Navestadsskolan

Navestadsskolan ligger i Navestad som är ett bostadsområde vid Vrinneviskogen i utkanten av Norrköping.

Här går elever från årskurs 4 till årskurs 9. Navestadsskolan har profilklasser inom musik, Norrköpings musikklasser samt ingår i Norrköpings hörselspår för elever med hörselnedsättning.

Personalen har lång erfarenhet av att undervisa i en miljö av mångfald och med ett mål att förbereda eleverna för ett vuxenliv i en global värld. Här får eleverna möjlighet till att nå bästa skolresultat utifrån sina förutsättningar och att arbeta tillsammans för att bli självständiga, starka och ansvarstagande individer som visar respekt för varandra. Alla kan lyckas!

På skolan arbetar cirka 65 medarbetare och det finns tre rektorer. Vi arbetar i arbetslag och totalt finns fem arbetslag på hela skolan. Arbetslag 4-6 är en enhet och leds av rektor för åk 4-6. Arbetslag 7, arbetslags 8, arbetslag 9 samt arbetslaget för administrationen är två enheter och leds av två rektorer för åk 7-9. På enhet för åk 7-9 finns även förberedelseklasser som arbetar integrerat med ordinarie klasser. Arbetslag Admin ansvarar för det administrativa arbetet för samtliga elever och medarbetare i ett årskurs 4-9-perspektiv.

På skolan finns ett elevhälsoteam samt ett stödteam för åk 4-6 och ett stödteam för åk 7-9. I elevhälsoteamet ingår följande professioner: rektor, kurator, skolsköterska, speciallärare, förstelärare samt skolpsykolog.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen aktivt deltar och bidrar till skolans kollegiala lärande i syfte att ständigt utveckla verksamheten.

De stora områden som sätter riktningen för skolans arbete är:
 • Framgångsrik undervisning
 • Elevernas inflytande och delaktighet
 • Lokalt elevhälsoarbete
 • Arbetsmiljö

Därför arbetar lärarna hela tiden med att utveckla undervisningen. Detta görs genom kollegialt lärande organiserat av utvecklingsgruppen/ förstelärarna. Alla elevers lärande följs upp regelbundet, dokumenteras och analyseras för att kunna ge stöd tidigt. Men också för att på bästa sätt kunna anpassa undervisningen för maximal utveckling och lärande.

Navestadsskolans verksamhet har en hög kvalitet där eleverna får möjligheten att utveckla sina kunskaper och förmågor för ett livslångt lärande. Varje elev möts av en undervisning som är välstrukturerad och stimulerande.

För oss är även den fysiska lärmiljön ett viktigt redskap i elevernas lärandeprocesser. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra vår lärmiljö genom exempelvis våra lärmiljöronder med elever. Flera klassrum är utrustande med ljudutjämningssystem som ska förbättra elevernas koncentration och uppmärksamhet.

På Navestadsskolan har samtliga elever tillgång till varsin dator. Alla hemklassrum är utrustade med Smartboard, samt att vi använder oss av Google Classroom i vår undervisning. Samtliga elever har tillgång till digitala stödverktyg som exempelvis Inläsningstjänst, NE och Studi.se.

På skolan har vi ett välfungerande skolbibliotek där skolbibliotekariens arbete är en naturlig del i undervisningen. Den fysiska miljön i skolbiblioteket inbjuder till läslust och lärande. Tillsammans med biblioteksrådet driver skolans skolbibliotekarie utställningar, tävlingar, julkalendrar med mera. Allt för att inspirera fler elever till läsning.

Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Därför har vi ett aktivt värdegrundsarbete och ett förebyggande trygghetsarbete. Stödteamen samordnar och leder arbetet på skolan, men all personal är ansvariga och aktiva i skolans värdegrundsarbete.

Några exempel på förebyggande och främjande arbete som genomförs på skolan är:

 • Organiserad rastverksamhet
 • Frukostverksamhet
 • Arbete med språkbruk
 • Trygghetsrond
 • Arbete med skolans trivselregler
 • Veckovisa avstämningar gällande kränkningar för att förebygga att de uppkommer igen
 • Skol-IF
 • Skolnärvaro
 • Skolan har utsedda närvaroansvariga som tidigt uppmärksammar skolfrånvaro. Det görs genom ett systematiskt arbetssätt där uppföljning, analyser och tidiga insatser genomförs i nära samarbete med samtliga mentorer. Närvaroansvarig återkopplar regelbundet till elevhälsan.

 • Elevskyddsombud
 • Varje läsårsstart utbildas representanter i årskurs 7 som elevskyddsombud. De eleverna deltar sedan i skolans systematiska arbetsmiljöarbete som exempelvis skyddsronder.

