Bastu

För en bastu inomhus behöver du normalt inte bygglov men om bastun är utomhus så beror det på storleken på bastun.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver inte söka bygglov för:

 • Bastu inomhus om inga utvändiga ändringar görs
 • Bastu mindre än 15 m² utomhus, om byggnaden ryms inom friggebodsreglerna. Då gäller reglerna för: Friggebod, lekstuga

Du behöver göra en anmälan för:

 • Bastu större än 15 m² utomhus. Då gäller reglerna för: Attefallshus
 • En bastu inomhus om byggnationen innebär att en bärande del av huset påverkas (till exempel om en dörr ska tas upp i en bärande vägg).

Tänk på att en vedeldad kamin eller eldstad kräver en anmälan.

Kamin och eldstad 

Vilka handlingar ska du skicka in vid anmälan om attefallsbyggnad eller ansökan bygglov?

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Måttsätt bastun samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.
 • Till en anmälan där byggnationen påverkar den bärande konstruktionen behövs en konstruktionsritning eller en teknisk beskrivning där dimensioner framgår. Handläggaren hör av sig om detta krävs i ditt ärende.
 • Grannintyg om bastun placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. Det krävs godkännande av samtliga fastighetsägare på grannfastigheten, underskrift görs på situationsplan och ritningar.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Byggåtgärden behöver troligtvis inte en kontrollansvarig. Skulle en kontrollansvarig behövas så hör handläggaren av sig till dig.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan/anmälan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett besked?

Du får besked på din bygglovsansökan inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 (ansökan) eller 4 veckor (anmälan) veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.