Digital förskola och skola

En kvinna läser i en bok mellan två bokhyllor.

Nedan beskrivs Norrköpings kommuns övergripande digitala strategi för kommunens kommunala förskolor och skolor.

Till höger finns länkar som beskriver våra gemensamma digitala resurser, läromedel och digitala verktyg. Här finns information till dig som är vårdnadshavare till barn och elever i Norrköpings kommunala förskola och skola.

Utbildningskontorets digitala strategi syftar till att sätta en riktning där vi stärker vår digitala bas, skapar förutsättningar för innovation samt säkrar vår digitala framtid.

Digitala verktyg och ett effektivt utnyttjande av tekniken erbjuder både stöd och ökade möjligheter att ge alla barn och elever förutsättningar att utveckla sitt lärande. Effekten för ett ökat lärande beror på lärarens undervisningsmetoder och förmågan att utnyttja digitaliseringen för att skapa ett förändrat sätt att till exempel samarbeta, synliggöra lärandet, utmana och återkoppla.

Alternativa lärverktyg, språkstöd och inlästa läromedel ger alla barn och elever möjlighet att ta till sig undervisningen utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Digitala lärresurser i form av digitala läromedel, kvalitetssäkrade referensverk och undervisningsfilm, ger eleverna ytterligare en dimension i sitt kunskapsutvecklande.

"Utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

I utbildningen ska också hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt."

1 kap 48§ skollagen.

Diogital tid

Vi har uppdrag att förbereda våra barn och elever på ett liv och en framtid i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Digital generation

Vi utbildar en digital generation, barn och elever i förskola och skola har levt med Internet, smarta telefoner och sociala medier under hela sin uppväxt. Digitala tjänster och digital kommunikation är naturliga inslag i både skola och vardag.

Att förstå och kunna hantera digitala tjänster och medier på ett förnuftigt sätt är nödvändigt för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Effekt av digitaliseringen

Digitala verktyg och ett effektivt utnyttjande av tekniken erbjuder både stöd och ökade möjligheter att ge alla barn och elever förutsättningar att utveckla sitt lärande och nå sina mål.

Effekten för ett ökat lärande beror på lärarens undervisningsmetoder och förmågan att utnyttja digitaliseringen för att till exempel differentiera undervisningen, samarbeta, synliggöra lärandet, utmana och återkoppla.

Digitaliseringen kan bidra till effektiv administration och planering, vilket frigör tid för pedagogen som kan läggas på undervisning och kompetensutveckling.

Lära med stöd av digital teknik

Alternativa lärverktyg, språkstöd och inlästa läromedel ger alla barn och elever möjlighet att ta till sig undervisningen utifrån sina individuella behov och förutsättningar.

Digitala lärresurser i form av digitala läromedel, kvalitetssäkrade referensverk och undervisningsfilm, är förutsättningar för likvärdighet och ger eleverna ytterligare en dimension i sitt kunskapsutvecklande. De digitala verktyg och resurser vi använder ska stötta och stärka lärande.

Startegi IKT

Digitala verktyg, system och resurser som används med ett genomtänkt syfte ökar barns och elevers förutsättningar att lyckas i skolan.

Digital kompetens för alla inom utbildning i Norrköping

Barn och elever ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Personalen ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens, både utifrån personliga utvecklingsplaner och i det gemensamma kollegiala lärandet. Det är rektorer och huvudmän som leder det digitala utvecklingsarbetet i verksamheterna

Likvärdig tillgång och användning i Norrköping

Personal, barn och elever ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar. Det finns ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support. De digitala lärresurser som används är ändamålsenliga, kvalitetssäkrade och utnyttjar teknikens möjligheter effektivt, exempelvis genom adaptivitet, AI och analysfunktioner. Digitala resurser och system ska underlätta personalens arbetssituation, både i undervisning och med administrativa uppgifter.

Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter i Norrköping

Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande stödjer utveckling av verksamheter och insatser. Uppföljning av digitaliseringsarbetet, genom bland annat värderingsverktyg stödjer planering och genomförande av insatser på alla nivåer. Samarbeten, lokalt, nationellt och internationellt ger ytterligare perspektiv på undervisning och lärande.

Hemmet och vårdnadshavare

Elever har tillgång till sitt skolarbete och sina digitala resurser och läromedel hemifrån. Vårdnadshavare, barn och elev kan följa kunskapsutvecklingen genom skolans digitala system. Vårdnadshavare kan kommunicera med personal på förskolan eller skolan.

Verksamheter

Planera för att ge pedagoger, barn och elever förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens samt få tillgång till digitala verktyg och resurser.

