Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Solceller, solpaneler och solfångare

För solceller, solpaneler och solfångare beror det på deras placering och utformning om du behöver bygglov.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

 • montera solceller, solpaneler eller solfångare på en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller om byggnaden är i ett kulturhistoriskt värdefullt område.
 • montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade.

Du behöver göra en anmälan:

 • om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion (behöver takkonstruktionen förstärkas) eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Du behöver inte söka bygglov för att:

 • montera solceller, solpaneler och solfångare på en byggnad om de följer byggnadens form och inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär.
 • montera solceller på marken fristående från byggnad, men du får inte montera solceller på marken som liknar en annan byggnadsåtgärd, så som ett plank eller ett skärmtak.

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (fasadritningar).
 • Tomtkarta i skala 1:400 där ni markerar vilken byggnad som berörs.
 • Information angående solcellerna/solpanelerna/solcellerna.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig krävs oftast inte. Vi återkommer till dig om du behöver komplettera med en kontrollansvarig och kontrollplan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut på din bygglovsansökan inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får beslut på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor (4 veckor för anmälan)om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.