Det pågår ett ständigt arbete med att stödja eleverna till ett tobaksfritt liv. Forskning visar att skolan har stor påverkan och att tobaksbruket börjar nästan uteslutande bland barn och ungdomar. Därför arbetar skolans personal, elever och vårdnadshavare tillsammans med denna fråga för att minska eller stoppa tobaksanvändningen redan från början.

Vi har ett aktivt elevråd, matråd och biblioteksråd. Alla klasser är representerade i samtliga råd. Ordförande i elevrådet deltar på skolans ledningsgruppsmöten ungefär en gång per månad, för att skapa delaktighet på riktigt.

Alla vårdnadshavare bjuds in till två föräldramöten per läsår, där aktuella frågeställningar lyfts och föräldrarnas idéer och förslag efterfrågas.

Utöver dessa möten bjuder vi också in till pedagogiska caféer. De planeras för att skapa dialog kring specifika utmaningar och områden som skola och hem har samarbete kring. Med det vill vi skapa bästa förutsättningarna för att alla elever ska lyckas.

Musikklasser är grundskoleklasser i årskurserna 4-9 med utökad musikundervisning inom ramen för grundskolans läroplan. Vi använder körsång som verktyg för musikalisk kunskapsutveckling. Sång i stämmor i stora grupper är en av musikklassernas grundidéer – en idé som varit bärande i Norrköpings musikklasser sedan starten 1960. I Norrköping finns musikklasser på Navestadsskolan och Hagaskolan.

Målet med utbildningen är att ge eleverna en god musikalisk grund för framtida musicerande i olika genrer. I musikklasserna får elever med särskilda färdigheter i sång en extra stimulans i sin musikaliska utveckling. Eleverna ges möjlighet att utveckla goda kunskaper i musikämnets olika delar och särskild övning av sin förmåga att sjunga i kör samt att framträda inför publik.

Genom ett gemensamt musicerande, där alla enskilda röster behövs, skapas samhörighet mellan elever oavsett ålder, kön och religion.

Musikämnet innehåller:

 • Röstvård med tonbildning
 • Körsång
 • Notläsningsövningar
 • Gehörslära
 • Musiklära
 • Musiklyssnande med musikhistoria
 • Rörelse och dans
 • Grundläggande instrumentalundervisning och ensemblespel
 • Musikskapande

I undervisningen ingår också offentliga konserter och andra framträdanden. Dessa är en viktig del av verksamheten. Norrköpings musikklasser är en väletablerad del av stadens kulturliv.

Ansökningsformulär och mer information om Norrköpings musikklasser

På Navestadsskolan finns hörselspår vilket gör det möjligt för elever med hörselskada eller hörselinplantat (CI) att gå i en klass med hörande elever. Här ska alla elever känna sig inkluderade och skolans miljö är anpassad efter elevernas behov.

Information om Norrköpings hörselspår

Navestadsskolan har ett skolkök som drivs av vår kökschef Ann tillsammans med hennes personal. Vi erbjuder dagligen dagens rätt och dagens vegetariska rätt. En dag i veckan äter vi helt vegetariskt och hälften av alla livsmedel är ekologiska.

Eleverna på Navestadsskolan har tillgång till skolans elevcafé som erbjuder smörgåsar och frukt till försäljning.

På första föräldramötet i årskurs 4 och årskurs 7, tar vi upp önskat samarbete och kommunikation mellan skola och hem. Detta för att skapa en god gemensam samverkan där vi känner stort förtroende för varandra.

Vi jobbar för att ha en god kommunikation mellan alla parter (elev, vårdnadshavare och skolpersonal) för att tillsammans bli starka och skapa de allra bästa förutsättningar vi kan, för varje elev på Navestadsskolan.

Vi är stolta över det prestigösa och lösningsfokuserade samarbete som vi idag har med våra elever och vårdnadshavare. Vårt gemensamma mål är att ”Alla kan lyckas”.

Mer om Navestadsskolan

Beskrivning: Framgångsrik undervisning, Elevinflytande och delaktighet, Lokalt elevhälsoarbete och Arbetsmiljö

Årskurser: 4-9, Hörselspår, Musikklasser

Rektor år 4-6
Malin Thunström
Skicka e-post

Rektor åk 7-9
Johan Lindskog
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Expedition
011-15 32 91

Expeditionens öppettider: måndag-fredag kl. 08:00-15:00

E-post: navestadsskolan@norrkoping.se

Kurator
072-507 86 04

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
072-507 86 00

Skolsköterska
011-15 51 97

Vaktmästare
076-760 30 38
076-760 30 85

Skolmåltid
011-15 32 77

Hitta till Navestadsskolan