Samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplanens aktiviteter

På sidan

  Genom samhällsbyggnadsprocessen utvecklas ett hållbart och attraktivt
  Norrköping.

  Gemensam måluppfyllelse A

  A. Hela verksamheten arbetar med hållbarhetsperspektiven på ett systematiskt sätt.

  Kontorets aktiviteter inom SPNs område:
  • Implementera ”Arbetssätt för att accelerera hållbarhetsarbetet”.
  • Ta fram stödmaterial och rutiner för att arbeta med social hållbarhet på ett systematiskt sätt i detaljplaner.
  Kontorets aktiviteter inom BMNs område:
  • Tillsyn av verksamheters skyldighet att erbjuda servering i återanvändningsbara förpackningar.
  • Tillsyn av verksamheter som förbereder avfall för återanvändning. Till exempel secondhand butiker.
  • Arbetssätt utvecklas för att säkerställa planerade grönytor på kvartersmark i bygglovsprövningen och byggkontrollen.

  SPNs måluppfyllelser B–F

  B. Aktiviteter genomförs för att minska klimatpåverkan.

  Kontorets aktiviteter:
  • Genomföra omvärldsanalys kring hur klimatpåverkan kan minskas genom krav i upphandling.
  • Utveckla samverkan mellan klimat- och energirådgivare och miljöstrateger.
  • Utreda möjligheten att köpa begagnat material och utrustning.
  • Genomföra påverkansarbete kopplat till minskad klimatpåverkan från färdmedel.
  • Utreda möjligheten att beräkna koldioxidavtryck i byggnationsprojekt.
  C. Planarbeten som behövs för att nå målsättningen i ”Riktlinjer för klimatanpassning” har identifierats och prioriterats.

  Kontorets aktivitet:
  • Genomgång av detaljplaner som inte är lämpliga utifrån riktlinje för klimatanpassning. Identifiera behov av ändringar och prioritera.
  D. Andelen extern finansiering i investeringsprojekt ökar jämfört med föregående år genom systematiskt arbete med ansökningar av bidrag och medfinansiering.

  Kontorets aktivitet:
  • Implementera nytt arbetssätt för ökade bidrag och medfinansiering utifrån redan genomförd utredning.
  E. Andelen grönyta i staden ska öka jämfört med 2022.

  Kontorets aktiviteter:
  • Inventera möjliga ytor som kan bli mikrogrönytor.
  • Fortsätta arbetet med att göra ängsmark på tidigare spårytor.
  • Genomföra workshop med samhällsplaneringsnämnden.
  • Framtagande av förstudie kring gröna förstärkningsåtgärder.
  • Färdigställande av riktlinje park.
  F. Prioritera aktiviteter med fokus på att stärka medborgarnas möjlighet att själva välja transportmedel.

  Kontorets aktiviteter:
  • Implementera ett utvecklat arbetssätt inom trafikplanering som ökar tillgängligheten för samtliga färdmedel.
  • Genomföra översyn av tidsgränser i områden med 24 timmars parkering.

  Kommunen har trygga miljöer för boende, samhällsfunktioner, företagande och rekreation för alla.

  SPNs måluppfyllelser A–D

  A. Arbete med att förbättra upplevd trygghet i hela kommunen genomförs bland annat genom att bidra i EST-arbetet (Effektiv Samordning för Trygghet).

  Kontorets aktiviteter:
  • Ta fram en handlingsplan för kontorets arbete med suicidprevention inom den fysiska miljön.
  • Säkerställ polisanmälan genom Infracontrol (ärendesystem) vid skadegörelse och klotter.
  • Delta i forum med Östgötatrafiken gällande särskilda händelser.
  • Förankra planerade trygghetsåtgärder i kommunens centrala trygghetsforum.
  • Utred möjligheten till särskild trygghetsrapportering från entreprenörer, exempelvis förekomst av lustgastuber.
  B. Aktiviteter genomförs för att bidra till arbetet inom bolaget NKPG City och ”stadsdelsutveckling i samverkan”.

  Kontorets aktiviteter:
  • Genomföra aktiviteter inom ramen för Sommar i city.
  • Arbeta utifrån beslutade handlingsplaner inom ”Fler kan mer”.
  C. Vid tilldelning av byggrätter för bostäder på kommunägd mark ska blandade funktioner, upplåtelseformer och bebyggelser samt varierad lokalanvändning och ekonomiskt tillgängliga bostäder eftersträvas.

  Kontorets aktiviteter:
  • Analysera den aktuella stadsdelen utifrån upplåtelseform och funktion och ta hänsyn till detta vid marktilldelning.
  • Arbeta med olika upplåtelseformer utifrån det aktuella områdets hushållssammansättning.
  D. Trygghet beaktas särskilt vid utformning av detaljplaner.

