Garage eller carport

För nybyggnation av garage och carport behöver du normalt bygglov. Att byta en garageport till en vägg eller bygga en vägg på en carport kräver också bygglov eftersom det blir en fasadändring.

Garage och carportar är komplementbyggnader och därför gäller de regler som gäller för komplementbyggnader.

Komplementbyggnad

Placera ditt garage eller carport minst 6 meter från gatan om du ska ha porten vänd mot gatan, då möjligheten ska finnas att parkera bilen framför komplementbyggnaden.

Parkeringsplats till ett en- eller tvåbostadshus kräver inte bygglov, men om marken ändras +/- 0,5 meter så krävs det marklov.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

  • bygga ett garage eller en carport om inte undantagen nedan uppfylls

Du behöver inte söka bygglov om:

  • ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för Attefallshus och komplementbyggnad
  • du bor i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, då får du bygga max 60 kvadratmeter komplementbyggnad utan bygglov.

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Måttsätt garaget samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen varav det ena är mot gatan.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Garaget eller carportens storlek och komplexitet avgör om kontrollansvarig krävs. Garage eller carport i en våning som är 50 kvadratmeter eller mindre kräver oftast inte kontrollansvarig. Vi återkommer till dig om du behöver komplettera med en kontrollansvarig och kontrollplan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut på din bygglovsansökan inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får beslut på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor (4 veckor för anmälan) om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.