Aktuellt från överförmyndarenheten

Överförmyndarenheten arbetar med tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och har i uppgift att rekrytera och utbilda lämpliga gode män och förvaltare. Överförmyndarenheten har även ansvaret att utreda behov av god man eller förvaltare på uppdrag av tingsrätten. Överförmyndarenheten tillsätter också gode män för ensamkommande barn.

I Norrköpings kommun har cirka 800 personer uppdrag som god man eller förvaltare. Antalet ärenden hos överförmyndarenheten är cirka 2 200. Behovet av stöd är stort, främst för vuxna som kan behöva hjälp av en god man eller förvaltare. Vet du någon som skulle kunna passa för uppdraget, be den höra av sig till vår rekryterare.

Felaktiga utbetalningar - ställföreträdares skyldighet att lämna rätt uppgifter

Regeringen har för 2021 flera satsningar för att intensifiera arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar, missbruk och fusk inom välfärdssystemen. Överförmyndarenheten har uppmärksammat att huvudmän har fått belopp att betala tillbaka, t.ex. när inte rätt inkomstuppgifter eller kostnader för hyra etc. har lämnats till t.ex. Försäkringskassan, pensionsmyndigheten, ekonomiskt bistånd eller arbetslöshetskassan.

Kom också ihåg att sparat kapital också ska anmälas till t.ex. Försäkringskassan.

Vi vill göra er uppmärksamma på att det är din skyldighet som förmyndare, god man/förvaltare att lämna rätt uppgift för din huvudman och att kontrollera att uppgifterna stämmer hos myndigheter.

Om en förmyndare, god man/förvaltare genom vårdslöshet eller försummelse gör att huvudmannen lider ekonomisk skada, kan du bli ersättningsskyldig. Det kan även gälla för felaktiga utbetalningar.

Förmyndare, god man/förvaltare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat den enskilde.

Riktlinjer och avgifter

Kommunens samtliga riktlinjer kring regler och avgifter som nämnderna beslutar om, finns samlade på denna sida:

https://www.norrkoping.se/organisation/riktlinjer-regler-och-avgifter/riktlinjer

De tre riktlinjer som överförmyndarenheten har, återfinns under ovan länk, rubrik omsorg.

Information angående brittiska medborgare och Brexit

Om du som god man eller förvaltare har en huvudman med brittiskt medborgarskap kan du behöva bevaka och hjälpa din huvudman att få behålla sin rätt att bo i Sverige. Den 31 december 2020 kan Brexit inträda och under tiden 1 december 2020 – 30 september 2021 måste en ansökan om uppehållsstatus ske till Migrationsverket. För mer information, vänd er till Migrationsverkets kontaktcenter på 0771 – 235 235.

Särskild postadress för huvudmännen

Nu har vår fakturering kommit igång, vilket medför att arvodesfakturor där huvudman ska betala har skickats ut. Vi vill göra dig uppmärksam på att saknar huvudman en särskild postadress skickas arvodesfakturan hem till huvudmannen. Huvudmannen ska samtycka, om det är ett godmanskap där huvudmannen förstår vad saken gäller, till särskild postadress. Gör denne det ska detta registreras på Skatteverket. I annat fall är det viktigt att du får arvodesfakturan till dig på något annat sätt.

Information om Covid-19 och ditt uppdrag som god man/förvaltare

Håll dig uppdaterad på kommunens hemsida kring hur verksamheterna arbetar utifrån Covid-19. Vi får fortsatt en del frågor kring hur du som god man/förvaltare ska genomföra ditt uppdrag när det råder striktare rekommendationer och svårigheter att besöka din huvudman.

Du bör ha en dialog med personal på boenden eller söka information via kommunens hemsida för att din huvudmans behov blir tillgodosett. Försök att ha så god kontakt som möjligt med de övriga kontakter som huvudmannen har i sitt liv och upprätthåll kontakt med huvudmannen via telefon när det är möjligt.

Information om överförmyndarenhetens aktuella uppdrag

Överförmyndarenheten ställer fortsatt in alla utåtriktade evenemang, såsom exempelvis informationsträffar för tilltänkta nya ställföreträdare, grundutbildningar, redovisningsutbildning och besök ute i verksamheter. Enheten prioriterar och arbetar fortsatt med kärnverksamheten. Tveka inte att höra av dig till oss i de frågor du normalt sett har.

