Stöd enligt LSS

Här hittar du information om hur stöd enligt LSS fungerar.

LSS i korthet

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra.

Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller något du fått senare i livet genom en sjukdom eller skada, som gör att du har stora svårigheter med att klara av din vardag.

Funktionsnedsättningen ska vara bestående, inte kunna gå över, för att du ska ha rätt att få detta stöd.

Vem kan få stöd?

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar.

Du kan ansöka om stöd om du har:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Insatser

Insatser du kan ansöka om

Personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver hjälp för att lösa dina grundläggande behov kan du söka personlig assistans.
Mer information om personlig assistans

Ledsagarservice

Du kan söka ledsagarservice för att underlätta dina kontakter med andra och kunna delta i samhällslivet. Ledsagarservice gör det möjligt för dig att besöka vänner och delta i fritids- och kulturaktiviteter.

Kontaktperson

En kontaktperson kan vara någon som du kan ha kontakt med och göra saker tillsammans med på din fritid. Kontaktpersonen kan ge dig möjlighet att träffa andra och göra saker som du själv vill.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att en annan person tillfälligt tar över omvårdnaden av ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning från föräldrar, anhöriga eller andra närstående. På så sätt får de tid för sig själva och för att kunna uträtta saker utanför hemmet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att du under några dygn eller någon vecka per månad kan bor någon annanstans än hemma. Tanken är att du ska få miljöombyte, avkoppling och möjlighet till personlig utveckling.
Mer information om korttidsvistelse

Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år

Går du i skolan och är över tolv år kan du ha rätt till korttidstillsyn utanför hemmet före och efter skolans slut och på lovdagar, studiedagar och sommarlovet.
Mer information om korttidstillsyn

Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar

Du kan ha rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar. Det gäller om du har så stora behov av hjälp att du trots olika stödinsatser inte kan bo hos dina föräldrar.

Bostad med särskild service för vuxna

Du kan som vuxen bo i en servicebostad eller gruppbostad med närhet till personal.
Mer information om bostad med särskild

Daglig verksamhet

Du ha rätt till daglig verksamhet om du har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 67 år men inte har ett arbete och inte heller studerar. Verksamheten ska anpassas efter dina behov och önskemål och ge dig en meningsfull sysselsättning.
Mer information om daglig verksamhet

Individuell plan

När du har beviljats en eller flera LSS-insatser kan du ansöka om en individuell plan.

Rådgivning och annat personligt stöd

Region Östergötland kan ge dig stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut.

Ansök om stöd enligt LSS

Du kan ansöka om en eller flera insatser enligt LSS. Det gör du med en blankett eller muntligt när du träffar en LSS-handläggare.

Prata med en LSS-handläggare

Genom vår e-tjänst kan du enkelt och tryggt lämna information om situationen och boka en telefontid:

Boka telefontid med LSS-handläggare

Om du inte har en e-legitimation kan du istället ringa under våra telefontider:

011-15 61 99

  • Måndagar, klockan 10.00-12.00.
  • Tisdagar, klockan 13.00-15.00.
  • Onsdagar, klockan 13.00-15.00.
  • Torsdagar, klockan 13.00-15.00.
  • Fredagar, klockan 10.00-12.00.

Blankett

Ansök om insatser enligt LSS

Intyg

  • Läkarintyg som beskriver din funktionsnedsättning
  • Funktionsbedömning av en arbetsterapeut

Du behöver skicka in kopior på intyg som styrker din funktionsnedsättning. Där ska det stå vad du har för diagnos eller funktionsnedsättning och vilka behov du har av stöd och hjälp.

Har du ingen pågående kontakt med en arbetsterapeut kan läkaren skriva en remiss för funktionsbedömningen till hemsjukvårdens eller vårdcentralens arbetsterapeut.

Frågor?

Har du frågor, eller vill komma i kontakt med en handläggare innan du gör ansökan, kan du kontakta våra LSS-handläggare.

Utredning

En LSS-handläggare utreder om du har rätt till insatsen du ansökt om. En utredning kan ta upp till tre månader. Behöver handläggaren vänta på intyg kan det ta längre tid, så skicka in kopior på dina intyg direkt.

Utredningen grundar sig på vad du har berättat på ert möte, vad det står i dina intyg och vad lagen säger. Handläggaren kan även behöva information från dina vårdkontakter, skola eller någon annan.

Det första handläggaren gör är att bedöma om du tillhör någon av de tre personkretsarna som som LSS riktar sig mot. Därefter utreder handläggaren om du har rätt till den insats du ansökt om.

Om handläggaren har frågor kan han eller hon kontakta dig under utredningstiden.

Beslut

När utredningen är klar skickas den hem till dig. Där står det vilket beslut som fattats, om du fått bifall, avslag eller delavslag på din ansökan.

Bifall = Du får den eller de insatser du ansökt
Om du får bifall på din ansökan, blir du kontaktad för att man ska planera din insats. Vem som hör av sig och hur lång tid det tar beror på vilken insats du har ansökt om. Om du har frågor om detta, prata med din handläggare.

Avslag = Du får inte den eller de insatser du ansökt

Delavslag = Du får insatser, men inte den eller alla de du ansökt

Överklaga om du inte är nöjd

Om du får avslag på din ansökan eller om du inte är nöjd med beslutet, så kan du överklaga. I utredningen kommer det att stå hur du gör.

Ansök om individuell plan

När du har beviljats en eller flera LSS-insatser kan du ansöka om en individuell plan. Då får du träffa de personer som är inblandade i den hjälp du får. Vilka som är med beror på vilka insatser och hjälpbehov du har. Ni gör då upp en plan tillsammans. Med jämna mellanrum träffas ni och följer upp planen. På så sätt kan du vara mer delaktig i ditt stöd och det blir lättare för personalen att samarbeta med varandra och med dig.

Kontakt
LSS-handläggare

Telefontider:
Måndagar, klockan 10.00-12.00. Tisdagar, klockan 13.00-15.00. Onsdagar, klockan 13.00-15.00. Torsdagar, klockan 13.00-15.00. Fredagar, klockan 10.00-12.00.

Bli uppringd

Genom vår e-tjänst kan du som inte har några insatser ifrån vård- och omsorgskontoret på ett enkelt och tryggt sätt lämna information om din situation och boka en telefontid:

Boka telefontid med LSS-handläggare