Matteusskolan

Matteusskolan ligger centralt i Norrköping. Skolan, som är en av Norrköpings äldsta, ligger precis vid Folkparken, som erbjuder stora grönområden och en härlig utemiljö.

På skolan går cirka 320 elever. Vi har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 med tillhörande fritidshem och anpassad grundskola.

Vi som arbetar på Matteusskolan är övertygade om att alla barn vill och kan lära.

På vår skola arbetar cirka 80 medarbetare och det finns två rektorer. Vi arbetar i arbetslag. På skolan finns också ett elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, speciallärare och logoped. Rektor ingår också i trygghetsteamet som består av kuratorer, elevcoacher och lärare på skolan.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling.

Undervisningen på skolan bygger på Pedagogiska planer som är framtagna utifrån våra styrdokument. Vi använder dem som ett vardagligt och levande arbetsinstrument. Det förs kontinuerliga samtal mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare kring elevernas utveckling och måluppfyllelse. De pedagogiska planerna är ett sätt att tydliggöra målen, planeringen och arbetsmetoderna.

På Matteusskolan arbetar vi med Studie- och yrkesvägledning redan från förskoleklass för att skapa medvetenhet och intressen hos eleverna samt drömmar inför framtiden.

Vi strävar efter hög måluppfyllelse. Detta gör vi genom att ge varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Vi har en helhetssyn kring våra elever. Vi ser barnet hela dagen, både i skolan och på fritidshemmet. Vi har ett helhetsansvar och en röd tråd som innefattar alla verksamheter och övergångar från förskoleklass till och med skolår 6.

På Matteusskolan är vi stolta över mångfalden. Vi ser även det mångkulturella och flerspråkigheten som en tillgång. Vi arbetar för att synliggöra kulturer och levnadssätt, att få eleverna att se varandras likheter och att acceptera olikheter, att vi är lika men ändå olika. Vi betraktar språket som en framgångsfaktor i all undervisning.

På Matteusskolan delar vi värdegrunden om allas lika värde. En ömsesidig respekt finns mellan elev-elev, elev-vuxen och vuxen-vuxen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan därför har vi ett aktivt värdegrundsarbete och ett förebyggande trygghetsarbete. Trygghetsteamet har tagit fram en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Den finns även i en enklare version som vänder sig till eleverna. Den delas ut till alla vid läsårets start.

På Matteusskolan finns väl fungerande klass- och elevråd. Inför varje läsår arbetar vi tillsammans fram Matteusskolans ordningsregler.

Genom olika demokratiska processer får eleverna möjlighet att påverka undervisningen.

Vid några tillfällen per år genomförs öppna engagerande föräldramöten, Föräldrasamverkan. Programmet kan bestå av föreläsningar kring aktuella frågor och pedagogiska diskussioner. Vi vet att vårdnadshavarnas delaktighet i elevernas lärande är viktig och vi är måna om att ta del av de förväntningar som finns från vårdnadshavarnas sida.

Matteusskolans matsal ligger i Matteusgården cirka 300 meter från skolan. Vi erbjuder dagligen dagens rätt och dagens vegetariska rätt. Eleverna på fritidshemmet äter frukost och mellanmål på avdelningarna.

Vi är tre förskollärare som jobbar i förskoleklass på Matteusskolan. Förskoleklassens skoldag börjar kl. 8:10 och slutar kl.13:30.

Vårt fokus

Skolans gemensamma fokus ligger på trygghet, kunskap och gemenskap.

I förskoleklassens arbete går lärande och lek hand i hand. Varje barn ska lära sig och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en miljö som är trygg, lekfull och stimulerande.

Undervisningen i förskoleklass

Vi jobbar för att utveckla svenska språket då vi bland annat jobbar utifrån skolverkets kartläggningsmaterial i ”Hitta språket” som bygger på språklig medvetenhet och ”Hitta matematiken” som bygger på matematisk tänkande. Syftet är att tidigt ge stöd för undervisning och redskap för att identifiera elever som behöver extra utmaningar eller anpassningar. Kartläggningsmaterialet kommer att vara ett betydelsefullt verktyg vid överlämning till årskurs 1. Vi jobbar även utifrån Bornholmsmodellen som innehåller varierande och utvecklande språklekar. I undervisningen använder vi oss av digitala läromedel på smartboard och Ipad för att på så sätt göra den matematiska och språkliga utvecklingen mer lustfylld.

Förskoleklasstiden präglas av att bekanta sig med matematik genom olika arbetssätt där det även ingår arbete med TUFF som betyder taluppfattning. Genom att arbeta med TUFF lär sig våra elever att erövra kunskap om hela tal där förmågan att jämföra siffrors värde, addera och subtrahera tal samt känna igen tal förstärks inför deras framtida skolgång. Utöver allt annat arbete i förskoleklassen så har vi även högläsning varje dag. Våra elever får möjlighet till Polyglutt som är en flerspråkig boktjänst, där eleverna får möjlighet att läslyssna på böcker vilket ökar ordförråd, gynnar språkutveckling samt stärker språkkänslan hos eleven. I förskoleklassen fokuserar vi på att skapa en utveckling i lärandet hos varje elev. För att främja elevernas inflytande på undervisningen och öka närvaron lägger vi stor vikt i samarbete med hemmet med fokus på kunskapsutveckling, trygghet men också det sociala.

Samarbete med logoped och speciallärare

Vi har ett nära samarbete med skolans logoped och speciallärare vilket hjälper oss att tidigt sätta in insatser för de barn som är i behov.

Våra lokaler

Något som vi på Matteusskolan är stolta över är förskoleklassens fantastiska lokaler. Ett stort plus är att Folkparken ligger nära Matteusskolan då vi har tillgång till naturmiljön.

Mer om Matteusskolan

Beskrivning:

Årskurser: F-6, Fritidshem, Anpassad grundskola

Rektor
Caroline Nilsson
011-15 32 52 

Administratör
Eva Waldenryd
011-15 32 50

Kurator F-3
Linda Ruud
0730-20 18 84

Kurator 4-6
Joakim Falk
0730-20 24 47

Skolsköterska
Evelina Forsström
011-15 79 16
072-5174663

Logoped
Anna Paulsson
072-584 55 08

Vaktmästare
Martin Gustavsson
072-569 36 57

Anpassad grundskola, inriktning ämnen (1-6J)
0725-69 36 98

Anpassad grundskola, inriktning ämnesområden (1-6P)
0725-69 36 72

Fritidshem
F-klass Drakboet
0725-69 36 34

Regnbågen
0725-69 36 32

Skattkammaren
0725-69 36 97

Stjärnan
0725-69 36 71

Guldet (Grundsär)
0761-28 11 40

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Hitta till Matteusskolan