Ekonomibyggnad

En ekonomibyggnad är en byggnad för jord- och skogsbruk eller annan liknande näring. En ekonomibyggnad måste vara direkt knuten till näringen och kan inte vara en byggnad för förädling av produkter. Det innebär att anläggningar som exempelvis mejerier, slakterier, sågverk eller växthus som inte direkt behövs för driften av jord­- eller skogsbruket inte är undantagna från kravet på bygglov. Om du behöver ansöka om bygglov beror också på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

Hitta gällande detaljplaner i Norrköpings karta

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

  • ekonomibyggnader inom detaljplanelagt område

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan för:

  • ekonomibyggnader utanför detaljplanelagt område

Vilka handlingar ska du skicka in?

Om fastigheten ligger inom detaljplanerat område så vill vi ha in följande handlingar:

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Måttsätt ekonomibyggnaden samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Är fastigheten inom detaljplanerat område så kräver byggåtgärden en kontrollansvarig. Kontrollplan behövs för det mesta.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut på din bygglovsansökan inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får beslut på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor (4 veckor för anmälan) om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.