Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Förändringar i förskola och skola

Här hittar du mer information och frågor och svar kopplat till förändringar inom förskola och skola.

Den 30 maj fattade utbildningsnämnden beslut om förändringar inom förskola och skola. Läs mer: Beslut taget om förändringar inom förskola och skola

Här hittar du information och frågor och svar. Informationen uppdateras löpande.

Frågor och svar om beslutet

Vilka förskolor och skolor är berörda av beslutet?

Förslag på förändringar:

 • Strandgårdens förskola avvecklas sommaren 2023 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
 • Sadelmakarens förskola avvecklas verksamhetsåret 2023/2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
 • Muskötens förskola avvecklas verksamhetsåret 2023/2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
 • Dragspelets förskola avvecklas verksamhetsåret 2023/2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.z
 • Gullvivans förskola avvecklas verksamhetsåret 2024/2025 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
 • Klockaretorpsskolans grundskola avvecklas inför höstterminen 2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
 • Folkparksskolan avvecklas inför höstterminen 2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
 • Rambodalsskolan avvecklas inför höstterminen 2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.

Vad är bakgrunden till förändringarna som utbildningsnämnden beslutat om?

Norrköpings kommun står inför ett minskande barn- och elevantal nu och de närmaste åren, och stora ekonomiska utmaningar. Därför behöver kommunen genomföra förändringar för en hållbar ekonomi.

När fattades besluten?

Utbildningsnämnden fattade beslut om förslagen på åtgärder den 30 maj.

Varför har utbildningsnämnden fattat beslut om just de berörda förskolorna och grundskolorna?

Befolkningsprognosen tillsammans med antalet förskole- och skolplatser i det aktuella området är en av de avgörande faktorerna. Om bedömningen är att antalet barn i området minskar så måste även kapaciteten i områdets förskolor och skolor minska för att få en hållbar ekonomi. I vissa fall har det spelat roll om lokalerna är inhyrda och i andra fall har även lokalernas skick vägts in i beslutet, dvs en lokal som är i behov av renovering lämnas till förmån för att lokaler i bättre skick behålls.

Vilken effekt förväntas besluten få?

Att utbildningsnämnden ska kunna ha en ekonomi i balans och att den totala hyreskostnaden minskar samt att kommunens investeringar minskar. Genom att gå ur lokaler eller lägga ner skolor förväntas också förskolor/grundskolor generellt att förtätas och få bättre delningstal och därmed förutsättningar för en bättre ekonomi.

Hur mycket förväntas kommunen kunna spara på förslaget?

Enligt förslaget beräknas de ekonomiska besparingarna för grundskolan till cirka 7,3 miljoner i hyreskostnader samt 17,3 miljoner i driftkostnader. Besparingar inom förskola beräknas till cirka 2,2 miljoner kronor i hyreskostnader och 5,1 miljoner kronor i driftskostnader. De beslut som eventuellt kommer tas nu får full effekt först 2025.

Vem är ansvarig och tar beslut om stängningar?

Det är utbildningsnämnden som ansvarar för beslut om eventuella stängningar av förskolor eller skolor.

Hur ser det ut med elevantalet i Norrköping?

Elevantalet går ner de kommande åren.

Vad ligger bakom det minskande elevantalet som vi ser och de tomma platserna?

Det är flera orsaker som leder till minskat elevantal. Det innebär att det generellt finns fler skolplatser i kommunen än det finns elever.

 • Demografin med prognoser som visar på färre unga i skolåldern
 • Prognosen kring hur snabbt stadens invånarantal skulle ha öka har stannat.
 • Flera fristående skolor har etablerat sig samt utökat de senare åren

Vad innebär delningstal?

Delningstal avser antalet barn per klass.

Hur påverkar minskade elevkullar ekonomin?

Det påverkar ekonomin och i förlängningen möjligheten att bedriva verksamhet. Generellt är att ekonomin är ansträngd som för många andra i samhället. I ett sådant läge är organisationen vårt viktigaste verktyg för att klara ekonomin. Andra saker som påverkar ekonomin är minskade statsbidrag, dåliga delningstal och ökade kostnader.

Varför är ekonomin viktig i förskolans och skolans verksamhet?

Kommunen har ett ansvar för skattebetalarnas pengar och att skapa så god samhällsservice som möjligt för dessa. Det betyder att vi har en skyldighet att vara rädda om vår ekonomi. I det ansvaret ingår också att ständigt optimera verksamheten.

Varför går inte ekonomin ihop med för få barn?

Eftersom förskolan och skolan finansieras med skolpeng per barn och elev påverkar ett lågt elevunderlag hur ekonomin ser ut. På en enhet med få elever kan kostnaden för personal, lokaler, elevhälsa, städning etc vara större, utslaget per elev jämfört med en skola som har ett större elevunderlag. Det också svårt att skapa en bra organisation om enheten är liten samt svårt att attrahera lärare dit.

Har barnperspektivet beaktats?

Ja, utredningen som ligger till grund för besluten har lagt stor vikt vid att beakta barnperspektivet. Utbildningskontoret har beaktat barnperspektivet genom barnkonventionens grundprinciper, artikel 2, 3, och 6.

 • Artikel 2: Lika rättigheter och icke-diskriminering
 • Artikel 3: Barnets bästa
 • Artikel 6: Rätt till liv, överlevnad och utveckling

I nästa fas kommer artikel 12 att beaktas

 • Artikel 12: Rätt att göra sin röst hörd och delaktighet och inflytande

Lyssnar ni in barn och vårdnadshavare inför beslut om stängningar?

Inför ett beslut görs alltid en bedömning om barnets bästa där vi tittar på hur beslutet påverkar barn och vårdnadshavare. Alla beslut som tas är inte bra för var och en men det ska vara övervägande bra för så många som möjligt. En fungerande ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet. Det är svårt att bedriva verksamhet med för få barn, eftersom det gör att ekonomin inte går ihop.

Om det finns ökade kostnader, ett minskande elevunderlag och en budget i obalans så måste kommunen se över och analysera vad som behöver göras. En åtgärd kan vara att stänga eller sammanslå enheter med ett minskat barn- eller elevantal. Vid en eventuell stängning eller sammanslagning är målsättning alltid att övergången ska bli bra för alla barn, elever och medarbetare och att man ska känna sig informerad om läget.

Vilka riskbedömningar har gjorts?

En första generell riskbedömning är gjord. När beslut är fattat kommer arbetet med riskbedömningen fortsätta och ske löpande. Då tar också riskbedömning på respektive berörd enhet vid.

Frågor och svar om förskolor och skolor

Innebär förslaget att barn och elever flyttar tillsammans till nya skolor och förskolor?

Varje enhet och förslag är unikt. I vissa fall går enheter eller grupper att flytta. I de fall det inte går att flytta grupper behöver vårdnadshavare som har barn på berörda förskolor söka ny förskoleplats. Inom skolan kommer vårdnadshavare göra ett skolval under hösten 2023.

Vad behöver vårdnadshavare som har barn på berörda förskolor och skolor göra?

Vårdnadshavare har fått information om de föreslagna ändringarna och besluten. Vårdnadshavare kommer få löpande information om processen framåt.

För flera förskolor gäller att vårdnadshavare behöver söka ny förskoleplacering, om inget annat anges i informationen och förutsatt att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

För de berörda grundskolorna gäller skolval under hösten 2023, förutsatt att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00