Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Riva

Om du behöver ansöka om rivningslov eller anmäla om rivning beror på byggnadens storlek och om byggnaden är inom eller utom detaljplanerat område.

Hitta gällande detaljplaner i Norrköpings karta

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka rivningslov för byggnad inom detaljplanerat område om:

  • byggnaden är bygglovspliktig vid uppförandet. Generellt sett så innebär det att det är byggnader som är större än 15 m².

Du behöver anmäla om rivning för byggnad utanför detaljplanerat område om:

  • byggnaden är ett en-och tvåbostadshus (en huvudbyggnad)

Vilka handlingar ska du skicka in?

Rivningslovsansökan:

  • Tomtkarta i skala 1:400. Markera vilken byggnad som ska rivas.
  • kontrollplan och ohyresintyg

Anmälan:

  • Tomtkarta i skala 1:400. Markera vilken byggnad som ska rivas.
  • kontrollplan och ohyresintyg

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Det beror på omfattningen av rivningen, är det en stor byggnad som ska rivas så kan en kontrollansvarig behövas. Handläggaren kontaktar sig om det krävs i ditt fall. Kontrollplan behövs. Där beskriver du vad som ska göras med avfallet.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja riva?

Du får börja riva eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut på din bygglovsansökan inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får beslut på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor (4 veckor för anmälan) om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.