Sylten 4:1 (Johannisborgsförbindelsen), Sylten, Saltängen, Slottshagen och Risängen

Detaljplan för del av fastigheten Sylten 4:1 med närområde (Johannisborgsförbindelsen) inom Sylten, Saltängen, Slottshagen och Risängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnaden av en ny huvudgata mellan Lindörondellen i söder till Norra Promenaden i norr, med en ny bro över Motala ström. Den nya huvudgatan är en delsträcka av Johannisborgs-förbindelsen, som i sin helhet ska utgöra en del av en komplett ringled runt centrala Norrköping.

Med en komplett ringled runt Norrköping kan trafikbelastningen i de centrala delarna av staden avlastas och störningar i form av buller, luftföroreningar och barriäreffekter minska. I ett större perspektiv ska också Johannisborgs-förbindelsen vara en del av en ny förbindelse mellan E22 i söder till E4 i norr.

Mer information om det övergripande projektet för hela Johannisborgsförbindelsen

Den 15 juni 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbetet.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 juni 2017.

Samhällsplaneringsnämnden justerar planområdets gräns den 11 februari 2020.

Den 15 mars 2022 justerar samhällsplaneringsnämnden planområdets gräns ytterligare en gång.

Samrådstiden var den 16 juni - 22 augusti 2022.

Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande.

Digitalt samrådsmöte och samrådsmöte i form av "öppet hus" var den 21 juni 2022.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 6.3 MB.
Illustrationskarta Pdf, 4.9 MB.
Planbeskrivning Pdf, 7.7 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 11.8 MB.
Grundkarta Pdf, 36.5 MB.
Kungörelse Pdf, 362.5 kB.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 29 maj till och med den 26 juni 2023.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 7.3 MB.
Illustrationskarta Pdf, 11.3 MB.
Planbeskrivning Pdf, 12.5 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 10.6 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1 MB.
Grundkarta, blad 1 Pdf, 7.2 MB.
Grundkarta, blad 2 Pdf, 8.5 MB.
Kungörelse Pdf, 308.9 kB.

Nu bearbetas planförslaget inför godkännande i samhällsplaneringsnämnden under hösten 2023 och därefter beräknas detaljplanen att antas av kommunfullmäktige under första kvartalet 2024.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om godkännande av detaljplanen den 16 januari 2024, § 9. Därefter kommer kommunfullmäktige (KF) ta beslut om antagande av detaljplanen. KF:s beslut kan senare överklagas.

Förslag på antagandehandlingar:
Plankarta Pdf, 5.4 MB.
Illustrationskarta Pdf, 5.4 MB.
Planbeskrivning Pdf, 4.5 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 7.9 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 526 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 467.6 kB.
Grundkarta, blad 1 Pdf, 17.3 MB.
Grundkarta, blad 2 Pdf, 19.9 MB.

Utredningar

Dagvattenhantering PM Pdf, 3.4 MB.
Dagvattenutredning Pdf, 7.8 MB. (ny till granskningsskedet)
Geoteknik MUR - Markteknisk undersökningsrapport Pdf, 50.3 MB. (ny till granskningsskedet)
Geoteknik PM - Arkivinventering Pdf, 4.8 MB.
Geoteknik PM - Detaljerad stabilitetsutredning södra kajen Pdf, 6.7 MB. (ny till granskningsskedet)
Geoteknik PM - Detaljplan Pdf, 4.3 MB. (ny till granskningsskedet)
Gestaltning PM Pdf, 24 MB. (ny till granskningsskedet)
Miljöteknisk markundersökning Pdf, 22.9 MB. (ny till granskningsskedet)
Natur PM Pdf, 2 MB.
Riskanalys - Påsegling av bron Pdf, 584.6 kB. (ny till granskningsskedet)
Riskutredning Pdf, 988.2 kB. (uppdaterad till graskningsskedet)
Trafik PM Pdf, 2.1 MB.
Trafikanalys PM Pdf, 3.8 MB. (uppdaterad till granskningsskedet)
Trafikbullerutredning Pdf, 1.4 MB. (uppdaterad till granskningsskedet)

Kontakt

Erika Kindvall
planarkitekt
011-15 62 93

Vid frågor kring det övergripande projektet Johannisborgsförbindelsen.
Kontakta projektledaren: John Bovellan, 011-15 19 18.

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.