Skolskjuts

Grundskola

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från skolan. Det kan vara resor med skolbuss, allmän kollektivtrafik eller skoltaxi.
Resor till och från fritidshem och förskola har föräldrarna ansvar för.

Elever som uppfyller avståndskravet får skolskjuts eller busskort som kommunal service automatiskt och ingen ansökan behöver skickas in.

Logga in med mobilt bank-id

I portalen Min skolskjuts kan du som vårdnadshavare få aktuell information om ditt barns skolskjuts.

Informationen finns tillgänglig under hela läsåret. Inför ett nytt läsår finns en preliminär skolskjutsplanering tillgänglig första veckan i juli.

Avståndet mäts mellan den adress där eleven är folkbokförd och skolan. Avståndskraven beror på vilken årskurs som eleven går i.

  • Lågstadiet: 2 kilometer mellan hem och skola.
  • Mellanstadiet: 3 kilometer mellan hem och skola.
  • Högstadiet: 5 kilometer mellan hem och skola.

Elever som uppfyller avståndskravet får skolskjuts automatiskt inför ett nytt läsår, ingen ansökan behöver skickas in.

Med denna tjänst kan du mäta närmaste vägen mellan hemmet och skolan.

Avståndet mäts längs kommunens eget vägnät inklusive gång- och cykelvägar. Vissa vägsträckor som till exempel Söderleden och E4:an är uteslutna.

Om du har frågor som rör skolskjuts och avståndet mellan adress och skola är du välkommen att kontakta Skolskjutsenheten på samhällsbyggnadskontoret. Du når oss via Kontaktcenter på telefon
011-15 00 00.

Vilken skola går du i?

Var bor du?

Visa avstånd

Beräknat avstånd till skola

till
Ingen säker gångväg hittades. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för mer information.
är det $response.distance km

Om ditt barn bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna (växelvis boende) kan ni som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts till och från båda adresserna.

Rätten till skolskjuts bedömer vi individuellt från båda adresserna. Eleven behöver alltså inte vara berättigad skolskjuts från sin folkbokföringsadress för att få skolskjuts från den växelvisa adressen, eller tvärtom.

För att få skolskjuts behöver nedan krav uppfyllas:

  • Avståndskravet ska uppfyllas
  • Båda vårdnadshavarnas adresser måste vara inom Norrköpings kommun
  • En ansökan om skolskjuts måste göras vid växelvis boende, det görs i kommunens e-tjänst för skolskjuts.

Om skolskjutsskola

Skolskjutsskola anges alltid utifrån eleven folkbokföringsadress. Om eleven folkbokförs på den växelvis adressen så att den tidigare folkbokföringsadressen blir den växelvis adressen så ändras också vilken skola som anses vara elevens skolskjutsskola.

Om eleven inte går i sin skolskjutsskola utan har valt en annan skola, så måste avståndskravet för skolskjuts uppfyllas för att man ska få skolskjuts till den valda skolan.

Om avståndskravet inte uppfylls men eleven har behov av skolskjuts på grund av särskilda skäl eller har ett växelvis boende ska en ansökan skickas in.

Växelvis boende innebär att eleven bor på två adresser. En förutsättning för att få skolskjuts är att avståndskravet uppfylls och båda adresserna är inom Norrköpings kommun.

Särskilda skäl kan exempelvis vara olämpliga trafikförhållanden eller om eleven har en funktionsnedsättning.

E-tjänst för ansökan om skolskjuts

Information om resor med skolbuss hittar du i broschyren Att åka skolskjuts med skolbuss eller skoltaxi. I den finns bland annat regler som är bra att förhålla sig till gällande trafiksäkerhet. Det står även information om vad eleven får ta med sig ombord och om en kompis får åka med skolbussen.

Broschyren Att åka skolskjuts med skolbuss eller skoltaxi Pdf, 988 kB.

Grundskoleelever som erbjuds busskort får antingen en omladdning med ny läsårsbiljett på sitt befintliga kort eller ett nytt busskort hemskickad inför skolstart i augusti. Uppstår behov av busskort senare under läsåret på grund av adress- eller skolbyte kan du kontakta samhällsbyggnadskontoret på skolskjuts@norrkoping.se.

Kortet är laddat med Läsårsbiljett län och gäller från terminsstart i augusti till läsårets slut i juni året därpå, under vardagar och lov mellan klockan 05.00–19.00. För resor övrig tid kan man själv komplettera med en fritidsbiljett hos Östgötatrafiken.

Skolbiljetten är personlig och får inte lånas ut. Du ska fylla i ditt namn och födelsedatum på baksidan av kortet. Den fungerar inte under sommarlovet, men ska sparas till nästa läsår, eftersom det laddas med en ny skolbiljett då.

Mer information om biljetter hittar du på Östgötatrafikens webbplats

Resa vid terminsstart

Har busskortet inte kommit till skolstart kan det vara bra att veta att elev som är berättigad till läsårsbiljett får resa med Östgötatrafiken utan biljett som längst till och med den 22 augusti.

Tappat eller trasigt busskort?

