Vägföreningar

En vägförening ansvarar för skötsel av till exempel gator och grönområden inom ett visst område med enskilt huvudmannaskap. Vägförening är ett gammalt utryck som inte längre används i lagstiftningen. Nu pratar man istället om samfällighetsföreningar eller vägsamfälligheter.

Norrköpings kommun beslutade i maj 2020 att vägsamfälligheterna i kommunen ska finnas kvar och fortsatt ha ansvar för att sköta om vägarna och andra allmänna ytor inom förenings område. Fullmäktige beslutade också att föreningarna fortsatt ska få bidrag från kommunen och att kommunen ska ha ansvaret för vägbelysning inom vägsamfälligheterna.

Under hösten 2021 ska tekniska nämnden fatta beslut om hur bidragssystemet för vägföreningarna ska se ut. Från och med 2022 ska det nya bidragsystemet gälla.

Bidrag till vägföreningar

Idag ges kommunala bidrag i flera olika former. Föreningar som får statliga bidrag får också ett kommunalt bidrag baserat på trafikverkets schablonberäkning för driftkostnad. Till detta kommer också bidrag som föreningen kan söka. Norrköpings kommun ger idag bidrag till vägföreningar i form av pengar och tjänster till ett sammanlagt värde av cirka 11 miljoner kronor per år.

Bidrag för gatubelysning

Vägföreningar kan ansöka om bidrag till el för att driva gatubelysning samt för drift och underhåll av gatubelysning.

Ansök om bidrag för gatubelysning här.

Kommunen sköter gatubelysningen, med samma utgångspunkter som kommunens övriga belysningsanläggningar, för de föreningar som uppfyller kraven för att beviljas bidrag. Två gånger per år görs det en tillsyn som betyder att vi tittar över till exempel:

  • Byte av släckta lampor
  • Byte av felaktiga armaturer och kupor
  • Omklamring av lyktledningar på bärlinor
  • Fastsättning av servis- och tillsatslådor som har lossnar på grund av andra orsaker än skadegörelse eller trafikskada
  • Rengöring av kupor och armaturer i samband med lampbyten
  • Riktning av stolpar som kan utgöra trafikfara

Föreningar som beviljas bidrag har fortsatt ägandeansvar för utrustningen, utbyte av hel stolpe eller komplettering av anläggningen.

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser

Alla vägföreningar, vägsamfälligheter och samfälligheter som har lekplatser som är allmänt tillgängliga i kommunen kan ansöka om bidrag för tillgänglighetanpassning av lekplatser. Bidraget innebär att tekniska nämnden medfinansierar 50 procent av kostnaden för anpassningen. Resterande 50 procent betalar ni själva.

Bidrag för säkra skolvägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter och samfälligheter kan ansöka om bidrag för att göra allmänna vägar, passager och korsningar säkrare för barn på väg till och från skolan.

Läs mer om bidrag för säkra skolvägar och ansök här.

Nytt bidragssytem 2022

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny modell för hur bidragssytemet till vägföreningar ska se ut från och med 2022. Den 2 juni 2021 hölls ett digitalt möte med representanter från kommunens vägföreningar. Mötet spelades in och kan ses nedan.

Presentation från mötet 2 juni 2021 om nytt bidragsssytem för vägföreningarPDF (pdf, 1.4 MB)

Vanliga frågor och svar om vägföreningar

Varför måste jag betala både skatt och avgift till vägföreningen?

I Sverige är ansvaret för vägar fördelat mellan staten, kommunen och enskilda (samfällighetsföreningar eller personer). Juridiskt brukar man använda ordet huvudmannaskap istället för ansvar, huvudman är den som ansvarar för t.ex. ett område eller en väg.

Vilken typ av huvudmannaskap det är fastställs i detaljplanen för området som görs utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen. När det gäller enskilda vägar har de personer som har nytta av vägen också ansvar för att den sköts. Ofta bildas en samfällighetsförening för att hantera ansvaret. Det här gäller över hela Sverige och är alltså ingenting Norrköpings kommun hittat på.

När man köper ett hus i ett område med enskilt huvudmannaskap godkänner man samtidigt att man får en del av ansvaret för att sköta vägarna.

Det är bestämmelserna i plan och bygglagen som styr att det finns skillnader mellan olika områden och som gör att du som bor vid en enskild väg måste betala både skatt och avgift för skötseln av den enskilda vägen.

Läs mer om enskilda vägar på trafikverket.se

Hur stor är avgiften till vägföreningen?

Vägföreningen beslutar själv hur hög avgiften ska och behöver vara.

