Taxa för vård och omsorg

Det är reglerat i lag hur kommuner får ta ut avgifter inom vård och omsorg för personer som är äldre och personer med funktionsnedsättning.

Avgifterna bestäms enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Norrköpings kommuns regler.

I Norrköpings kommun är det vård- och omsorgsnämnden som ansvarar för vård- och omsorgsinsatserna. I september så beslutade nämnden om en ny riktlinje. Den kan du läsa här:

Riktlinjen om tillämpning av taxesystem inom vård och omsorg Pdf, 605.1 kB.

Räkna ut din preliminära vård- och omsorgsavgift

Här kan du göra en första digital beräkning av din eventuella vård- och omsorgsavgift

Blanketter

Den här blanketten ska du använda för att vi ska kunna beräkna din avgift för vård- och omsorgsinsatser.

Inkomstblankett

Minimibelopp är en bestämd summa som ska räcka till normala kostnader för dina personliga behov. Det kan vara mat, kläder och mediciner med mera.
Om du har kostnader som överstiger kommunens fastslagna minimibelopp eller har kostnader som inte finns med i minimibeloppet, kan du ansöka om ett förhöjt minimibelopp.

Ansökan om höjning av minimibelopp

Avgifter för vård och omsorg 2024

Frågor och svar taxor och avgifter för vård och omsorg

Under februari 2024 kommer du att få hem ett nytt avgiftsbeslut.

På avgiftsbeslutet finns information om hur avgiften är framräknad. Du behöver skicka in svar på en ny inkomstförfrågan om något på avgiftsbeslutet inte stämmer. Till exempel om inkomst eller boendekostnad har ändrats.

Inkomstförfrågan finns här på norrkoping.se eller så tar du kontakt med din debiteringshandläggare.

De här insatserna påverkas av förändringarna:

 • Hemtjänstinsatser (både i ordinärt och särskilt boende för äldre personer). Här ingår service- och omvårdnadsinsatser, inköp, beställning av mat, tillsyn via telefonservice och digital tillsyn, ledsagning).
 • Trygghetslarm
 • Hemsjukvård
 • Avlösarservice som inte är avgiftsfri.
  (Avlösning är till för anhöriga som vårdar en närstående i det egna hemmet. Avlösning ska ge den anhörige möjligheten till avkoppling, uträtta ärenden, gå på läkarbesök med mera).
 • Matdistribution:
  • Portionspriset för kyld mat till brukare i ordinärt boende.
  • Helpensionspriset för mat i särskilt boende och bostad med särskild service.
  • Matpris per dygn korttidsboende.
  • Matpris hel- eller halvdag för dagverksamhet.
  • Matpris för deltagare i daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen och besökare på träffpunkter.
 • Vissa hjälpmedel (kryckor, käppar och flytt av vårdsäng).
 • Transport av avlidna till bårrum.

De här insatserna är avgiftsfria:

 • Boendestöd
 • Insatser enligt LSS
 • Avlösarservice som är avgiftsfri
 • Dagverksamhet (äldre och socialpsykiatri)
 • Ledsagning till och från dagverksamhet och träffpunkt
 • Leverans av kyld mat för personer som inte har andra insatser enligt socialtjänstlagen

Här på norrkoping.se finns information om taxor och avgifter för vård och omsorg.

Om du har frågor om avgifter kan du kontakta debiteringshandläggare på vård- och omsorgskontoret.

Du når dem lättast via kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00.

Minimibelopp:

Minimibeloppet ska täcka normala kostnader för brukarens personliga behov och regleras i socialtjänstlagen.

Förbehållsbelopp:

Förbehållsbeloppet är beloppet brukaren ska ha kvar av sina inkomster för att kunna betala boendekostnad och andra normala levnadsomkostnader. Om brukarens inkomster inte räcker till detta, behöver han eller hon inte betala någon avgift för vård- och omsorgsinsatser.

För brukare med biståndsbeslutad mat i kombination med hemtjänstinsatser i ordinärt boende, när mat tillhandahålls i särskilt boende eller bostad med särskild service, på korttidsplats samt i dagverksamhet så betalar brukaren som lägst avgift för Konsumentverkets årligen beräknade råvarukostnad.

Avgiftsutrymme:

Avgör vad brukaren ska betala i avgift. Avgiftsutrymmet räknas ut så här:

+ Nettoinkomst (inkomst från pension, tjänst/näringsverksamhet, ränta m.m.)

+ Eventuellt bostadstillägg eller liknande

- Förbehållsbelopp (minimibelopp + boendekostnad)

= Avgiftsutrymme

För brukare som är gifta eller är registrerade partners och bor tillsammans i ordinärt boende räknas inkomster samman och delas med två.

