Folkhälsa

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsa och hur den är fördelad. I kommunens strävan för social hållbarhet bygger folkhälsoarbetet på att främja en god och jämlik hälsa hos alla invånare.

Hälsan påverkas av många faktorer som ålder, kön och arv, sociala relationer och livsstil. Livsvillkor i den fysiska och sociala miljön som möjlighet till delaktighet, arbete, utbildning och boende har betydelse men även samhällsekonomin har påverkan på befolkningens hälsa.

Hälsa i befolkningen påverkas genom olika typer av samhällsinsatser med långsiktiga mål och samverkan över alla gränser. Norrköpings folkhälsoarbete utgår från Agenda 2030, det nationella folkhälsomålet med tillhörande målområden och kommunens övergripande mål.

Rapport om narkotikaspår i avloppsvatten

Sedan 2016 har länets kommuner deltagit i mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten.
Syftet med analyserna är att se omfattningen av användning av cannabis, amfetamin, kokain, tramadol, kristall och anabola androgena steroider på befolkningsnivå i Östergötlands kommuner. Nytt för i år är att kristall och anabola androgena steroider också mätts i avloppsvatten.

Läs rapporten om narkotikaspår i avloppsvatten och omvärldsbevakning 2023 Pdf, 3.5 MB.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Norrköpings kommun arbetar med alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar (ANDTS) ur flera perspektiv. Det ena är ur ett folkhälsoperspektiv för att förebygga ohälsa. Ett annat är jämlikhetsperspektivet eftersom användningen och skadorna av ANDTS skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen. Ytterligare ett perspektiv är utifrån ett brotts- och trygghetsskapande perspektiv eftersom dessa båda områdena påverkas av liknande risk- och skyddsfaktorer.

Kommunens ANDTS-förebyggande arbete bedrivs i enlighet med den nationella ANDTS-strategin och med utgångspunkt från målen i den regionala strategin för Östergötlands län.

Här kan du läsa den förnyade ANDTS-strategin Pdf, 5 MB.

Ungdomsenkäten Om mig är en webbaserad enkät som har genomförts årligen sedan 2014. Enkäten innehåller fem frågeområden som berör familj och vänner, hälsa och livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid, samt livet och framtiden. Enkäten genomförs av samtliga kommuner i Östergötland och är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Det är elever i åk 8 i grundskolan och åk 2 på gymnasieskolan som har möjlighet att svara på enkäten.

I syfte att följa utvecklingen av livsvillkoren för unga i Norrköping tas kommunövergripande rapporter fram som analyserar resultatet från ungdomsenkäten Om mig.

Ung i Norrköping – Resultat och analys av ungdomsenkäten Om mig 2021 Pdf, 647.6 kB.

Hur mår Norrköpings ungdomar? – Resultat och analys av ungdomsenkäten Om mig 2020 Pdf, 911.1 kB.

Ungdomsenkäten Om mig i Norrköpings kommun Pdf, 718.7 kB.

Kontakt

Social hållbarhet, Samhällsbyggnadskontoret