Markförändring

För att göra förändringar av marken kan du behöva söka marklov beroende på hur stor förändringen är.

En stor förändring är att schakta eller fylla så att höjdläget förändras +/- 0,5 meter.

Behöver du söka marklov eller göra en anmälan?

Du behöver söka marklov för att:

  • göra en stor förändring av marken. En stor förändring är att schakta eller fylla så att höjdläget förändras mer än +/- 0,5 meter.

Du behöver inte söka marklov för att:

  • ändra markbeläggningen eller markytan. Tänk dock på att en hårdgjord yta försvårar för dagvatten (regn och smältvatten) att infiltreras i marken som i sin tur kan leda till överbelsning av kommunens dagvattennät.

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Visa höjdskillnaderna före och efter markförändringen.
  • en marksektion kan krävas som redovisar markförändringen i tomtgräns.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollplan behövs oftast inte. Vi återkommer till dig om du behöver komplettera med en kontrollansvarig och kontrollplan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja?

Du får börja ändra marken när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut på din marklovsansökan inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.