Sylten 4:1 (Johannisborgsförbindelsen), Sylten, Saltängen, Slottshagen och Risängen

Detaljplan för del av fastigheten Sylten 4:1 med närområde (Johannisborgsförbindelsen) inom Sylten, Saltängen, Slottshagen och Risängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnaden av en ny huvudväg mellan Lindörondellen i söder till Norra Promenaden i norr, med en ny bro över Motala ström. Den nya huvudvägen är en delsträcka av Johannisborgsförbindelsen, som i sin helhet ska utgöra en del av en komplett ringled runt centrala Norrköping.

Med en komplett ringled runt Norrköping kan trafikbelastningen i de centrala delarna av staden avlastas och störningar i form av buller, luftföroreningar och barriäreffekter minska. I ett större perspektiv ska också Johannisborgsförbindelsen vara en del av en ny förbindelse mellan E22 i söder till E4 i norr.

Planbesked

Den 15 juni 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbetet.

Samhällsplaneringsnämnden justerar planområdets gräns den 11 februari 2020.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 juni 2017.

Samhällsplaneringsnämnden justerar planområdets gräns den 11 februari 2020.

Den 15 mars 2022 justerar samhällsplaneringsnämnden planområdets gräns ytterligare en gång.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Hannes Granath
planarkitekt
011- 15 14 56

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.