Kardusen 12, Ljura

Detaljplan för del av fastigheten Kardusen 12 inom Ljura i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med flerbostadshus. Planförslaget syftar även till att ny bebyggelse placeras och utformas med hänsyn till platsen och de kulturmiljövärden som stadsdelen Ljura ger uttryck för.

Planbesked

Den 18 september 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 maj 2021.

Samråd

Den 20 oktober och till och med den 1 december 2022 var detaljplanen på samråd.

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” var den 27 oktober 2022,

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 739.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 8.2 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 866.9 kB.
Grundkarta Pdf, 824.3 kB.

Bearbetning inför utställning/granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas att skickas ut på granskning i maj 2023.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Henrik Hult
planarkitekt
011-15 12 61

eller

Hannes Granath
planarkitekt
011-15 14 56

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.