Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Nätet 3, Ektorp

Detaljplan för fastigheten Nätet 3 inom Ektorp i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att ge planstöd till det LSS-boende som uppfördes år 2021 samt att möjliggöra för att en centrumverksamhet kan inrymmas på bottenplan. Detaljplanen anger flera användningar såsom D (vård), B (bostäder), C (centrum), K (kontor), för att kunna möta andra behov som skulle kunna uppstå i framtiden.

Den 16 mars 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 mars 2021.

Den 14 maj till och med den 27 juni 2024 är planförslaget ute på samråd. Detaljplanen hanteras med standardförfarande.

Vid detta samråd kommer inte samrådsmöte att hållas. Kontakta ansvarig handläggare vid frågor.

Vill du lämna synpunkter på planförslaget ska de lämnas senast den 27 juni 2024. Synpunkter måste lämnas skriftligt genom brev eller e-post och innehålla ditt namn och din adress. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 752.5 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 420 kB.

Kontakt

Karin Gunnarsson
planarkitekt
011-15 12 15

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.