Aktuellt från överförmyndarenheten

Här finns aktuell information för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare.

På grund av hög belastning på verksamheten behöver vi justera våra telefontider på överförmyndarenheten.

Våra kontaktuppgifter

Telefonnummer

Telefontider: klockan 10.00–12.00 helgfria vardagar (måndag–fredag)

Allmänna frågor: 011-15 63 80

Team 1 (ansvariga för efternamnet på ställföreträdare A–K): 011-15 31 08

Team 2 (ansvariga för efternamnet på ställföreträdare L–Ö): 011-15 31 09

Förmynderskapsärenden (barn upp till 18 år): 011-15 35 56

Se även under rubriken Kontaktuppgifter till överförmyndarenheten för fler kontaktuppgifter.

Pensionsmyndigheten informerar om ändrade regler gällande bostadstillägg från augusti 2022. Ställföreträdare behöver bevaka att huvudmannen kan ha rätt till bostadsbidrag (eller höjt sådant) med anledning av särskilt ändrade regler.

Pensionsmyndigheten skickar årligen ut information om bostadstillägg till pensionärer. En ändring är att från och med augusti höjs bostadstillägget för de pensionärer som redan är beviljade detta tillägg. De ändrade reglerna innebär dock att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen och Pensionsmyndigheten behöver fortsatt er hjälp för att nå ut med information till enskilda pensionärer.

Preliminär beräkning på webbplatsen

Innan du fyller i ansökan är det viktigt att göra en beräkning för att få veta om det är möjligt att få bostadstillägg. Beräkningen utgår från bostadskostnad, familjesituation och totala ekonomin.

Den preliminära beräkningen kan göras direkt på deras webbplats. Det finns också möjlighet att skriva ut resultatet av beräkningen. På resultatsidan finns det en symbol för utskrift uppe till höger.

Räkna ut ditt bostadstillägg | Pensionsmyndigheten

Ansökningsblanketter

Pensionsmyndigheten bifogar länkar till ansökningsblanketter för bostadstillägg.

Ett urval blanketter du kan använda | Pensionsmyndigheten

Hjälp när du fyller i blanketten | Pensionsmyndigheten

Digitala informationsmöten

Vill du veta mer? Pensionsmyndigheten erbjuder digitala informationsmöten om bostadstillägg. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. Under mötet svarar de på de vanligaste frågorna och det finns möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Digitala informationsmöten med Pensionsmyndigheten

Läs även under fliken Ändrade regler om bostadstillägg

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att:

 • du har både bostad och fritidshus.
 • du bor tillsammans med någon.
 • du har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Den totala ekonomin tas med i beräkningen

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen.

Gör en beräkning på pensionsmyndigheten.se innan du ansöker

Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats. Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och komplett för ett snabbare beslut. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.

Här ansöker du om bostadstillägg

Våra nyhetsbrev innehåller nyheter som kan vara bra att känna till när du är god man, förvaltare eller särskilt förordnad förmyndare.

Nyhetsbrev december 2022 Pdf, 208.4 kB.

Nyhetsbrev juni 2022 Pdf, 497.3 kB.

Nyhetsbrev december 2021 Pdf, 214.4 kB.

Vi är igång igen med informationskvällar, för dig som är intresserad och nyfiken på vad ett uppdrag som god man/förvaltare innebär. Fler behövs! I de fall du lämnat in intresseanmälan via mina sidor e-tjänst, kommer vår rekryterare att ta en kontakt med dig och ni får gemensamt avgöra om ni ska ha en telefonintervju eller besök på plats. Tveka inte att höra av dig eller tipsa en vän du tror skulle vilja vara intresserad av uppdraget.

Kärnverksamheten med besök sker fortsatt på kontoret, men vi erbjuder digitala alternativ. Besöken ska vara planerade och bokade i förväg. Bokning av besök sker via telefon, se samtliga kontaktuppgifter nederst på denna sid. Du kan även skicka ett mail till oss på overformyndarenheten@norrkoping.se att du önskar bli kontaktad för en besökstid.

Kommunens samtliga riktlinjer kring regler och avgifter som nämnderna beslutar om, finns samlade på denna sida:

Riktlinjer i Norrköpings kommun


De tre riktlinjer som överförmyndarenheten har, återfinns under ovan länk, rubrik omsorg.

