Bostad med särskild service, särskilt boende och i förekommande fall daglig verksamhet – ramavtal

Här finns information och viktiga dokument till dig som är utförare av bostad med särskild service (LSS) och särskilt boende (SoL) och i förekommande fall daglig verksamhet (LSS).

Håll koll på senaste nytt

Du kan välja att prenumerera på uppdateringar av denna sida. Då får du ett e-post när ny information lagts upp på sidan.

Hantera prenumeration

Regelverk, riktlinjer och rutiner

Här finns rutinen som beskriver vad du som utförare behöver göra för att brukaren ska få rätt avgift på sin faktura:

Inrapportering särskilt boende för privata utförare Pdf, 477.8 kB.

Mer information om avgifter och taxor inom vård och omsorg.

Med anledning av läget i vår omvärld så är det viktigt att vi står förberedda inför en eventuell kris, som till exempel avbrott i elförsörjning eller en hackerattack. Det är dags att snarast se över kontinuitetsplaner och att vi lever upp till innehållet i dessa.

Att tänka på:

  • Se över att era kontinuitetsplaner är aktuell och tillgänglig för medarbetarna
  • Läkemedelslistor är utskrivna
  • Personkort utskrivna
  • Journaluppgifter (enligt dokumentationsdirektivet, legitimerad personal ansvarar för vilken dokumentation som ska skrivas ut i pappersform för att säkra den medicinska vården)
  • Säkra upp så att tomma journalblad finns utskrivna

Hur ofta journaluppgifterna sedan behöver skrivas ut är beroende på hur frekvent dessa ändras och därmed behöver legitimerad personal göra bedömningar kring detta. I detta läget vi har just nu i världen så rekommenderar Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att man gör det en gång per vecka, innan helgen.

Direktiv/riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Pdf, 834.6 kB.

Dokumentation Pdf, 946.9 kB.

Direktiv dödsfall i ordinärt och särskilt boende Pdf, 726.3 kB.

Hygienriktlinje Pdf, 3.3 MB.

Inhämtande av samtycke Pdf, 847.7 kB.

Läkemedelshantering Pdf, 412.6 kB.

Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Pdf, 684.2 kB.

Omhändertagande vid livets slut Pdf, 955.2 kB.

Sammanhållen journalföring Pdf, 740 kB.

Samtycke till registrering i kvalitetsregistret Pdf, 484.8 kB.

Uppsökande och nödvändig tandvård Pdf, 445.4 kB.

Rutiner och instruktioner

Användande av kvalitetsregistret Senior alert Pdf, 408.4 kB.

Arbetsgång av kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen Pdf, 55.7 kB.

Trakeostomi – Delegering av skötsel och omvårdnad Pdf, 737.4 kB.

Enhetens förråd – Varor att beställa via apoteket Pdf, 492.5 kB.

Handbok i habiliterings- och rehabiliteringsprocessen Pdf, 290.1 kB.

Instillation av urinblåsa med citronsyralösning Pdf, 452.2 kB.

Katetervård och kateterisering av urinblåsan Pdf, 314.2 kB.

Syrgasbehandling Pdf, 278.7 kB.

Transport av blodprodukter Pdf, 389.7 kB.

Undersökning av person som fallit Pdf, 308.6 kB.

Riktlinjer

Riktlinje för användning av skyddsåtgärder Pdf, 934.1 kB.

Riktlinje för grundutrustning Pdf, 1.1 MB.

Riktlinjer för arbetstekniska hjälpmedel, inklusive personlyftar och vårdsängar Pdf, 292.1 kB.

Samverkansdokument, Region Östergötland

Handrehabilitering överenskommelse mellan Närsjukvården i Region Östergötland och länets kommuner Pdf, 1.9 MB.

Handrehabilitering, Överenskommelse mellan länets kommuner och regionen

Riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering

Samverkansrutiner

Rutin avseende samtycke Pdf, 191 kB.

Regler för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Pdf, 193.9 kB.

Läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård samt tandvård

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret