Kardusen 12, Ljura

Detaljplan för del av fastigheten Kardusen 12 inom Ljura i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med flerbostadshus. Planen syftar även till att ny bebyggelse placeras och utformas med hänsyn till platsen och de kulturmiljövärden som stadsdelen Ljura ger uttryck för.

Den 18 september 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 maj 2021.

Den 20 oktober och till och med den 1 december 2022 var detaljplanen på samråd.

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” var den 27 oktober 2022.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 20 november till och med den 11 december 2023.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den
11 juni 2024, § 127. 

 

Beslutet vann laga kraft den 4 juli 2024.

Gällande handlingar:

Utredningar

Kontakt

Henrik Hult
planarkitekt
011-15 12 61

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.