Förändringar i förskola och skola

Utbildningsnämnden har under 2023 och 2024 tagit flera beslut om förändringar i förskola och skola, bland annat om avvecklingar och sammanslagningar av enheter.

Du som är vårdnadshavare till barn på förskolorna och skolorna som berörs av förändringarna får löpande information från rektorn. Informationen på den här sidan uppdateras löpande.

Har du frågor eller funderingar förändringarna är du välkommen att höra av dig till organisation.utbildningskontoret@norrkoping.se eller Kontakt Norrköping 011-15 00 00.

Vanliga frågor och svar

Följande förskolor avvecklas sommaren 2024:

 • Diamantens förskola
 • Ekbackens förskola
 • Giraffens förskola
 • Prismans förskola

Du behöver inte göra något inför att förskolan stänger. Ditt barn får placering på en ny förskola, du får information i god tid av rektor på ditt barns förskola. Om du vill kan du sen ansöka om en annan placering, det görs i kommunens e-tjänst: E-tjänst förskola och fritidshem

Följande förskolor avvecklas sommaren 2025:

 • Gullvivans förskola

Under verksamhetsåret 2023/2024 har följande förskolor avvecklats:

 • Strandgårdens förskola
 • Sadelmakarens förskola
 • Muskotens förskola
 • Dragspelets förskola

Följande skolor avvecklas sommaren 2024:

 • Klockaretorpsskolans grundskola
 • Folkparksskolan
 • Rambodalsskolan
 • Smedbyskolan F-3 och Bjärbyskolan F-3 avvecklas i dess nuvarande form. Från och med läsårsstart 2024 kommer området Smedby-Rambodal ha två grundskolor med årskurser F-6; Smedbyskolan och Kungsängsskolan.

Vårdnadshavare har fått information om elevernas nya placeringar, och om möjligheten att önska en annan placering.

Syftet är att förvalta och utveckla en hållbar och kostnadseffektiv organisation. Norrköpings kommun står inför ett minskande barn- och elevantal nu och de närmaste åren. Andra saker som påverkar ekonomin är minskade statsbidrag, dåliga delningstal (antalet barn per klass) och ökade kostnader, bland annat för lokaler. Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar, och därför behöver kommunen genomföra förändringar.

Befolkningsprognosen tillsammans med antalet förskole- och skolplatser i aktuella områden är en av de avgörande faktorerna. Om bedömningen är att antalet barn i området minskar så måste även kapaciteten i områdets förskolor och skolor minska för att få en hållbar ekonomi. I vissa fall har det spelat roll om lokalerna är inhyrda och i andra fall har även lokalernas skick vägts in i beslutet, det vill säga en lokal som är i behov av renovering lämnas till förmån för att lokaler i bättre skick behålls.

Kommunen ska sträva efter att bedriva kärnverksamhet långsiktigt i egenägda lokaler.

Utbildningskontorets lokalstrategi innebär således att då det uppmärksammas möjlighet att renovera eller avveckla en enhet som bedrivs i en sliten eller uttjänt lokal så ska detta utredas för fortsatt hantering. När tillfälle ges ska inhyrda hyresavtal sägas upp.

Kommunen har ett ansvar för skattebetalarnas pengar och att skapa så god samhällsservice som möjligt för dessa. Det betyder att vi har en skyldighet att vara rädda om vår ekonomi. I det ansvaret ingår också att ständigt optimera verksamheten.

De ekonomiska besparingarna för de beslut om förändringar som togs 2023 beräknas till följande:

Grundskolan beräknas till cirka 7,3 miljoner i hyreskostnader samt 17,3 miljoner i driftkostnader. Besparingar inom förskola beräknas till cirka 2,2 miljoner kronor i hyreskostnader och 5,1 miljoner kronor i driftskostnader. De beslut som eventuellt kommer tas nu får full effekt först 2025.

De ekonomiska besparingarna för de beslut om förändringar i förskolor som fattats 2024 beräknas till cirka 27 miljoner kronor årligen i minskade lokal- och driftkostnader.

Eftersom förskolan och skolan finansieras med skolpeng per barn och elev påverkar ett lågt elevunderlag hur ekonomin ser ut. På en enhet med få elever kan kostnaden för personal, lokaler, elevhälsa, städning etc vara större utslaget per elev, jämfört med en skola som har ett större elevunderlag. Det är också svårt att skapa en bra organisation om enheten är liten, och svårt att attrahera lärare dit.

Inför ett beslut görs alltid en bedömning av barnets bästa där nämnden tittar på hur beslutet påverkar barn och vårdnadshavare. Alla beslut som tas är inte bra för var och en, men det ska vara övervägande bra för så många som möjligt. En fungerande ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet. Det är svårt att bedriva verksamhet med för få barn, eftersom det gör att ekonomin inte går ihop.

Vid en stängning eller sammanslagning är målsättning alltid att övergången ska bli bra för alla barn, elever och medarbetare och att man ska känna sig informerad om läget.

Enligt artikel 3.1 i barnkonventionen ska vid alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. En bedömning av barnets bästa kan genomföras genom en så kallad barnkonsekvensanalys.

Syftet med en barnkonsekvensanalys är att pröva om förslag till beslut tillgodoser barnets rättigheter enligt grundprinciperna, artikel 2, 3, 6 och 12, i barnkonventionen. Artikel 2 avser skydd för diskriminering, artikel 3 avser barnets bästa, artikel 6 synliggör rätten till liv och överlevnad och artikel 12 åsiktsfriheten och rätten att bli hörd.

Analysen kan beskrivas som en utvärdering för att förutse hur en åtgärd eller ett beslut kan komma att påverka barn och barns rättigheter. Analysen ska utmynna i ett beslut som visar på vad som bedöms vara barnets bästa i frågan. En barnkonsekvensanalys kan vidare definieras som ett verktyg för att omsätta lagen om FN;s konvention om barnets rättigheter i handling.

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Relaterat