Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Mur, staket och plank

För att bygga mur, staket eller plank finns olika regler kring anmälan och bygglov.

Mur: En mur och stödmur är en tät inhägnad eller avskärmning, ofta en konstruktion bestående av staplade stenar eller gjuten betong.

Staket: Ett staket är en inhägnad eller avskärmning. Ett staket är utformat med en valfri genomsiktlighet. Staketet får inte vara högre än 1,10 meter.

Plank: Ett plank är en inhägnad eller avskärmning som är utformat med mindre än 80 % luft och högre än 1,10 meter.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

 • mur och stödmurar om de är högre än 0,5 meter från marken
 • plank som är mer än 1,10 meter högt från marken.

Du behöver inte söka bygglov för:

 • staket som är lägre än 1,1 meter
 • plank som är högre än 1,1 meter men som har en konstruktion där 80 % är luft och 20% material.

Anordnas en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus med hjälp av mur/plank/staket så får anordningen uppföras utan bygglov, om följande kriterier är uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
 • planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter
 • uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns, om inte grannen medger närmare placering
 • att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (fasadritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt muren/planket/staketet samt avståndet till fastighetsgräns där det är som närmast gränsen.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig krävs oftast inte. Vi återkommer till dig om du behöver komplettera med en kontrollansvarig och kontrollplan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.