Byggnads- och miljöskyddsnämndens verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplanens aktiviteter

På sidan

  Genom samhällsbyggnadsprocessen utvecklas ett hållbart och attraktivt Norrköping.

  Gemensam måluppfyllelse A

  A. Hela verksamheten arbetar med hållbarhetsperspektiven på ett systematiskt sätt.
  Kontorets aktiviteter inom SPNs område:
  • Implementera ”Arbetssätt för att accelerera hållbarhetsarbetet”.
  • Ta fram stödmaterial och rutiner för att arbeta med social hållbarhet på ett systematiskt sätt i detaljplaner.
  Kontorets aktiviteter inom BMNs område:
  • Tillsyn av verksamheters skyldighet att erbjuda servering i återanvändningsbara förpackningar.
  • Tillsyn av verksamheter som förbereder avfall för återanvändning. Till exempel secondhand butiker.
  • Arbetssätt utvecklas för att säkerställa planerade grönytor på kvartersmark i bygglovsprövningen och byggkontrollen.

  BMNs måluppfyllelser B–C

  B. Andelen negativa förhandsbesked utanför detaljplanelagt område och utanför kommunens framtagna stråk ska minska.
  Kontorets aktiviteter:
  • Genomföra analys av hanterade förhandsbesked utifrån utfall och presentera för nämnden.
  C. Hållbarhetsfokus ska i första hand avse vattenhantering.

  Kontorets aktiviteter:
  • Prioritering av tillsyn av jordbruk och hästgårdar som ligger utmed vattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte uppnås.
  • Tillsyn på små avlopp kommer fokuseras till Vånga och Skärblacka. Syftet med tillsynen är att främja en hållbar utveckling och att kontrollera regelefterlevnad.
  • Delta i det regionala projektet (MÖTA) för att ta fram handläggarstöd till riskklassningsmodellen för små avlopp.
  • Kontrollera samtliga dricksvattenanläggningar och fastställa undersökningsprogram anpassade utifrån nya dricksvattenföreskrifter.

  Kommunen har trygga miljöer för boende, samhällsfunktioner, företagande och rekreation för alla.

  BMNs måluppfyllelse
  A. Prioritera arbetet inom LOS (Lokal Operativ Samverkan)

  Kontorets aktivitet:
  • Kvalitetssäkra arbetet med LOS genom att utveckla struktur, arbetssätt och arbetsmiljö.

  I Norrköping har företagare bra förutsättningar för att etablera, driva och utveckla verksamhet.

  Gemensamma måluppfyllelser A–C

  A. Medarbetare inom kontoret tar ansvar för kundresan oavsett sakområde eller ärendets komplexitet.
  Kontorets aktiviteter inom SPNs och BMNs område:
  • Implementera den kommungemensamma ”Norrköpingsmodellen för service och kundbemötande” i verksamheten.
  • Arbeta in serviceförmåga och kundbemötande som en naturlig del i vår rekrytering.
  • Tydliggöra och tillgängliggöra kommuninterna kontaktvägar till enheter, kompetenser och funktioner.
  B. Service till näringslivet utvecklas genom dialog och erfarenhetsutbyte.
  Kontorets aktiviteter inom SPNs område:
  • Utveckla dialog och kontinuerlig samverkan med organisationen Fastighetsägarna.
  • Stärka kontakten mellan Samhällsbyggnadskontoret och enheten Näringsliv och externa relationer på tillväxt- och utvecklingskontoret.
  • Bjuda in till företagsdialog och träffar kring markupplåtelser med olika målgrupper.
  • Utveckla former för dialog med byggaktörer i samverkan med enheten Näringsliv och externa relationer på tillväxt- och utvecklingskontoret.
  Kontorets aktiviteter inom BMNs område:
  • Utbildning och dialog med alkoholtillståndshavare anordnas.
  • Undersöka möjligheten att tillgängliggöra digital rådgivning.
  • Fokusera på uppsökande dialog med uteserveringsägare med avseende på ljudstörningar.
  C. Ledtiden mellan planuppdrag till startbesked kortas ned.
  Kontorets aktiviteter inom SPNs område:
  • Utveckla och implementera en ny rutin för uppstart av planarbeten.
  • Utveckla arbetet med aktiv resursplanering projekt.
  Kontorets aktivitet inom BMNs område:

  Kontoret arbetar med kvalitetshöjande insatser i grundkartan.

  BMNs måluppfyllelser D–H

  D. Genomsnittligt NKI (nöjd-kund-index, INSIKT från SKR) inom nämndens myndighetsområden bibehålls jämfört med 2023.
  Kontorets aktiviteter:
  • Kontinuerligt arbete med fritextsvar för att identifiera förbättringsområden.
  • Identifiera och arbeta med gemensamma utmaningar inom Miljö och hälsa och Plan och bygglov.
  E. NKI (nöjd-kund-index, INSIKT från SKR) för området kompetens inom nämndens ansvarsområden bibehålls jämfört med 2023.
  Kontorets aktivitet:
  • Inleda dialog med organisationen Fastighetsägarna om kontinuerlig samverkan med syfte att öka verksamhetens kompetens om företagens förutsättningar.
  F. Handläggningstider för bygglov och anmälan är kända och bibehålls jämfört med 2023.
  Kontorets aktiviteter:
  • Utveckling av digitala verktyg för effektivare processer.
  • Analysera ”snabbspår” för enkla ärenden.
  G. Kötider för ärenden inom kommunala lantmäteriet (KLM) är kända och kortas jämfört med 2023.
  Kontorets aktiviteter:
  • Synliggöra kö-tider för nämnden och redovisa prioriteringar.
  • Identifiera formella risker och möjligheter med en enklare process.
  H. Utvecklade taxemodeller inom myndighetsområden.
  Kontorets aktivitet:
  • Taxeprojektet drivs i dialog med näringsliv och politik.
  Kontakt
  Samhällsbyggnadskontoret