Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Brottsförebyggande

Information om kommunens trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete.

Trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete

Norrköpings kommun arbetar med trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete organiserat på olika nivåer och består av såväl långsiktigt strategiskt arbete som kortsiktiga operativa insatser.

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är:

  • organiserat för att möta upp samhällets förändringar och komplexa samhällsutmaningar som ökar.
  • kunskapsbaserat och bygger på samverkan eftersom ingen själv kan lösa komplexa samhällsutmaningar.

I Norrköping finns ett brottsförebyggande råd, Norrköpings brottsförebyggande råd (NoBrå). Rådet leds av kommunstyrelsens ordförande och kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden och Polismyndigheten har representanter i rådet.

Riktlinje för Norrköpings brottsförebyggande råd Pdf, 221.6 kB.

Rådet har bland annat till uppgift att utse pristagare till Fem i tolv-priset som delas ut varje år för insatser för mänskliga fri- och rättigheter och mot främlingsfientlighet.

Läs mer om Fem i tolv-priset

Norrköpings kommun arbetar utifrån metoden EST, effektiv samordning för trygghet. EST är ett systematiskt arbetssätt för samverkan mellan i första hand kommun, polis och fastighetsbolag. Arbetssättet bygger på kunskapsbaserad brottsprevention med primärt fokus på det situationellt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målsättningen är att förebygga brott och otrygghet i det offentliga rummet genom så tidiga insatser som möjligt.

En kommun fri från våld är en metod för att kunna genomföra ett långsiktigt, socialt hållbart och systematiskt våldspreventivt arbete i en kommun.

Kommunen har sökt och blivit antagen till en processinriktad utbildning i våldsförebyggande arbete. Det är länsstyrelsen i Östergötland som i samverkan med föreningen MÄN erbjuder en utbildning med fokus på ett fortsatt utvecklande och stärkande arbete kring våldsprevention. Arbetet utgår från ansatsen En kommun fri från våld och bygger på handboken ”Inget att vänta på” som Jämställdhetsmyndigheten står bakom.

Utbildningen påbörjades i september 2021 och pågår till och med augusti 2022. Syftet med utbildningen är att stimulera en uppstart och en vidareutveckling av ett långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete mot våld generellt och mot mäns våld mot kvinnor specifikt. Metoden En kommun fri från våld är en våldsförebyggande och brottsförebyggande trygghetsskapande insats och en förutsättning att i förlängningen uppnå jämställdhet.

Följande kontor medverkar i satsningen; kommunstyrelsens kontor, socialkontoret, vård- och omsorgskontoret, kompetensförsörjningskontoret, utbildningskontoret samt Polisen och Region Östergötland.

Mer information:

Information och handbok- Inget att vänta på (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten