläder i skåpen under lektionerna.
  • Vi har mobilfria lektioner.
  • Vi bidrar alla till en lugn skola där vi kan arbeta ostört och fokuserat.
  • Vi följer den lag som finns gällande rökning med hjälp av vår tobakspolicy.

Filmer

Mer om Ektorpsskolan

Beskrivning: Fokus på lärande och trygghet

Årskurser: 7-9, Anpassad grundskola

Rektorer
Johanna Flodin Karlsson
011-15 31 02
Skicka e-post

Pia Lindgren
011-15 30 71
Skicka e-post

Sjukanmälan skola (grundskolan och anpassad grundskola)
Appen Skola24

Sjukanmälan (Anpassad grundskola)
Ring mellan kl. 7.30 och 8.00
årskurs 7-9: 0725-84 72 23

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Lagledare årskurs 7
Malin Eriksson
0725-93 51 35

Lagledare årskurs 8
Malin Nilsson
0725-93 51 35

Lagledare årskurs 9
Josefine Elmendal
0725-93 51 36

Lagledare (Anpassad grundskola)
Helena Svensson
0725- 93 51 39

Lagledare (Anpassad grundskola)
Madeleine Simlund 0724-62 62 02

Skoladministratör
Emma Ståhl Andersson
011-15 31 58

Kurator
Juliana Saliba
0730-20 16 95

Studie- och yrkesvägledare
Anna Wedin
0725-93 51 33

Skolsköterska
Maria Hjulström Mourad
072-709 77 42

Specialpedagog anpassad grundskola
Maria Sundberg

Speciallärare inriktning mot anpassad grundskola Claes Johansson

Hitta till Ektorpsskolan