Norrköpings Montessoriskola

Norrköpings Montessoriskola är en kommunal grundskola med undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6.

Skolan är centralt belägen med promenadavstånd till parker, muséer, stadsbibliotek och simhall. Vi har ca 330 elever organiserade i 14 klasser, 4 fritidsavdelningar och ca 60 st i personalstyrka.

De första tre åren går eleverna i åldersblandade klasser Förskoleklass-åk1-åk2. Det innebär att vi kan ta emot nya sexåringar i mindre grupper där övriga elever i klassen redan är vana vid miljön och arbetsuppgifterna. Åldern blir då mindre viktig och lärandet kommer i fokus. I varje klass jobbar en klasslärare och en förskollärare. Vi har 7 F-2-klasser. Från åk3 till 6 går eleverna i åldershomogena klasser.

Alla våra lärare är behöriga legitimerade lärare. Utöver grundskollärarutbildningen har många ytterligare en högskoleutbildning i montessoripedagogik. Vi har också en hög andel legitimerade Lärare mot fritidshem.

Ledningsgruppen består av två rektorer och representanter för våra olika verksamheter. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande på skolan. Teamet består av de båda rektorerna, en heltidsanställd kurator, tre speciallärare, en specialpedagog, och en skolsköterska. Vid behov kan teamet få stöd av Centrala barn och elevhälsan samt skolpsykolog/skolläkare.

Skolans trygghetsteam leds av kurator och arbetar aktivt med skolans värdegrund och skolnärvaro.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling.

Vi strävar efter högsta möjliga måluppfyllelse och undervisar enligt nationella styrdokument som Läroplan och Skollag samt kommunens uppdragsplan. Alla elever ska lyckas och utvecklas utifrån sin förmåga. Det är i mötet lärandet sker, därför är det viktigt för oss hur vi bemöter varandra både som individ och som grupp.

Eleverna undervisas i helklass, i mindre grupper och på individnivå. Varje elev har en individuell utvecklingsplan och veckoplaneringar på sin nivå.

Skolan satsar mot digitala verktyg till alla. Från årskurs 3 har eleverna varsin chromebook och varje klassrum ska få nya interaktiva storbildsskärmar.

I vår lokala utvecklingsplan för skolan fokuserar vi stort på framgångsrik undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. I vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi våra resultat och sätter in åtgärder i klassrummet för högre måluppfyllelse.

Skolans trygghetsteam träffas varje vecka och går igenom olika insatser på individ och gruppnivå enligt vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling för ökad trygghet och arbetsro.

I vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi våra resultat från elevenkäter och sätter in åtgärder. Några exempel på främjande åtgärder för ökad trygghet är att vi har Skolgårdslärare med särskilt ansvar för rastaktiviteter, reflexvästar med namn på alla vuxna som är ute med eleverna och bildstöd på skolan.

Vi har återkommande klassråd och elevråd på skolan. Eleverna görs delaktiga i sitt lärande genom sin individuella planering och mentorssamtal samt vid behov genomför vi kartläggningsmaterialet Så här vill jag ha det i skolan/ på fritids tillsammans med eleven.


Föräldrar informeras regelbundet av personalen på skolan om vad som är aktuellt. Vi har återkommande skolråd. Vi värdesätter en god kommunikation med alla vårdnadshavare.

Vår pedagogiska profil är montessoripedagogiken som är en vedertagen internationell pedagogik. I Sverige är montessoriutbildningen universitetsstudier på ett eller flera år utöver grundskollärarexamen. Alla våra lärare är inte montessoriutbildade men alla är behöriga, legitimerade lärare. Många har dock den högre pedagogiska utbildningen också.

Detta innebär:

  • Pedagogerna skapar en lärmiljö som är genomtänkt och inspirerande för att locka eleverna till nyfikenhet och lust att lära.
  • Pedagogerna är lyhörda på elevernas behov och intresse och anpassar sin planering efter eleverna.
  • Pedagogerna är en förebild för eleverna, ger tydliga ramar men också utrymme för frihet.
  • Eleverna förväntas utveckla sitt egna tänkande och ansvarstagande med hjälp och stöttning från pedagogerna. ”Utveckling genom frihet under ansvar”
  • Genom kunskap om allt levande skapar vi en förståelse för vår jord som i sin tur leder till respekt för varandra och allt levande.
  • Pedagogiken tar hjälp av konkret material som hjälp till elevernas lärande. Några exempel är multiplikationsbrädan, grammatikbrädan och självrättande askar för språkutveckling.
  • Eleverna lär sig att ta ansvar för sin omgivning. Ordning och reda genom att var sak har sin plats. Återställa lärmiljön genom att städa efter sig.
  • Varje elev förväntas vara sysselsatt med en arbetsuppgift och ska bidra till arbetsro genom att inte störa sina klasskamrater.

Byggnaden är från slutet av 1800-talet med vackra vyer utöver Motala ström. Lektionssalarna är placerade på tre olika våningsplan.

Skolan har en egen matsal dit åk F-3 går och äter. Åk 4-6 går till Viktoriaskolan på andra sidan Linköpingsvägen för att äta skollunch. Det är Strömbacken och Ektorpskolan som levererar mat till våra elever.

Vi förväntar oss en god kommunikation och gott samarbete mellan skola och hem för barnets bästa. Vi förväntar oss att eleverna följer skolans ordningsregler och med åldern tar ett ökande ansvar för sitt lärande, sina relationer och vår gemensamma miljö.

Förändringar under 2025-2026

Norrköpings Montessoriskola kommer bilda en ny större skolenhet tillsammans med Victoriaskolan och Villastadsskolan. Den nya skolenheten startar när ombyggnation av Norrköpings Montessoriskola är klar, planerat till höstterminen 2026.

Läs om beslutet här: Förändringar i förskola och skola

Mer om Norrköpings Montessoriskola

Beskrivning: Utveckling genom frihet under ansvar

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Johanna Molin
011-15 79 61

Kontaktuppgifter

Rektor årskurs F-2
Johanna Molin
011-15 79 61
Skicka e-post till Johanna

Rektor årskurs 3-6
Vakant

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Skoladministratör
Marie Arkevid Fredriksson
011-15 12 77

Lärarassistent
Gustavo Nordlund
072-517 45 96

Fritids Pärlan
072-507 85 37

Fritids Guldbanken
072-584 34 70

Fritids Tornet
0725078538

Fritids Trappan Åk3
072-507 85 72

Skolsköterska
Åsa Wilhelmsson
073-020 13 70

Skolkurator
Åsa Wall
072-584 34 56

Hitta till Norrköpings Montessoriskola