Kommunen har gått över till att använda Google Chrome som webbläsare. Det innebär att blanketterna inte fungerar som de ska när man öppnar i Microsoft Edge. Det är redogörelsen som ni ska uppmärksamma: kryssar man i en ruta så försvinner det krysset när man kryssar i nästa. Det innebär att du måste använda av Google Chrome som webbläsare när du ska fylla i blanketten om redogörelse.

Som god man/förvaltare har du rätt att begära arvode i samband med att du senast den 28 februari varje år redovisar och redogör för ditt uppdrag.

I Norrköpings kommun betalas alla arvoden ut genom kommunens lönehanteringssystem. De huvudmän som ska betala för arvodet faktureras därefter för detta.

 • För att du ska kunna få arvode krävs att du med bank-id anmäler ditt bankkonto för insättning.
 • Du gör detta genom att gå in på seb.se/loneservice
 • Klicka på Ny användare och följ instruktionerna.
 • Gå in på ”Min profil” och anmäl ditt eget val av lönekonto.
 • Det kundnummer du ska uppge är för Norrköpings kommun är 05810.

Vem betalar arvodet?

 • Överförmyndarenheten vill göra er uppmärksamma på en del lagförändringar inom socialförsäkringen som trädde i kraft 1 januari 2022.
 • Detta berör de huvudmän som får förhöjda ersättningar av Försäkringskassan och som under 2023 kan komma att behöva betala del av arvode eller helt sitt arvode på grund av de höjda ersättningarna.

Höjt tak i sjukförsäkringen

 • Taket höjs för sjuk-, smittbärar-, närstående- och rehabiliteringspenning samt ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.
 • Dagens tak som ger individen max 810 kronor om dagen höjs till max 1027 kronor per dag.

Höjt bostadstillägg för dem med sjuk- och aktivitetsersättning

 • Bostadstillägget till personer med sjuk- och aktivitetsersättning höjs.
 • Som mest kan ett ensamhushåll få 6 550 kronor i månaden medan man i parhushåll får max 3 275 kronor i månaden vardera.
 • Även taket för det särskilda bostadstillägget höjs.

Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen

Garantinivåerna för hel sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,25 prisbasbelopp till 1 006 kronor.

Vad innebär detta utifrån arvodeskostnad?

 • Dessa förhöjda inkomster kan medföra att en del huvudmän helt eller delvis kommer att få stå för arvodet av egna inkomster/tillgångar. Det är nuvarande ställföreträdare som tillsammans med huvudman ska planera för förändringar i ekonomin och redan år 2022 spara undan i de fallen, för kommande arvodeskostnad som ska betalas för redovisningsåret 2022 under 2023.
 • Huvudregeln är att det är huvudmannen, det vill säga den som har god man/förvaltare, som ska betala arvodet och kostnadsersättning. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger två prisbasbelopp (97 200 kronor) eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp (128 790 kronor). Fastställt prisbasbelopp för 2022 är 48 600 kronor.
 • I de fall huvudman inte når upp till nivåerna ovan, ska kommunen stå för arvodet. Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger tas i anspråk för arvodet medan kommunen betalar resten.
 • Beslut om handikappersättning ska skickas till överförmyndarnämnden som fastställer om det är kommunen eller staten (genom handikappersättningen) som står för arvode till god man. I vissa fall kan överförmyndarnämnden besluta att huvudmannen ska betala arvode även om inkomst och förmögenhet understiger angivna gränser. Detta får ske om kapitalbildning annars skulle uppkomma, som inte kan komma den enskilde till godo.
 • Överförmyndarnämnden kan även godta att kommunen betalar arvode trots att huvudmannen har tillräcklig inkomst eller förmögenhet, till exempel om tillgångarna är bundna i fastighet eller lägenhet som huvudmannen själv bor i, eller som inte kan säljas till rimliga villkor. Om skäl finns kan överförmyndarnämnden besluta att huvudmannen kan dela upp betalningen till kommunen. Ersättning för bevakande av någons rätt i oskiftat dödsbo ska betalas ut av dödsboets medel, om inte särskilda skäl föranleder annat. 9 (9) Legala förmyndare har bara rätt till ersättning om det finns särskilda skäl. I dessa fall betalas arvodet alltid från den omyndige eller dödsboets tillgångar.

