Sylten 4:1 (Johannisborgsförbindelsen), Sylten, Saltängen, Slottshagen och Risängen

Detaljplan för del av fastigheten Sylten 4:1 med närområde (Johannisborgsförbindelsen) inom Sylten, Saltängen, Slottshagen och Risängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnaden av en ny huvudgata mellan Lindörondellen i söder till Norra Promenaden i norr, med en ny bro över Motala ström. Den nya huvudgatan är en delsträcka av Johannisborgs-förbindelsen, som i sin helhet ska utgöra en del av en komplett ringled runt centrala Norrköping.

Med en komplett ringled runt Norrköping kan trafikbelastningen i de centrala delarna av staden avlastas och störningar i form av buller, luftföroreningar och barriäreffekter minska. I ett större perspektiv ska också Johannisborgs-förbindelsen vara en del av en ny förbindelse mellan E22 i söder till E4 i norr.

Mer information om det övergripande projektet för hela Johannisborgsförbindelsen

Planbesked

Den 15 juni 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbetet.

Samhällsplaneringsnämnden justerar planområdets gräns den 11 februari 2020.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 juni 2017.

Samhällsplaneringsnämnden justerar planområdets gräns den 11 februari 2020.

Den 15 mars 2022 justerar samhällsplaneringsnämnden planområdets gräns ytterligare en gång.

Samråd

Samrådstiden var den 16 juni - 22 augusti 2022.

Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande.

Digitalt samrådsmöte och samrådsmöte i form av "öppet hus" var den 21 juni 2022.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 6.3 MB.
Illustrationskarta Pdf, 4.9 MB.
Planbeskrivning Pdf, 7.7 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 11.8 MB.
Grundkarta Pdf, 36.5 MB.
Kungörelse Pdf, 362.5 kB.

Bearbetning inför utställning/granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Hannes Granath
planarkitekt
011-15 14 56

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.