Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Hus, bygga en- eller tvåfamiljshus

Det är detaljplanen som styr om du får bygga hus i ett område. Utanför detaljplanerat område är det lämpligt att först söka förhandsbesked om man vill bygga ett hus på mark där en tomt inte finns i dagsläget.

Hitta gällande detaljplaner i Norrköpings karta

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

  • bygga ett nytt hus

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
  • Nybyggnadskarta i skala 1:400. Du kan beställa en nybyggnadskarta via kommunens hemsida. Måttsätt huset samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.
  • höjd för färdigt golv ska redovisas samt nya och befintliga markhöjder. Dessa höjder redovisas på fasdritningarna.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Beställ en nybyggnadskarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Byggåtgärden behöver en kontrollansvarig och kontrollplan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan


I vissa fall tillkommer en planavgift.

Planavgifter

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.