Några exempel som kommunen känner till visar på ett spann mellan 1000 – 5000 kronor per år och medlem. Avgiften kan vara olika för fastighetsägare i en förening beroende på så kallade andelstal som ska ge en rättvis fördelning utifrån hur mycket fastigheten använder vägarna eller andra gemensamma anläggningar. 

Var finns vägföreningarna i Norrköpings kommun?

Vägföreningar finns över hela kommunen. De största vägföreningarna finns finns i tätorterna utanför staden.

I Norrköping finns flera exempel på väg- och samfällighetsföreningar inom staden. Kartbilden nedan visar var det finns så kallade gemensamhetsanläggningar inom Norrköpings tätort. En gemensamhetsanläggning kan vara till exempel en ledning, en väg eller ett grönområde som en grupp människor gemensamt ansvarar för.

Kartbild som visar var det finns samfällighetsföreningar och vägföreningar i Norrköping

Vanliga frågor och svar om nytt bidragssystem 2022

Vilka föreningar får bidrag enligt förslaget till nytt system från 2022?

Alla vägsamfälligheter med mer än 500 meter väg föreslås få bidrag. Förslaget bygger på tre delar.

  • Dels ett pålägg i procent av det som trafikverket betalar ut (till de som får statligt bidrag).
  • Dels ett särskilt bidrag som tar hänsyn antal boende per vägmeter (till de som inte får statligt bidrag från trafikverket).
  • Dels ett utvecklingsbidrag för att hålla grönytor på allmän plats i gott skick (till de största utvecklingsorterna i kommunens översiktsplan).
När kommer det nya systemet att gälla och när kommer information om det?

De nya bidragsystemet planeras att gälla från och med 2022 och beslut fattas i tekniska nämnden under hösten.

Information till föreningar kommer att ges snarast efter beslutet är fattat.

Är budgetpotten för bidragen bestämd för lång tid framöver? Vad händer när det blir fler föreningar som ska dela på potten – höjs den då?

Budgetpotten bestäms rent formellt från år till år i budgetarbetet för nämnden. Det går inte att lova något över mandatperioder men den politiska viljan är att ge så långsiktiga besked som möjligt och inte ändra i bidragsystemet på kort varsel. Allt för att ge föreningarna så lång planeringshorisont som möjligt.

Kommer man behöva ansöka om de nya bidragen eller betalas de ut automatiskt?

Hur de administrativa rutinerna kring bidragen kommer se ut framöver är inte beslutat.

Information kommer så fort tekniska nämnden beslutat i frågan.

Får vägföreningar kompensation för att andra verksamheter belastar vägen tex. industrier, badplatser, skolor m.m.?

Verksamheter som finns inom föreningens förrättade område t.ex. förskolor eller företag är nyttjare av föreningens väg och därmed medlemmar.

Vid fördelning av avgifter till föreningens medlemmar tillämpas andelstal som speglar belastningen på vägen. Principen är att den som belastar mest betalar mest. Andelstalen fastställs i förrättningen av Lantmäteriet.

Någon kompensation via bidrag finns inte med i det förslag som nu diskuteras.

Är de krav som kommunen ställer på vägarna för att ge service t.ex. skolskjuts och sophämtning bidragsgrundande?

Nej, bidragen är inte knutna till sådana krav och kan inte heller ta hänsyn till specifika förutsättningar i olika områden.

Kommunen ställer samma krav på alla vägar och oavsett vem som är huvudman. Kraven ställs utifrån framkomlighet och säkerhet för både förare, passagerare och personer som vistas i trafikmiljön.

Vad gäller t.ex. skolskjuts åligger det chauffören att tillse att resandet sker på ett säkert sätt.

Vilka krav ställer kommunen på föreningar som får bidrag?

Eventuella förpliktelser hos föreningen kopplade till framtida bidrag är ännu inte beslutade. Rimligt är att tänka sig att vägen ska vara farbar för kommunala servicefordon under normala omständigheter.

Undantagsvis kan alternativa lösningar tillämpas.

Vad händer med skötseln av gång/cykelvägar, lekplatser och liknande som inte ingår i en förenings förrättning/ansvar?

I de fall föreningen anser vissa inventarier (t.ex. ett lekredskap, väg eller dylikt) tillhör kommunen får separat hantering ske utifrån aktuell förrättning och gällande lagrum.

Kommunen vill komma tillrätta med otydligheter i ansvarsfördelning och kommer att föra en dialog med berörda föreningar.

Grundidén med det nya bidragsystemet är att föreningar får bidrag och då ska sköta om dessa anläggningar.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje