Verksamhetsplan för överförmyndarenheten 2024

Verksamhetsplanering utifrån överförmyndarnämndens uppdragsplan 2024

På sidan

  Måluppfyllelse

  • A. Antalet aktiva ställföreträdare ökar med minst 20 % från föregående år.

  Mål
  Måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvar

  1.A1

  Följa kommunikationsårshjulet för
  rekryteringsbudskap i media
  och på webb för att skapa intresse. Målgrupp är allmänheten.

  Rekrytering.

  1.A2

  Rekryteringsaktiviteter i samband med evenemang i kommunen för att nå yngre personer för att få ett ökat intresse för att bli ställföreträdare.

  Rekrytering.

  1.A3

  Samverka och genomföra gemensamma aktiviteter med andra kontor och aktörer
  inom kommunen och civilsamhället

  Rekrytering.

  1.A4

  Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte kring rekrytering med andra kommuner i landet.

  Rekrytering.

  Måluppfyllelse

  • A. Antalet begäran om entledigande av ideella ställföreträdare minskar med föregående år.

  Mål
  Måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvar

  2.A1

  • Utveckla stödet till ställföreträdare.
  • Uppföljningssamtal med ställföreträdare efter viss tid.
  • Förtydliga via exempel checklista
   vad som ingår i uppdraget.
  • Erbjuda mentorskap.

  Teamen och

  rekrytering.

  2.A2

  • Redovisningsutbildningar på
   plats.
  • Se över möjligheten med komplement med digitala
   tillfällen/förinspelad digital
   utbildning på nätet.
  • Erbjuda utbildning till ställföreträdaresom uppgett att de har svårigheter med redovisning.

  Team Tillsyn och
  granskning.

  2.A3

  • Utforma statistik som inte tar
   med entlediganden från
   förvaltarenheten.
  • Statistiken blir snedvriden
   om förvaltarenhetens
   entlediganden tas med. I
   deras uppdrag ingår att lämna
   över till ideell ställföreträdare när det ges möjlighet.

  Enhetschef och överförmyndar-handläggare.

  Måluppfyllelse

  • A. Utveckla former för att mäta upplevelsen av förståelse och insikt för samtycket.

  Mål
  Måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvar

  3.A1

  Fördjupad granskning av god man-uppdrag via stickprov.

  Teamen.

  3.A2

  Vid uppstart av nytt uppdrag
  använda checklista där
  samtycke finns med för att
  säkerställa att förståelse och
  insikt har diskuterats mellan
  ställföreträdare och huvudman.

  Överförmyndar-handläggare.

  Måluppfyllelse

  • A. Utveckla och stärka nuvarande former för samarbete med externa samarbetspartners och civil samhället.
  • B. Stärka samarbetet mellan kontoren inom kommunen på chefs- och handläggarnivå.
  • C. Stärka samarbetet och öka kunskapen om överförmyndarnämndens verksamhet mellan nämnderna i det gemensamma presidiet.

  Mål
  Måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvar

  4.A1

  • Informera om
   överförmyndarverksamheten
   till berörda myndigheter.
  • Nå föreningar via kommunala nätverket för civilsamhället, Kommunala råden för pensionärer och funktionshinder eller annan
   samverkansform.

  Enhetschef och överförmyndar-handläggare.

  4.A2

  Identifiera behov och målgrupp för eventuell information på annat språk.

  Enhetschef och överförmyndar-handläggare.

  4.B1

  Utveckla samarbetet kring
  introduktioner för
  nyanställda inom kompetensförsörjnings-,
  social- samt vård- och omsorgskontoret.

  Enhetschef och överförmyndar-handläggare.

  4.B2

  I mån av tid besöka andra
  kontor i syfte att få info om
  deras verksamhet samt kunna
  berätta om överförmyndarenhetens uppdrag.

  Enhetschef och överförmyndar-handläggare.

  4.B3

  Träffar mellan överförmyndarhandläggare och
  handläggare på olika kontor
  för erfarenhetsutbyte, öka d
  förståelse, fånga upp frågor.

  Enhetschef och överförmyndar-handläggare.

  4.B4

  Vid gemensamma chefsträffar över
  kontorsgränser lyfta övergripande och gemensamma frågor.

  Enhetschef.

  4.C1

  Lyfta övergripande och gemensamma frågor för ökad
  kunskap och förståelse.

  Enhetschef.

  Måluppfyllelse

  • A. Strukturera och tillgängliggöra befintlig statistik.
  • B. Använda 9-stadsnätverket för att utvecklandet av indikatorer som är jämförbara. (Norrköping, Linköping, Jönköping, Eskilstuna, Gävle, Västerås, Södertälje, Örebro, Uppsala).

  Mål
  Måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvar

  5.A1

  Sammanställa nationell
  statistik (källa Länsstyrelsen
  i Dalarnas län).

  Enhetschef och överförmyndar-handläggare.


  5.A2

  Redovisa relevant statistik från verksamhetssystemet
  WärnaGO.

  Enhetschef.

  5.B1

  Nätverka med syfte att
  utveckla indikatorer som är
  jämförbara.

  Enhetschef.

  Måluppfyllelse

  • A. Utred förutsättningarna för digitalt verksamhetssystem som motsvarar hela ärendehanteringen.
   

  Mål
  Måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvar

  6.A1

  Utse arbetsgrupp inom
  enheten samt sammankallande.

  Enhetschef.

  6.A2

  Involvera relevanta personer
  från stadsarkivet och digitaliseringsavdelningen i de delar som är deras expertområde.

  Arbetsgruppen.

  6.A3

  Undersök E-Wärna status.

  Arbetsgruppen.

  6.A4

  Genomlysning av verksamhet avseende vad som kan erbjudas via mina sidor som e-tjänst.

  Arbetsgruppen.

  Måluppfyllelse

  • A. Följa upp det påbörjade arbetet. Säkerställa att ändamålsenliga lokaler kommer att erbjudas.

  Mål
  Måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvar

  7.A1

  Regelbunden kontakt med lokalansvarig SHBK för att följa förloppet och kunna
  påverka anpassning av kommande lokal.

  Enhetschef.

  Måluppfyllelse

  • A. Ta fram aktuell tidplan efter erforderliga beslut.
  • B. Ta fram aktivitetsplan efter erforderliga beslut.

  Mål
  Måluppfyllelse

  Aktivitet

  Ansvar

  8.A1

  • Ta fram aktuell tidplan tillsammans med de andra kommunerna.
  • Förankra i beslut i respektive
   kommun.

  Enhetschef.

  8.A2

  Ta fram, tidsätta- och beräkna resursåtgång samt kostnader för
  erforderliga aktiviteter inför ingåendet av gemensam nämnd.

  Enhetschef.

  Verksamhetsplanering utifrån arbetsgivaruppdraget 2023–2024

  Arbetsgivaruppdraget 2023/2024 omfattar tre områden. Nedan beskrivs hur
  överförmyndarenheten arbetar med arbetsgivaruppdraget.

  Aktivitet

  Ansvar

  Översyn av chefers uppdrag
  genomförs utifrån pågående
  organisationsförändring.

  Kontorschef/biträdande
  kommundirektör.

  Aktivitet

  Ansvar

  Genomföra handlingsplan avseende arbetsmiljön utifrån
  medarbetarenkäten.

  Enhetschef.

  Överföra de centrala kommungemensamma målen
  till enhetens eget arbetsmiljöarbete:

  • Vi verkar för en arbetsmiljö där medarbetare upplever arbetsglädje och trivsel och som förebygger olyckor och ohälsa.
  • Ingen medarbetare utsätts för diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier.
  • Vi arbetar strukturerat och förebyggande för friska arbetsplatser.

  Enhetschef.

  Aktivitet

  Ansvar

  Mentor till alla nya medarbetare.

  Enhetschef.

  Främja deltagande i nätverk för lärande och utveckling.

  Enhetschef.

  Aktivt vidareutveckla medarbetare i nya ansvarsområden och roller.

  Enhetschef.

  Avslutningssamtal med medarbetare för att identifiera
  förbättringsområden och det som fungerar väl.

  Enhetschef.

  Kontakt
  Överförmyndarenheten