Storken 12, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Storken 12 inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning av bostad.

Planbesked

Den 12 juni 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 juni 2020.

Dialogmöte med närboende hölls den 30 maj 2022, klockan 17:30-19:00, på Oskarsgatan 20 i Norrköping.

Samråd planeras till hösten 2022.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Elias Allouche
planarkitekt
011-15 19 68

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.