Högkostnadsskydd:

Avgiftsutrymmet är ett högkostnadsskydd för brukaren. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga detta belopp och inte heller avgiftstaket (högkostnadsskydd).

I de fall de sammanlagda avgifterna är högre än avgiftsutrymmet måste därför reducering av avgifterna ske ned till detta belopp.

Hur mycket du ska betala i avgift beror exempelvis på:

 • Vilka insatser du har och hur omfattande de är
 • Inkomst
 • Ålder
 • Civilstånd
 • Boendekostnad

Högkostnadsskydd:

Du betalar aldrig mer än högkostnadsskyddet (det högsta belopp per
månad som kommunen får ta ut) för dina vård- och omsorgsinsatser.
Avgifter för mat och hyra ingår inte i högkostnadsskyddet.

Prisbasbelopp:

De flesta avgifter utgår från prisbasbeloppet. Hur stort prisbasbeloppet är bestämmer regeringen varje år av regeringen.

För år 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor.

Din avgift beror på omfattningen av de insatser som beviljats, inkomster och boendekostnad. Du betalar aldrig mer än avgiftsutrymmet/högkostnadsskyddet.

Mat och hyra tillkommer.

Se frågan "Vad innebär minimibelopp, förbehållsbelopp avgiftsutrymme och högkostnadsskydd?” för mer information.

Nya brukare och de som får ändrade inkomstförhållanden behöver lämna in svar på en inkomstförfrågan.

De som väljer att inte skicka in underlag för avgiftsberäkning får betala högst upp till högkostnadsskyddet (det som ibland benämns maxtaxan).

Vid eventuella frågor om avgiftsbeslutet kan du kontakta debiteringshandläggare för att gå igenom hur avgiften har räknats ut.

Om du inte är nöjd med ditt beslut om avgiftsberäkningen kan du överklaga ditt avgiftsbeslut. Med beslutet finns en så kallad besvärshänvisning som beskriver hur överklagan ska göras.

Överklagan ska komma in till kommunen senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut. Om beslutet inte ändras till din fördel skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten för avgörande.

Du som har insatser via socialtjänstlagen flera gånger i veckan i ordinärt eller särskilt boende kan få en reducerad avgift vid akut eller planerad sjukhusvistelse. Det sker reducering den enskildes avgift per dag delat på 30, från första dagen till och med dagen före den dag då insatserna återupptas.

Avgift för trygghetslarm reduceras inte.

Du som har matdistribution, och om beställd mat inte kan levereras på grund av att du blivit oplanerat inlagd på sjukhus eller korttidsboende, faktureras du inte för matdistributionen.

För dig som bor i särskilt boende, och som blir akut sjuk och eller har planerad sjukhusvistelse, sker ingen fakturering förrän du är tillbaka på boendet.

Du som har insatser via socialtjänstlagen i ordinärt eller särskilt boende, kan få en reducerad avgift om du anmält frånvaro minst fem dagar i förväg.

Om du inte i förväg anmält frånvaro reduceras avgiften från och med den sjätte frånvarodagen till och med dagen före den dag då insatserna återupptas.

Vid sjukhusvistelse gäller andra regler för reducering av avgift. Se fråga
”Hur påverkas avgiften i samband med sjukhusvistelse?”.

För dig som bor i ordinärt boende och som har fått en insats i ditt hem antingen av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast) och undersköterska anställd i hemsjukvården, baseras avgiften per besök på en viss procent av prisbasbeloppet.

För år 2024 är avgifterna:

 • 121 kronor per besök
 • Max 485 kronor per kalendermånad
 • 0 kronor per besök för barn och ungdomar under 20 år

Avgiften för mat som serveras i samband med korttidsvistelse baseras på en viss procent av prisbasbeloppet. Det gör att nivån på avgiften förändras varje år.

Avgift för mat per dag för dig med insatser enligt LSS:


Halvdag: Frukost (ett mål) eller mellanmål och middag (två mål)

Heldag: Frukost, middag och två mellanmål

Helg- eller lovdag: Frukost, lunch, middag och tre mellanmål

Korttidsvistelse för barn

och unga i gymnasieskolan:

2024: 55 kr

2024: 64 kr


2024: 116 kr

Korttidsvistelse för vuxna och unga från 18 år med egna inkomster:

2024: 74 kr

2024: 85 kr

2024: 154 kr

 

Bostad med särskild service (LSS) eller familjehem för barn och unga med egna inkomster:

 • Alla måltider i boendet:
  2024: 2 722 kronor per månad
 • Alla måltider utom lunch på vardagar:
  2024: 2 101 kronor per månad

Avgiften för trygghetslarm beräknas utifrån en procentandel av prisbasbeloppet. Det gör att avgiften förändras årligen.

