Trygghets- och säkerhetsavdelningen

Trygghets- och säkerhetsavdelningen har funktionsansvar för Norrköpings kommunala verksamheter i frågor som berör säkerhet, trygghet, brottsprevention och civil beredskap. Avdelningen arbetar på uppdrag av kommundirektörens kontor.

För att förebygga och hantera kriser, olyckor och brottsliga aktiviteter mot kommunal verksamhet, invånare, egendom, miljö eller samhällsfunktioner, finns trygghets- och säkerhetsavdelningen i Norrköpings kommun. Avdelningen har funktionsansvar för att säkerställa efterlevnad av lagar, förordningar och riktlinjer inom områden som:

  • Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.
  • Civil beredskap (planering av totalförsvar, krisberedskap, krisledning, risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetshantering).
  • Försäkringar och skadehantering.
  • Säkerhet och säkerhetsskydd.
  • Välfärdsbrott.

Läs mer om kris och säkerhet i Norrköpings kommun

Läs mer om totalförsvar och höjd beredskap

Trygghets- och säkerhetsavdelningen erbjuder säkerhetsrådgivning, stöd och utbildning till samtliga kommunala verksamheter och kontorens säkerhetssamordnare.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

Inom avdelningen finns också funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) som är kommunens larmmottagare vid händelser från omvärlden. TiB-funktionen bemannas av avdelningens personal och finns tillgänglig dygnet runt för att säkerställa att händelser som berör, eller som kan komma att beröra kommunen, blir hanterade.

Trygghets- och säkerhetsavdelningen leds av säkerhetschef Johan von Below.