Prisman

Prisman är en förskola som ligger i gamla lasarettsområdet med närhet till Norrköpings stadskärna, vackra parker och inbjudande lekplatser samt Norrköpings kulturutbud som bibliotek, industrilandskapet och museum.

Prismans förskola, exteriör

På Prisman går 74 barn uppdelade på fyra avdelningar, två avdelningar för de äldre barnen (Diamanten, Opalen) och två avdelningar för de yngre (Smaragden, Safiren).

Prisman ingår i Regnbågsenheten tillsammans med Moagården, Växthuset, Fridtunatäppan och Regnbågen.

Vår personal

På Prisman arbetar cirka 14 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. Vi är fördelade på fyra avdelningar med en rektor som ansvarar för Prisman och Moagårdens förskola. Till dessa två förskolor finns även en utvecklingspedagog som handleder pedagogerna för att öka kvaliteten i våra verksamheter med fokus på det pedagogiska uppdraget. Vi har också tillgång till en specialpedagog som handleder och utbildar pedagogerna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Så arbetar vi med barns lärande

Hos oss har barnen rätt till en utbildning och undervisning som är meningsfull, rolig och innehåller ett lustfyllt lärande. Vår utbildning lägger grunden för ett livslångt lärande och är trygg och lärorik för alla barn. Leken har en central plats i utbildningen där alla barn ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. Undervisningen lämnar utrymme för barnens initiativ och möjlighet att påverka sin dag på förskolan. Engagerade pedagoger undersöker tillsammans med barnen och ges möjlighet att förundras, fantisera, uppleva, reflektera, och dra slutsatser själv och tillsammans med andra.

Så arbetar vi med barns trygghet

Vi har ett aktivt värdegrundsarbete där de grundläggande värdena genomsyrar vår verksamhet. Vi har valt att prioritera arbetet med jämställdhet, jämlikhet, inkludering, mångfald och dialog där vi skapar tillfällen för utbildning samt har fördjupande diskussioner som sker systematiskt. Här ges pedagogerna möjlighet att fördjupa sig i diskussionen kring hur de ska arbeta med dessa frågor för att skapa en likvärdig förskola för alla.

I mindre möten arbetar pedagogerna aktivt med att skapa tillit och trygghet i relation med barnen.

Barn- och vårdnadshavareinflytande

Vår utgångspunkt är att barnets bästa alltid kommer först. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Vi eftersträvar en god relation mellan förskola och hem. De dagliga samtalen är viktiga för oss och stärker de goda relationerna. Årligen erbjuder vi utvecklingssamtal där vi berättar om vårt arbete på förskolan och hur vi utmanar ditt barn i hens lärande och utveckling.

Gällande förläggning av 15 timmars platserna har ni vårdnadshavare valfrihet mellan att ha ert barn på förskola tre eller fyra dagar per vecka. För oss är det viktigt att valet av tider sker i dialog med förskolan utifrån just ert barns behov.

Lokaler

Prismans lokaler är ljusa och öppna och anpassade så att de ska locka till möten mellan barnen och inbjudande och stimulerande lekar. Utvecklingspedagog och specialpedagog är involverade i arbetet med utformningen av miljön samt berikning av innehåll för att öka förutsättningarna för att möta alla barns behov och intressen.

Måltider

Prisman får sin mat från det närbelägna skolköket och maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer. Pedagogerna äter pedagogiska måltider vilket innebär att de äter tillsammans med barnen. Under måltiden arbetar pedagogerna aktivt med barnens språk genom att under måltiden föra samtal som vidgar barnens ordförråd och förmåga att föra samtal.

Mer om Prisman

Beskrivning:

Årskurser: Förskolor

Rektor
Sanna Regnander
011-15 78 33
Skicka e-post

Administratör
Ivi Isik
011-15 24 20
Skicka e-post

Diamanten
0725-98 68 00

Opalen
0725-98 68 13

Smaragden
0725-98 68 14

Safiren
0725-98 68 15

Vid frågor om plats, faktura, IST Home app
Kontaktcenter Norrköpings kommun
011- 15 00 00

Hitta till Prisman