Verksamhetsplan för överförmyndarenheten 2024

Överförmyndarenheten uppgift är primärt att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen syftar till att kontrollera att dessa ställföreträdare sköter sina uppdrag på ett lämpligt sätt så att de barn och vuxna som har behov av stöd och hjälp från en ställföreträdare inte drabbas av en rättsförlust. Länsstyrelsen har i sitt uppdrag att utöva tillsyn över överförmyndarna.

Överförmyndarenhetens verksamhetsplan för 2024 har fokus på att rekrytera, behålla och även ge stöd till ställföreträdare. Stödet ligger främst i att tydliggöra uppdraget och att möjliggöra för att få utbildning kring de redovisningshandlingar som åläggs ställföreträdare.

Överförmyndarenheten finns i en omvärld med samverkanspartners inom och utom kommunen. Det finns till viss del ofullständig information om överförmyndarenhetens uppdrag och arbete. Aktiviteter har angetts för att motverka detta och skapa bättre samverkan och kunskap om enhetens arbete. I omvärlden ingår en ökande digitalisering med genomgripande förändringar på både samhällsnivå såväl som i den egna organisationen. Under året genomförs en utredning där enheten undersöker möjligheten till omställning mot digitaliserad ärendehantering.

Karl Ölander
Biträdande kommundirektör/kontorschef för avdelningen demokrati och stöd

Kontakt
Överförmyndarenheten