  Kontorets aktiviteter:
  • Ta fram mallar och checklistor för arbete med trygghet/hållbarhet i
   detaljplaneprocessen.
  • Utvärdera och uppdatera arbetet med prioriteringskriterier för detaljplaner.

  I Norrköping har företagare bra förutsättningar för att etablera, driva och utveckla verksamhet.

  Gemensamma måluppfyllelser A–C

  A. Medarbetare inom kontoret tar ansvar för kundresan oavsett sakområde eller ärendets komplexitet.
   
  Kontorets aktiviteter inom SPNs och BMNs område:
  • Implementera den kommungemensamma ”Norrköpingsmodellen för service och kundbemötande” i verksamheten.
  • Arbeta in serviceförmåga och kundbemötande som en naturlig del i vår rekrytering.
  • Tydliggöra och tillgängliggöra kommuninterna kontaktvägar till enheter, kompetenser och funktioner.
  B. Service till näringslivet utvecklas genom dialog och erfarenhetsutbyte.

  Kontorets aktiviteter inom SPNs område:
  • Utveckla dialog och kontinuerlig samverkan med organisationen Fastighetsägarna.
  • Stärka kontakten mellan Samhällsbyggnadskontoret och enheten Näringsliv och externa relationer på tillväxt- och utvecklingskontoret.
  • Bjuda in till företagsdialog och träffar kring markupplåtelser med olika målgrupper.
  • Utveckla former för dialog med byggaktörer i samverkan med enheten Näringsliv och externa relationer på tillväxt- och utvecklingskontoret.
  Kontorets aktiviteter inom BMNs område:
  • Utbildning och dialog med alkoholtillståndshavare anordnas.
  • Undersöka möjligheten att tillgängliggöra digital rådgivning.
  • Fokusera på uppsökande dialog med uteserveringsägare med avseende på ljudstörningar.
  C. Ledtiden mellan planuppdrag till startbesked kortas ned.

  Kontorets aktiviteter inom SPNs område:
  • Utveckla och implementera en ny rutin för uppstart av planarbeten.
  • Utveckla arbetet med aktiv resursplanering projekt.
  Kontorets aktivitet inom BMNs område:
  • Kontoret arbetar med kvalitetshöjande insatser i grundkartan.

  SPNs måluppfyllelser D–I

  D. Kontorets NUI (nöjd-upphandlings-index, INSIKT från SKR) inom
  upphandlingsområdet är över nivå 70.

  Kontorets aktiviteter:
  • Utveckla arbetet med att analysera resultat från enkäten och genomföra ständiga förbättringar.
  • Öka enkätens svarsfrekvens genom att informera anbudslämnare om syftet.
  E. NKI (nöjd-kund-index, INSIKT från SKR) inom markupplåtelser är över nivå 80.

  Kontorets aktiviteter:
  • Bjuda in till företagsdialog och träffar med olika grupperingar kring markupplåtelser.
  • Öka enkätens svarsfrekvens genom att informera kund om syftet.
  F. Information om pågående och kommande arbeten i Norrköpings kommun ska vara tydlig och lättillgänglig.

  Kontorets aktiviteter:
  • Utveckla processen för ansökan om och efterlevnad av trafikanordningsplaner i syfte att förbättra kommunikationen om planerade och pågående arbeten.
  • Utveckla arbetet med att nyttja driftwebben för tydlig extern kommunikation om arbeten.
  • Utveckla arbetet med extern kommunikation inom projekt.
  G. Kommunens tillgängliga mark för näringslivsutveckling möter efterfrågan.

  Kontorets aktiviteter:
  • Delta i arbetet med framtagande av kommunens etableringsstrategi.
  • Utveckla områden med olika storlek på verksamhetstomter.
  • Fortsätta utveckla konceptidé för nytt verksamhetsområde vid E4:an.
  H. Effektivisera och korta ledtiden i planprocessen i syfte att öka antalet detaljplaner som antas.

  Kontorets aktiviteter:
  • Utveckla digitala verktyg för effektivare planprocesser.
  • Utveckla ett arbetssätt som identifierar utredningsbehov i tidigt skede i syfte att beställning och utredning ska komma igång.
  • Analysera delprocesstider utifrån processkartläggning i syfte att identifiera förbättringsområden.
  I. Effektivisera arbetet med mindre ändringar i detaljplaner som förbättrar möjligheterna för verksamheter.

  Kontorets aktiviteter:
  • Utveckla ett arbetssätt i projektform som möjliggör en särskild hantering av mindre ändringar i detaljplaner.
  • Utveckla samarbete för att tydliggöra gränsdragningar och vägval mellan bygglov och planändring.
  Kontakt
  Samhällsbyggnadskontoret