Digital kompetens – personal

Utbildningskontoret, leverantörer, universitet och Skolverkets erbjuder kompetensutbildning i digital kompetens.

Avsätt tid för kompetensutveckling, nätverkande och kollegialt lärandet, vilka är effektiva sätt att underhålla och utveckla medarbetarnas digitala kompetens.

Digital kompetens – barn och elever

Barn och elever ska känna sig trygga med att använda de digitala verktyg och lärresurser som finns i förskola och skola, De ska också känna till och kunna hantera de alternativa lärverktyg vi har som stöd för lärande. Alla barn och elever ska utifrån sina förutsättningar ha kunskap om att granska, bedöma och värdera information (MIK).

Likvärdig tillgång och användning

Det är rektors ansvar att säkerställa att personal har tillgång till digitala verktyg för kommunikation, planering, undervisning och administration. Rektor ansvarar även för att barn och elever utifrån sina behov och förutsättningar har tillgång till digitala verktyg för sitt lärande.

Alla lärare i kommunens skolor, använder IST Lärande och Google Classroom på ett likvärdigt sätt. IST Lärande används bland annat till planering, omdömen och bedömning, i Google får endast formativ återkoppling förekomma.

Digitala verktyg och resurser ska enligt gällande styrdokument [1] användas i samtliga ämnen då de stöttar, stärker eller effektiviserar undervisning eller lärande.

För att säkerställa tillgänglighet och möjliggöra likvärdig användning har vi gemensamma digitala resurser för alla verksamhetsområden samt ett brett utbud av digitala läromedel med språkstöd för samtliga ämnen i hela grundskolan och flera ämnen i gymnasieskolan.

Rektor på varje skola bör planera för en övergång från analoga läromedel till en kombination av digitala och analoga läromedel.

Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Vi följer och deltar i utvecklings- och forskningsprojekt för att söka och pröva metoder och verktyg som skulle kunna stärka lärandet och därmed öka barn och elevers måluppfyllelse samt underlätta och effektivisera lärarens uppgifter i både undervisning och administration.

[1] Nya skrivningarna om digital kompetens i läroplaner, kursplaner, examensmål och ämnesplaner gäller sedan 1 juli 2018.

Adekvat digital kompetens

I skolan varierar innehållet en elev läser inom ett ämne beroende på vilken årskurs och skolform en elev går i. Med jämna mellanrum skrivs läro- och kursplaner om för att bättre passa det samhälle vi lever i.

På samma sätt variera innehållet i adekvat digital kompetens[1] beroende på individ och vad som händer inom teknik- och samhällsutvecklingen.

Följande fyra aspekter samverkar till adekvat digital kompetens.

 • Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
 • Att använda och förstå digitala verktyg och medier
 • Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
 • Att lösa problem och omsätta idéer i handling

Skolverket – Fyra aspekter av digital adekvat kompetens

Digitalt ekosystem

Alla delar i det digitala ekosystemet måste hänga ihop för att vi som användare ska få en bra upplevelse av våra digitala verktyg, system och resurser.

Gemensam struktur, riktlinjer och rutiner underlättar för både elever och lärare.

 • En stabil bas bestående av infrastruktur, dimensionerad för att klara våra behov inom alla kommunala verksamheter.
 • Grundsystem och databaser som håller reda på alla användare, barn, elever, lärare och all annan personal.
 • Kommunikationsplattformar för epost och videokonferenser som stödjer ett differentierat arbetssätt och undervisning på distans.
 • Integrationer, inloggningsfunktionalitet och säkra behörighetssystem som styr så att vi får de digitala resurser vi ska ha tillgång till.
 • Digitala fysiska verktyg anpassade för lärmiljön i förskola och skola.
 • Administrativa system för rättssäker och effektiv myndighetsutövning.
 • Plattform för den digitala lärmiljön som förenklar för lärande och samarbete.
 • Kvalitetssäkrade digitala läromedel och resurser, vilka stödjer en differentierad undervisning i alla våra verksamheter.
 • Adekvat digital kompetens för att hantera och förstå våra digitala verktyg, system och resurser.

Vi behöver samtidigt följa utvecklingen och anpassa oss för en mer automatiserad och effektiv användning av digital teknik i våra verksamheter. De närmaste åren kommer det att hända en hel del inom AI och maskininlärning, vilket kan komma att förändra vårt digitala ekosystem.

Samtliga digitala läromedel och resurser vi använder genomgår en GDPR kontroll och riskbedömning.

Kontakt
Pedagog Norrköping
Per Joelson
Utvecklingsstrateg


Följ oss på Instagram

Instagramikon