Om busskortet tappats bort eller slutat fungera ska du anmäla det via e-tjänsten Anmäla förlorat eller skadat busskort, du får då ett nytt kort laddat med läsårsbiljett.
I e-tjänsten kan du välja på hur du får det nya kortet:

  • Kortet skickas hem till elevens folkbokföringsadress
  • Hämta kortet på Kontakt Norrköping, Trädgårdsgatan 21

Skolskjuts som sker med skoltaxi ska först godkännas av samhällsbyggnadskontoret. Sedan lämnas information till Östgötatrafiken, som samordnar all skjuts med skoltaxi.

Resorna måste du boka via Östgötatrafikens beställningscentral som du kontaktar via mail eller telefon. Lämna information om vilka dagar skolskjuts önskas, sedan får du veta tiderna som gäller för upphämtning och lämning.

Vid sjukdom eller ledighet ska resan avbokas genom att kontakta beställningscentralen. När eleven ska åka igen måste du kontakta beställningscentralen igen och meddela detta.

Om eleven missar resan till skolan avbokas hemresan automatiskt den dagen. För att eleven ska kunna åka hem på eftermiddagen måste resan bokas igen, senast en timma innan avgång.

Broschyren Att åka skolskjuts med skolbuss eller skoltaxi Pdf, 988 kB.

Telefon och telefontider

Bokning av resor

Måndag–fredag kl 07.00–15.30: 011-17 28 00

Avbokning av resor och klagomål

Vardagar 07.00–19.00, helger och röda dagar 10.00–16.00: 0771-71 10 20

E-post

NKP-skolskjuts@ostgotatrafiken.se

Skolskjutsen går till vissa skolor i kommunen, de skolorna kallas för skolskjutsskolor. Om det inte finns en skola inom rimligt avstånd från hemmet får eleven plats på en skolskjutsskola. Det betyder att eleven får skolskjuts till den skolan.

När du gör ditt val i e-tjänsten för skolval ser du vilken skola som är din skolskjutsskola. Om du vill vara säker på att få skolskjuts ska du välja din skolskjutsskola. För den elev som väljer en annan skola än skolskjutsskolan, exempelvis en fristående skola eller en annan kommunal skola, kan rätten till skolskjuts påverkas.

Möjligheten att få skolskjuts blir mer begränsad för den elev som gör ett eget val av skola, exempelvis till en friskola eller en annan kommunal skola.

Om avståndskraven uppfylls får eleven ett busskort som kommunal service. Endast vid undantag kan eleven få skolskjuts med skolbuss.

Skolelever som råkar ut för en skada i samband med en olycka kan få ersättning för självskjuts eller taxi. För att veta om du kan få ersättning måste du anmäla olyckan till Norrköpings kommuns försäkringsbolag som är Protector Försäkring.

När du gör anmälan får du besked om eleven kan få ersättning för resor mellan skola och hemmet. Observera att försäkringen inte gäller när behov av tillfällig skolskjuts beror på sjukdom eller operation.

Här läser du mer om hur du anmäler en skada

Anpassad grundskola

Till skolskjuts räknas endast de resor eleven gör för att ta sig till och från skolan och omfattar två resor per skoldag. Resan ska börja eller sluta på skolan för att räknas som skolskjuts.

Den elev som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik får resa i särskild skolbuss eller skoltaxi. De elever som klarar att åka buss eller spårvagn hela eller delar av resan får ett busskort av skolan.

Om ditt barn åker till mer än en adress, till exempel korttids- eller fritidshem måste du kontakta Samhällsbyggnadskontoret.

E-tjänst för ansökan om skolskjuts

Om du får information från samhällsbyggnadskontoret om att ditt barns skolskjuts kommer att ske med en mindre skolbuss eller skoltaxi som planeras via Östgötatrafiken måste resorna bokas via beställningscentralen hos Östgötatrafiken.

Telefonnummer och telefontider

Bokning av resor

Måndag–fredag kl 07.00–15.30: 011-17 28 00

Avbokning av resor och klagomål

Vardagar 07.00–19.00, helger och röda dagar 10.00–16.00: 0771-71 10 20

E-post

NKP-skolskjuts@ostgotatrafiken.se

Vid första kontakten med beställningscentralen lämnar du information om vilka dagar skolskjuts önskas. Då får du också veta vilka tider som skolskjutsen hämtar och lämnar.

Kontakta beställningscentralen vid alla förändringar exempelvis vid sjukdom eller ledighet. När barnet ska åka igen måste du åter kontakta beställningscentralen.

Om barnet missar en resa till skolan avbokas hemresan automatiskt den dagen. För att eleven ska kunna åka hem på eftermiddagen måste alltså resan bokas igen. Resan måste då bokas senast en timma innan avgång.

Du som förälder ska alltid vara med och möta upp skolbussen eller skoltaxin tillsammans med ditt barn på avtalad tid och plats. Du har ansvaret för eleven på väg till och från skolskjutsen. Om ni missar skjutsen på morgonen ansvarar du som förälder att ditt barn kommer till skolan.

Skolpersonalen är med vid överlämnandet till och från skolbussen eller skoltaxin. Föraren har sekretess om de elever som skjutsas och särskild utbildning gällande bland annat bemötande, trafiksäkerhet och första hjälpen.

Öppen skolbuss

På tre skolbusslinjer finns möjlighet för allmänheten att resa med i mån av plats. Öppen skolbuss är ett pilotprojekt för att förbättra tillgängligheten till busstrafik på Norrköpings landsbygd.

Läs mer om öppen skolbuss

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag–fredag 08.30–16.00

Telefontider:
Måndag–fredag 08.00–16.00