Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Stöd enligt LSS

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra.

Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller något du fått senare i livet genom en sjukdom eller skada, som gör att du har stora svårigheter med att klara av din vardag. Funktionsnedsättningen ska vara bestående, inte kunna gå över, för att du ska ha rätt att få detta stöd.

Vem kan få stöd?

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar.

Du kan ansöka om stöd om du har:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Insatser

Personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver hjälp för att lösa dina grundläggande behov kan du söka personlig assistans.
Mer information om personlig assistans

Ledsagarservice

Du kan söka ledsagarservice för att underlätta dina kontakter med andra och kunna delta i samhällslivet. Ledsagarservice gör det möjligt för dig att besöka vänner och delta i fritids- och kulturaktiviteter.

Kontaktperson

En kontaktperson kan vara någon som du kan ha kontakt med och göra saker tillsammans med på din fritid. Kontaktpersonen kan ge dig möjlighet att träffa andra och göra saker som du själv vill.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att en annan person tillfälligt tar över omvårdnaden av ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning från föräldrar, anhöriga eller andra närstående. På så sätt får de tid för sig själva och för att kunna uträtta saker utanför hemmet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att du under några dygn eller någon vecka per månad kan bor någon annanstans än hemma. Tanken är att du ska få miljöombyte, avkoppling och möjlighet till personlig utveckling.
Mer information om korttidsvistelse

Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år

Går du i skolan och är över tolv år kan du ha rätt till korttidstillsyn utanför hemmet före och efter skolans slut och på lovdagar, studiedagar och sommarlovet.
Mer information om korttidstillsyn

Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar

Du kan ha rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar. Det gäller om du har så stora behov av hjälp att du trots olika stödinsatser inte kan bo hos dina föräldrar.

Bostad med särskild service för vuxna

Du kan som vuxen bo i en servicebostad eller gruppbostad med närhet till personal.
Mer information om bostad med särskild

Daglig verksamhet

Du ha rätt till daglig verksamhet om du har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 69 år men inte har ett arbete och inte heller studerar. Verksamheten ska anpassas efter dina behov och önskemål och ge dig en meningsfull sysselsättning.
Mer information om daglig verksamhet

Individuell plan

När du har beviljats en eller flera LSS-insatser kan du ansöka om en individuell plan.

Rådgivning och annat personligt stöd

Region Östergötland kan ge dig stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut.

Ansök om stöd enligt LSS

Du kan ansöka om en eller flera insatser enligt LSS. Du väljer själv om du vill prata om din ansökan med en LSS-handläggare eller ansöka med blankett. Till din ansökan behövs vissa intyg.

Prata med en LSS-handläggare

Genom vår e-tjänst kan du enkelt och tryggt lämna information om situationen och boka en telefontid:

Boka telefontid (e-legitimation krävs)

Om du inte har e-legitimation är du välkommen att ringa 011-15 61 99 under våra telefontider:

  • Måndagar kl. 10.00-12.00.
  • Tisdagar kl. 13.00-15.00.
  • Torsdagar kl. 13.00-15.00.
  • Fredagar kl. 10.00-12.00.

Ansöka med blankett

Ansök om insatser enligt LSS

Intyg

  • Läkarintyg som beskriver din funktionsnedsättning
  • Funktionsbedömning av en arbetsterapeut

Du behöver skicka in kopior på intyg som styrker din funktionsnedsättning. Där ska det stå vad du har för diagnos eller funktionsnedsättning och vilka behov du har av stöd och hjälp.

Har du ingen pågående kontakt med en arbetsterapeut kan läkaren skriva en remiss för funktionsbedömningen till hemsjukvårdens eller vårdcentralens arbetsterapeut.

Frågor?

Har du frågor, eller vill komma i kontakt med en handläggare innan du gör ansökan, kan du kontakta våra LSS-handläggare.

Utredning

En LSS-handläggare utreder om du har rätt till insatsen du ansökt om. En utredning kan ta upp till tre månader. Behöver handläggaren vänta på intyg kan det ta längre tid, så skicka in kopior på dina intyg direkt.

Utredningen grundar sig på vad du har berättat på ert möte, vad det står i dina intyg och vad lagen säger. Handläggaren kan även behöva information från dina vårdkontakter, skola eller någon annan.

Det första handläggaren gör är att bedöma om du tillhör någon av de tre personkretsarna som som LSS riktar sig mot. Därefter utreder handläggaren om du har rätt till den insats du ansökt om.

Om handläggaren har frågor kan han eller hon kontakta dig under utredningstiden.

Beslut

När utredningen är klar skickas den hem till dig. Där står det vilket beslut som fattats, om du fått bifall, avslag eller delavslag på din ansökan.

Bifall = Du får den eller de insatser du ansökt

Om du får bifall på din ansökan, blir du kontaktad för att man ska planera din insats. Vem som hör av sig och hur lång tid det tar beror på vilken insats du har ansökt om. Om du har frågor om detta, prata med din handläggare.

Avslag = Du får inte den eller de insatser du ansökt

Delavslag = Du får insatser, men inte den eller alla de du ansökt

Överklaga om du inte är nöjd

Om du får avslag på din ansökan eller om du inte är nöjd med beslutet, så kan du överklaga. I utredningen kommer det att stå hur du gör.

Individuell plan efter beslut

När du beviljas stöd enligt LSS får du ett erbjudande om individuell plan. Det är helt frivilligt att ha en individuell plan. Du kan när som helst begära att få en när du får stöd enligt LSS.

En individuell plan är till för att samla alla stödinsatser du får, både pågående och planerade, så att du får en tydlig överblick. Syftet med planen är också att tydliggöra ditt behov av stöd och göra det enklare att samordna hjälpen från olika ansvariga parter. Det är viktigt att du får ha inflytande över de åtgärder och insatser som rör dig.

Vanligtvis skapas den individuella planen under ett möte där du deltar tillsammans med de personer som är inblandade i ditt stöd. Du får själv välja vilka personer du vill ha med och vad ni ska prata om. Det kan handla om allt från att flytta hemifrån till att börja i skolan eller byta bostad. Under mötet kommer ni överens om vem som ska göra vad för att du ska nå dina mål. Det ni kommer överens om skrivs ner och blir din individuella plan. Ni bestämmer även när ni ska träffas nästa gång för att följa upp planen. När du har nått dina mål avslutas planen.

Kontakt

LSS-handläggare

Telefontider:
Måndagar, klockan 10.00-12.00. Tisdagar, klockan 13.00-15.00. Torsdagar, klockan 13.00-15.00. Fredagar, klockan 10.00-12.00.