Klockaretorpsskolan

Klockaretorpsskolan ligger i bostadsområdet Klockaretorpet. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6.

På skolan finns verksamheterna, grundskola, anpassad grundskola samt fritidshem. Vår skolgård inbjuder till mycket aktivitet och rörelse.

Information om beslut

Klockaretorpsskolan avvecklas inför höstterminen 2024 efter beslut från utbildningsnämnden i maj 2023. Alla elever har en garanterad plats på Tamburinen höstterminen 2024. Vårdnadshavare kommer få ytterligare information kring hur skolorganisationen och fördelningen av årskurserna planeras efter sommaren 2023.

Eleverna på Klockaretorpsskolans anpassade grundskola har en garanterad plats på Kungsängsskolan när den står klar hösten 2024.

Här kan du läsa mer om förändringarna i förskola och skola: norrkoping.se/skola-och-forskola/forandringar-i-forskola-och-skola

På skolan arbetar cirka 55 medarbetare och två rektorer. Rektorsansvaret är fördelat på grundskola, förskoleklass och fritidshem respektive anpassad grundskola och fritidshem. Skolan har en hög lärarbehörighet med legitimation. Lärare och övriga pedagoger har en relevant utbildning och kan på ett tryggt och pedagogiskt sätt utföra sin undervisning. Skolan har ett fungerande elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, speciallärare, lärare från anpassad grundskola och rektorer. Vid flertal elevhälsoträffar deltar även skolpsykolog från centrala barn och elevhälsan.

Grundskolan med förskoleklass arbetar språkutvecklande och är organiserad i arbetslag för lågstadiet och mellanstadiet med ett för lärarna F-6 gemensamt forum för kollegialt lärande och utveckling av undervisningen. Digital teknik och traditionella läromedel samspelar framgångsrikt med varandra för elevernas bästa måluppfyllelse. De flesta elever använder en personlig chromebook i undervisningen.

Fritidshemmet arbetar med fritidshemmets uppdrag och undervisning under samverkan i arbetslaget.

Anpassad grundskola arbetar åldersintegrerat och möter eleverna på deras nivå och anpassar undervisningen efter elevernas olika behov.

Kulturskolans och utbildningskontorets gemensamma musiksatsning El-Sistema finns representerad på skolan och elever har möjlighet att lära sig spela olika instrument och bli en del i en orkester.

På Klockaretorpsskolan har vi ett Trygghetsteam där en representant från varje arbetslag, tillsammans med kurator och rektor, regelbundet träffas och stämmer av elevernas mående och lägesbild.

Vi arbetar metodiskt utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Vi arbetar vidare med ett konkret elevinflytande i verksamheten genom elevråd, trygghetsenkäter och trygghetsvandringar.

Skolans kurator tillsammans med trygghetsteamet arbetar med likabehandling, relationer, gruppkänsla, kunskap om konflikthantering samt etik och värderingar.

Skolan arbetar medvetet för en välfungerande kommunikation mellan hem och skola. Den enskilda eleven ska kunna utvecklas i sin egen takt och nå så långt som möjligt innan de lämnar Klockaretorpsskolan. Kommunikationen mellan hem och skola är därför viktig. Vi kommunicerar genom vår blogg, via mail och telefon, allt med den enskilda elevens utveckling i fokus. Klassråd och elevråd sker regelbundet på skolan. Skolans kurator leder elevrådets arbete där elever deltar från alla klasser från både grund- och anpassad grundskola.

Klockaretorpsskolan byggdes 1976. Skolans lokaler är i gott skick. Vi har en fantastisk utemiljö som eleverna utnyttjar flitigt på raster och som vi även använder i pedagogiskt syfte.

Skolan har ett mottagningskök och får sin mat från Enebyköket. Vi har en trevlig matsal där eleverna medverkat med utsmyckningen, för en trivsam och trygg plats för frukost, lunch och mellanmål.

Vi förväntar oss aktiva vårdnadshavare med intresse och delaktighet i sina barns skolgång. Eleverna ska alltid ha med sig nödvändigheter för en bra skoldag, laddade chromebooks, idrottskläder när vi har idrottslektioner, kläder för väder vilket innebär att elever ska vara klädda så de kan vistas ute på raster oavsett årstid.

Mer om Klockaretorpsskolan

Beskrivning: Skolan har ett språkutvecklande arbetssätt och ett värdegrundsarbete med fokus på trygghet, respekt och ansvar.

Årskurser: F-6, Fritidshem, Anpassad grundskola

Rektor
Ola Söderström
011-15 31 16

Rektor för anpassad grundskola
Conny Gyllander
011-15 31 18

Expedition
Maria Jansson
011-15 31 68

Kurator
Karolina Sjöstedt
072-597 09 80

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Hitta till Klockaretorpsskolan