Tillbyggnad, 15 m² eller mindre

För att göra en tillbyggnad på högst 15 m² max en gång till ett en- eller tvåbostadshus kan du lämna in en anmälan för en så kallad attefallstillbyggnad. Du har också rätt att söka bygglov. Tex om du redan har en attefallstillbyggnad.

En tillbyggnad definieras som en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du kan göra en anmälan:

  • om tillbyggnaden till ett en- eller tvåbostadshus är 15 m² eller mindre. Tillbyggnaden beräknas i bruttoarea, det vill säga att alla våningar räknas med. Vid en tillbyggnad som ska byggas i två våningar, får den max vara 7,5 m² + 7,5 m².

Du kan också ansöka om bygglov:

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt tillbyggnaden samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.
  • Konstruktionsritning (oftast räcker det med en sektionsritning) eller en teknisk beskrivning där dimensioner framgår.
  • Grannintyg (till anmälan om attefallstillbyggnad) om tillbyggnaden placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. Det krävs godkännande av samtliga fastighetsägare på grannfastigheten, underskrift görs på situationsplan och ritningar.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig behövs troligen inte. Vi återkommer till dig om du behöver komplettera med en kontrollansvarig och kontrollplan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din anmälan?

Vad som händer från att du skickar in din anmälan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 4 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.