För dig som bara har trygghetslarm är avgiften som mest för år 2024
364 kronor per månad

För dig med fler insatser och betalar upp till högkostnadsskyddet så ingår trygghetslarm i detta. Den exakta beräkningen för avgift finns i beskedet om ny avgift som skickas ut i februari.

Du betalar avgift för trygghetslarm även vid uppehåll av andra insatser i ordinärt boende, exempelvis om brukaren är på sjukhus. Avgiften för trygghetslarmet upphör när brukaren meddelat biståndshandläggare att larmet ska avslutas.

Fakturafrågor

Avgiften betalas in i efterskott.

Fakturan skickas ut månaden efter utförd insats och förfaller sista bankdag samma månad som den skickas.

Kontakta debiteringshandläggare om fakturan är fel. De nås lättast via Kontakt Norrköping på telefonnummer 011-15 00 00.

Vill brukaren kontakta debiteringshandläggaren direkt finns telefonnummer på faktura och avgiftsbeslut.

Du kan kontakta Kontakt Norrköping på telefonnummer 011-15 00 00 eller din debiteringshandläggare så kan de skicka en blankett för autogiro. Du kan även anmäla till din bank och be om hjälp. Kivra kan Norrköpings kommun inte erbjuda i dagsläget.

Kontakta debiteringshandläggarna så skickar de ut en kopia av räkningen per post.

På blanketten inkomstförfrågan kan du fylla i vem som ska vara mottagare.

Debiteringshandläggare kan kontaktas för att få en samtyckesblankett. Här går det att fylla i om faktura och avgiftsbeslut ska skickas till någon annan.

Övriga frågor

Det finns många olika sätt där du kan få stöd och hjälp.

Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt för dig att klara dig själv.

Läs mer och ansök om hemtjänst

Särskilt boende är samlingsnamnet på de olika boendeformer som Norrköpings kommun erbjuder dig som behöver hjälp, stöd och omvårdnad. När du bor i ett särskilt boende är målet att du ska kunna leva så normalt som möjligt, även om hälsan eller minnet blivit svagare.

Läs mer och ansök om särskilt boende

Du som har ett intellektuell, psykisk eller neuropsykisk funktionsnedsättning kan få hjälp i hemmet och hjälp med träning för att klara dagliga sysslor. Denna hjälp kan du få av boendestödsgrupper.

Läs mer och ansök om boendestöd

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs mer och ansök om insats enligt LSS

Om du är i behov av mer eller mindre insatser ska du vända dig till din biståndshandläggare. Den når du via biståndshandläggarnas mottagning vardagar mellan klockan 8-12 på telefonnummer 011-15 27 37.

I februari 2024 har debiteringshandläggare beräknat avgiftsutrymmet och skickar ett avgiftsbeslut till dig.

Bostadstillägg kan för personer som är 65 år och äldre sökas hos Pensionsmyndigheten. För personer som har aktivitetsersättning eller sjukersättning kan bostadsbidrag sökas hos Försäkringskassan.

Besök Pensionsmyndighetens webbplats

Besök Försäkringskassans webbplats

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Det är tre steg för att ansöka

Ta fram alla uppgifter som behövs

Du behöver lämna uppgifter om din bostadskostnad, inkomster och tillgångar.

 1. Gör en beräkning innan du ansöker
 1. På pensionsmyndigheten.se/beraknabt
 2. kan du testa och göra en beräkning. Ingenting registreras och du kan enkelt testa flera gånger. Du får svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan.
Gör ansökan

Enklast ansöker du på pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en e‑legitimation såsom BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter.

Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från pensionsmyndigheten.se, hämtar på ett servicekontor eller beställer från Pensionsmyndighetens kundservice.

I bifogade länkar finner ni ansökningsblanketter och hjälp för att fylla i blanketten.

Blanketter

Blanketthjälp

Behöver du hjälp att göra en beräkning eller fylla i en ansökan kan du besöka ett servicekontor eller ringa Pensionsmyndighetens kundservice.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på pensionsmyndigheten.se.

Ansökan


Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg för dig som är pensionär, anhörig eller god man. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Digitalt möte om bostadstillägg

Länkar

Här kan du läsa om hur det nya taxesystemet fungerar:

Broschyren – Avgifter för vård- och omsorgsinsatser Pdf, 5.8 MB.

Broschyren – Avgifter för vård- och omsorgsinsatser på finska Pdf, 5.8 MB.

Här finns mer specifik information:

Avgifter inom LSS-verksamheten Pdf, 352.4 kB.

Taxesystem avseende avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen Pdf, 166.5 kB.

 För vem och vilka avgifter?

 • Personer som är äldre.
 • Personer med funktionsnedsättning.
 • Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.
 • Avgifter för mat enligt kommunallagen.