Socionom på vård- och omsorgskontoret

Stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. Oavsett ålder eller eventuella funktionsnedsättningar ska alla i kommunen ha samma möjligheter att utvecklas och känna sig delaktiga och jämlika. Med nya metoder och modern teknik skapar vi mer tid för mänsklig kontakt och omtanke och ger människor större frihet att välja hur man vill leva sina liv.

Yrken och karriärvägar hos oss:

  • Utreder och fattar beslut till stöd utifrån SoL, till exempel boende eller hjälp med vardagssysslor främst till äldre.
  • Utreder behov och fattar beslut om funktionsnedsattas rätt till service och insatser via LSS, så som boende och daglig verksamhet, samt via SoL när det gäller till exempelvis boendestöd.
  • Arbetar på uppdrag av enhetschefen och är en kunskapsresurs i arbetslaget.
  • Har ett övergripande ansvar för kvalitets- och utvecklingsarbete, uppföljning och utvärdering med brukaren som utgångspunkt.
  • Ger stöd till anhöriga genom enskilda samtal, anhöriggrupper och föreläsningar.
  • Förmedlar kunskap till medarbetare inom hela socialtjänsten.
  • Arbetar med att stödja den enskilde att hitta nya förhållningssätt till sin livssituation.
  • Ger stöd och handledning till chefer och medarbetare.
  • Arbetar bland annat med utredningar, verksamhetsutveckling, uppföljning och utvärdering.
  • Har en övergripande roll med ansvar för medarbetare, brukare, utvecklingsarbete och ekonomi.
Kontakt
Vård- och omsorgskontoret