Vi vill göra dig uppmärksamma på att i höger spalten finns Ställföreträdarguide, som tidigare hette Nybörjarpärm. Där hittar du information om situationer du kan ställas inför och den ska kunna vara en guide till dig i ditt uppdrag. Ladda ner pdf och läs den också från mobilen/Ipad/dator.

Vill du boka besökstid?

Kärnverksamheten med besök sker fortsatt på kontoret, men vi erbjuder även digitalt alternativ. Besöken ska vara planerade. Bokning av besök sker via telefon, se samtliga kontaktuppgifter nederst på denna sid. Du kan även skicka ett mail till oss på overformyndarenheten@norrkoping.se att du önskar bli kontaktad för en besökstid. Vi arbetar med att hålla social distans, har stort sammanträdesrum för besök och att vara friska när vi arbetar eller kommer på besök till oss.

Hemförsäkring för huvudmännen

Vi har säkerställt informationen med kommunens försäkringssamordnare, och vill rikta uppmärksamhet på att våra huvudmän behöver en enskild egen hemförsäkring när de bor i gruppbostäder/serviceboenden! Vi märker i granskningar att en del saknar det och att du kan ha fått information om det inte behövs. Detta är alltså felaktig information.

En hemförsäkring ska tecknas på personens boende, som försäkringsställe. Försäkringen som kommunen har saknar t.ex. allrisk, rättsskydd, överfallsskydd, reseskydd mm. Kommunens försäkring är ett mycket lågt försäkringsbelopp och täcker inte de delar där huvudmannen kan ha åsamkat skada. Kommunens försäkring får inte användas istället för att de boende inte tecknar egna försäkringar.

Fler gode män och förvaltare behövs!

Även om vi ställt in informationskvällar behövs fler gode män och förvaltare! I de fall du lämnat in intresseanmälan via mina sidor e-tjänst, kommer vår rekryterare att ta en kontakt med dig och ni får gemensamt avgöra om ni ska ha en telefonintervju eller besök på plats. Tveka inte att höra av dig eller tipsa en vän du tror skulle vilja vara intresserad av uppdraget.

Om du begär arvode för ditt uppdrag som god man/förvaltare

Som god man/förvaltare har du rätt att begära arvode i samband med att du senast den 28 februari varje år redovisar och redogör för ditt uppdrag. I Norrköpings kommun betalas alla arvoden ut genom kommunens lönehanteringssystem. De huvudmän som ska betala för arvodet faktureras därefter för detta.

För att du ska kunna få arvode krävs att du med bank-id anmäler ditt bankkonto för insättning. Du gör detta genom att gå in på www.seb.se/loneservice

Klicka på Ny användare och följ instruktionerna. Gå in på ”Min profil” och anmäl ditt eget val av lönekonto. Det kundnummer du ska uppge är för Norrköpings kommun är 05810.

Kontaktuppgifter till överförmyndarenheten

Du som är god man, förvaltare eller förmyndare kan nå det team med behöriga överförmyndarhandläggare för ditt ärende på deras gruppnummer. Vuxenärenden och ärenden som rör ensamkommande barn har delats upp mellan teamen efter de gode männens/förvaltarnas första bokstav i efternamnet:

Telefontid allmänna frågor mellan 10.00-12.00 måndag till fredag

011-15 63 80

Telefontid (för aktuella ställföreträdare/huvudmän/kontakter från myndigheter) 10.00-12.00 och 13.00-15.00 måndag till fredag
Team 2, ansvariga för efternamnet på ställföreträdare L-Ö
011-15 31 09

Team 1, ansvariga för efternamnet på ställföreträdare A-K
011-15 31 08

Förmynderskapsärenden (barn upp till 18 år)
011-15 35 56

Redovisningsfrågor
011-15 26 77
011-15 24 33

Rekrytering av ställföreträdare
011-15 32 97

Administration
011-15 11 69
011-15 21 77

Enhetschef
Sofie Sommansson 011-15 19 14

Verksamhetschef
Ewa Gouranius 011-15 13 72

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00