Moagården

Moagården är en förskola som ligger i Klingsberg med närhet till Norrköpings stadskärna, vackra parker och inbjudande lekplatser samt Norrköpings kulturutbud som bibliotek, industrilandskapet och museum. Vi ligger också på gångavstånd från Vrinneviskogen.

Moagårdens förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Moagården går ungefär 52 barn uppdelade på 3 avdelningar, 1 avdelning för de äldre barnen (Månen) och 2 avdelningar för de yngre (Stjärnan, Solen). Vi har en grön, stor och varierad gård som inbjuder till lek, utforskande och olika aktiviteter.

Moagården ingår i Regnbågsenheten.

Regnbågsenheten

På Moagården arbetar cirka 12 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. Vi är fördelade på tre avdelningar med en rektor som ansvarar för Moagården och Prismans förskola. Till dessa två förskolor finns även en utvecklingspedagog som handleder pedagogerna för att öka kvaliteten i våra verksamheter med fokus på det pedagogiska uppdraget. Vi har också tillgång till en specialpedagog som handleder och utbildar pedagogerna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Hos oss har barnen rätt till en utbildning och undervisning som är meningsfull, rolig och innehåller ett lustfyllt lärande. Vår utbildning lägger grunden för ett livslångt lärande och är trygg och lärorik för alla barn. Leken har en central plats i utbildningen där alla barn ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga.

Undervisningen lämnar utrymme för barnens initiativ och möjlighet att påverka sin dag på förskolan. Engagerade pedagoger undersöker tillsammans med barnen och ges möjlighet att förundras, fantisera, uppleva, reflektera, och dra slutsatser själv och tillsammans med andra.

Vi har ett aktivt värdegrundsarbete där de grundläggande värdena genomsyrar vår verksamhet. Vi har valt att prioritera arbetet med jämställdhet, jämlikhet, inkludering, mångfald och dialog där vi skapar tillfällen för utbildning samt har fördjupande diskussioner som sker systematiskt. Här ges pedagogerna möjlighet att fördjupa sig i diskussionen kring hur de ska arbeta med dessa frågor för att skapa en likvärdig förskola för alla.

I mindre möten arbetar pedagogerna aktivt med att skapa tillit och trygghet i relation med barnen.

Vår utgångspunkt är att barnets bästa alltid kommer först. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Vi eftersträvar en god relation mellan förskola och hem. De dagliga samtalen är viktiga för oss och stärker de goda relationerna. Årligen erbjuder vi utvecklingssamtal där vi berättar om vårt arbete på förskolan och hur vi utmanar ditt barn i hens lärande och utveckling.

Vi har ett aktivt arbete med utvecklingspedagog och specialpedagog i utformandet av miljön samt berikning av innehållet för att öka förutsättningarna för att möta alla barns behov och intressen.

Moagården får sin mat från det närbelägna skolköket och maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer. Pedagogerna äter pedagogiska måltider vilket innebär att de äter tillsammans med barnen. Under måltiden arbetar pedagogerna aktivt med barnens språk genom att under måltiden föra samtal som vidgar barnens ordförråd och förmåga att föra samtal.

Matsedel

Mer om Moagården

Beskrivning:

Årskurser: Förskolor

Rektor
Sanna Regnander
011-15 78 33
Skicka e-post

Administratör
Ivi Isik
011-15 24 20
Skicka e-post

Avdelingar
Månen: 072-597 01 49
Stjärnan: 072-597 01 50
Solen: 072-597 01 51

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Moagården