Våra huvudmän behöver en enskild egen hemförsäkring, utöver den som boendet har, när huvudmän bor i gruppbostäder eller serviceboenden.

En hemförsäkring ska tecknas på personens boende, som försäkringsställe. Försäkringen som kommunen har saknar till exempel allrisk, rättsskydd, överfallsskydd och reseskydd.

Kommunens försäkring är ett mycket lågt försäkringsbelopp och täcker inte de delar där huvudmannen kan ha åsamkat skada.

Kommunens försäkring får inte användas istället för att de boende inte tecknar egna försäkringar.

Vi vill göra dig uppmärksam på att saknar huvudman en särskild postadress skickas arvodesfakturan hem till huvudmannen. Huvudmannen ska samtycka, om det är ett godmanskap där huvudmannen förstår vad saken gäller, till särskild postadress. Gör denne det ska detta registreras på Skatteverket. I annat fall är det viktigt att du får arvodesfakturan till dig på något annat sätt.

Försäkringskassan möjliggör för dig som ställföreträdare att inhämta viss information om din huvudman. Innan du kan använda dig av tjänsten, är det viktigt att du har lämnat in ditt registerutdrag till försäkringskassan, för varje enskilt ärende.

Beställ underlag digitalt via Mina sidor

 • Logga in som ställföreträdare och klicka på Beställ underlag för årsredovisning.
 • Fyll i personnummer för en eller flera huvudmän och klicka på beställ.
 • Underlaget kommer med posten. Viss information kommer att lämnas direkt via pdf.
 • Tjänsten finns tillgänglig från början av januari 2022.

Tänk på att du kommer se skattepliktiga ersättningar, men inte automatiskt löneutmätning eller ersättningar som är skattefria. I de fallen tar du istället kontakt med Kundtjänst. Inlogg och kontaktuppgifter till Försäkringskassans kundtjänst finner du på deras hemsida:

www.forsakringskassan.se

 • Regeringen har för 2021 flera satsningar för att intensifiera arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar, missbruk och fusk inom välfärdssystemen. Överförmyndarenheten har uppmärksammat att huvudmän har fått belopp att betala tillbaka, till exempel när inte rätt inkomstuppgifter eller kostnader för hyra med mera har lämnats till till exempel Försäkringskassan, pensionsmyndigheten, ekonomiskt bistånd eller arbetslöshetskassan.
 • Kom också ihåg att sparat kapital också ska anmälas till till exempel Försäkringskassan.
 • Vi vill göra er uppmärksamma på att det är din skyldighet som förmyndare, god man/förvaltare att lämna rätt uppgift för din huvudman och att kontrollera att uppgifterna stämmer hos myndigheter.
 • Om en förmyndare, god man/förvaltare genom vårdslöshet eller försummelse gör att huvudmannen lider ekonomisk skada, kan du bli ersättningsskyldig. Det kan även gälla för felaktiga utbetalningar.
 • Förmyndare, god man/förvaltare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat den enskilde.

Du som är god man, förvaltare eller förmyndare kan nå det team med behöriga överförmyndarhandläggare för ditt ärende på deras gruppnummer. Vuxenärenden och ärenden som rör ensamkommande barn har delats upp mellan teamen efter de gode männens/förvaltarnas första bokstav i efternamnet:

Telefontid för allmänna frågor är klockan 10.00–12.00 måndag till fredag: 011-15 63 80

Telefontid för aktuella ställföreträdare/huvudmän/kontakter från myndigheter är klockan 10.00-12.00 måndag till fredag på helgfria vardagar.

Team 1 (ansvariga för efternamnet på ställföreträdare A-K): 011-15 31 08

Team 2 (ansvariga för efternamnet på ställföreträdare L-Ö): 011-15 31 09

Förmynderskapsärenden (barn upp till 18 år): 011-15 35 56

Redovisningsfrågor:
011-15 26 77
011-15 24 33

Rekrytering av ställföreträdare:
011-15 21 78

Administration:
011-15 63 80
011-15 21 77

Tillförordnad verksamhetschef
Anneli Hagberg
011-15 19 37

Organisationsskiss Powerpoint, 207 kB.

Kontakt

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21