Verksamhetsplan för överförmyndarenheten 2024

Enligt Norrköpings kommuns styrmodell ska tjänsteorganisationen utforma en årlig verksamhetsplan som beskriver hur de politiska ambitionerna i uppdragsplanen ska genomföras under året

Utgångspunkter för verksamhetsplanen

I arbetet med att ta framverksamhetsplanen har överförmyndarenheten utgått från:

  • Överförmyndarnämndens uppdragsplan 2024, ÖFM 2023/0053.
  • Arbetsgivaruppdraget 2023/2024, KS 2022/0785.
  • Överförmyndarnämndens intern budget 2024, ÖFM 2023/0009 041.

Överförmyndarenheten

Överförmyndarenheten finns inom kommundirektörens kontor under avdelningen demokrati och stöd.

Ekonomiska förutsättningar

Budget fördelas enligt nedan för år 2024:

Intäkter: -9 433 900
Personalkostnader: 14 733 438
Arvodeskostnader: 17 091 771
Utbildning och nyrekrytering ställföreträdare: 208 635
Överförmyndarnämnden: 425 556
Övriga kostnader: 2 261 500

Summa: 25 287 000

Kontakt
Överförmyndarenheten