Förhandsbesked

Ska du bygga nytt utanför detaljplanerat område eller stycka av en bit mark till en ny fastighet? Då är det lämpligt att söka ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt på den plats som du tänkt dig.

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket handlingar som en ansökan om bygglov. I en prövning om förhandsbesked görs en lokaliseringsprövning vilken syftar till att avgöra om platsen är lämplig för det du vill bygga innan du söker bygglov.

Ansökan om förhandbesked görs via blanketten eller etjänsten för bygglov eller anmälan.

När vi handlägger ett förhandsbesked tittar vi på flera punkter. Vi undersöker även om till exempel fornlämningar eller naturvärden kan påverkas av den planerade tomten. Vi tittar på hur dagvatten kan tas omhand, och om det finns risk för översvämning eller skred, vi hör berörda grannar och vi stämmer av mot kommunens Översiktsplan.

Här är några punkter du gärna får tänka på vid val av plats för en ny tomt på landsbygden:

 • Undvik jordbruksmark och betesmark eftersom det är förbjudet enligt Miljöbalken att ta dessa i anspråk för exploatering.
 • Alla vatten, även mindre vattendrag omfattas av strandskydd. Strandskydd är ett generellt förbud mot bland annat byggnation. Inom strandskyddat område går det inte att tillskapa nya tomter.
 • Bara enstaka tomter eller en liten grupp med tomter kan beviljas med förhandsbesked, i övrigt krävs detaljplan.
 • Där det finns ett högt bebyggelsetryck (oftast nära stad och orter) måste nya tomter komma till med planläggning om det inte handlar om en mycket väl avgränsad lucka. En lucka är en bit mark där det inte är samma förutsättningar som övrig mark. Det kan till exempel vara mark som ligger mellan odlad mark och skog och har en storlek där bara en ny tomt får plats. Se exemplet nedan (grön markering är skog, gul är odlad mark).
Bild som illustrerar hur en ledig lucka kan se ut.

Exempel på en lucka.

 • Det måste gå att ordna ett godkänt avlopp, vattentillgång måste finnas och sophämtning/slamtömning måste kunna ske.
 • Att närhet till väg eller järnväg kan orsaka buller.
 • Att visst avstånd kan krävas till djurhållning.
 • Placeringen i landskapet. Undvik iögonfallande placering i öppna landskap. Välj ett hus som är anpassat för platsen för att minimera schaktning och fyllnad. Spara träd och berghällar.
Exempel på bra placering i landsbygd

Exempel på bra placering i landsbygd.

Exempel på dålig placering i landsbygd på iögonfallande plats.

Exempel på dålig placering i landsbygd på iögonfallande plats.

Positivt förhandsbesked

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked.

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att göra en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov och får startbesked inom två år från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

Negativt förhandsbesked

Om platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

Platser som anses olämpliga att bygga på kan till exempel vara brukningsvärd jordbruksmark, områden som är mycket bullerutsatta eller ligger inom strandskyddat område. I kommunens översiktsplan för landsbygden finns en del riktlinjer som gäller förhandsbesked för nya tomter utanför detaljplanerat område.

Avgift för förhandsbesked

Byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för att de handlägger din ansökan oavsett om du får ett positivt eller ett negativt beslut.

Avgiften ligger på cirka 25 000 kronor för en tomt.

Vilka handlingar behöver du skicka in?

 • Översiktlig karta eller liknande där du markerar den tänkta tomtplatsen.
 • Skalenlig tomtskiss som visar föreslagna gränser och tänkt avstyckning samt placering av byggnad.
 • Skicka gärna med bilder på befintliga förhållanden och bilder eller beskrivning av byggnad.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta. Måste ärendet kompletteras meddelas du om detta. Handläggningstiden börjar räknas när du lämnat in alla handlingar som vi behöver.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping