Lokatten

Lokattens förskola finns centralt i innerstaden med närhet till stadens alla parker, den vackert belägna strömmen och alla museum, bibliotek samt sevärdheter.

Lokatten förskola, exteriör.

Vår verksamhet

På Lokattens förskola går 35 barn fördelat på två avdelningar. Björnen är en yngrebarnsavdelning och Vargen är en avdelning för äldre barn.

City förskolor

En likvärdig förskola som gynnar varje barns utveckling och lärande, där kvaliteten synliggörs i pedagogens möten med barn, vårdnadshavare och pedagoger.

På Lokatten arbetar 7 medarbetare. Tillsammans med de andra förskolorna i City har en vi kvalitetstjänst/utvecklingsledare som handleder medarbetarna för att öka kvaliteten i våra verksamheter med fokus på det pedagogiska uppdraget.

Vi har också en specialpedagog som stöttar oss i det aktiva arbetet med att bredda basen och ett relationellt förhållningssätt som vi vill ska prägla våra förskolor.

I våra utbildningar arbetar vi aktivt med att utmana barnens alla språk för vår utgångspunkt är att alla språk är språk för lärande!

Vi har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete där det kollegiala lärandet är i fokus för både barn och pedagoger.

Vi har tillsammans formulerat en Vision som leder oss i arbetet mot ökad kvalité där mindre möten och ett relationellt förhållningssätt är hörnstenarna.

Vårt mål är att skapa en likvärdig förskola för alla barn!

På våra förskolor ses alla som en tillgång, vår utgångspunkt är att alla vill och kan!

I mindre möten arbetar pedagogerna aktivt med att skapa tillit och trygghet i relation med barnen.

Vi arbetar medvetet med att utveckla vårt jämställdhetsarbete där ökade kunskaper inom ämnet stärker pedagogerna i att göra aktiva val som utgår från en mångkreativitet där alla barn ges samma möjligheter att göra aktiva demokratiska val.

Vår utgångspunkt är att barnets bästa alltid kommer först. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Vi eftersträvar en god relation mellan förskola och hem. De dagliga samtalen är viktiga för oss och stärker de goda relationerna. Årligen erbjuder vi utvecklingssamtal där vi berättar om vårt arbete på förskolan och hur vi utmanar ditt barn i hens lärande och utveckling.

Lokattens förskola får sin mat från Gustaf Adolfs skolkök. Pedagogerna äter pedagogiska måltider vilket innebär att de äter tillsammans med barnen. Under måltiden arbetar pedagogerna aktivt med barnens språk genom att under måltiden föra samtal som vidgar barnens ordförråd och förmåga att föra samtal.

Matsedel

Mer om Lokatten

Beskrivning: En likvärdig förskola som gynnar varje barns utveckling och lärande, där kvaliteten synliggörs i pedagogens möten med barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Cecilia Davidsson
011-15 78 82
Skicka e-post

Avdelningar
Björnen: 072-463 56 64
Vargen: 072-463 56 65

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Lokatten