Kompetensförsörjningsnämndens uppdragsplan 2024

Att bidra till kompetensförsörjningen är alltid nämndens primära uppdrag, det vill säga att fler personer ska vara rustade för att kunna ta ett jobb och komma i arbete, och därigenom motverka och minska arbetslösheten i Norrköping och skapa förutsättningar för fler att kunna försörja sig själva.

Vi har fått ett uppdrag att ta särskilt ansvar för några av de 95 punkter som det politiska programmet innehåller. I en del av de punkterna har vi redan pågående arbete och de som ännu inte påbörjats blir utvecklingsområden i denna uppdragsplan.

I vårt arbete med de klienter som uppbär försörjningsstöd förväntar vi oss att de gör allt de kan för att så snart som möjligt komma ur beroendet av stödet. Vi arbetar coachande från kontorets sida och tillsammans med alla klienter upprättas en individuell planering. För att ytterligare förbättra stödet kommer vi under året som ligger framför oss fortsätta utveckla vårt arbete med arbetsmarknadsinsatser; meningsfulla aktiviteter och insatser som leder till
stegförflyttningar för att kunna komma vidare i arbete eller studier. Uppstartsåret 2023 har för den nya avdelningen varit framgångsrikt och vi har kunnat hjälpa fler än vad vi först trodde var möjligt. Nu spänner vi bågen ytterligare och vill se ännu bättre resultat.

Möjligheten att läsa SFI och SVA och samtidigt studera en yrkesutbildning – så kallad kombinationsutbildning – startade också upp 2023 och kommer att kunna utökas med fler elever under 2024. Med kombinationsutbildningar förbättrar vi förutsättningarna för fler personer att snabbare komma ut på reguljära arbetsmarknaden i något av alla bristyrken.

För att kunna ta till sig svenska språket snabbare och bättre krävs att man i möjligaste mån undviker avbrott i SFI-undervisningen. Möjligheten att fortsätta läsa SFI även under föräldraledighet är redan möjligt genom så kallad flexundervisning då man läser SFI på distans. Denna möjlighet kommer att marknadsföras mer och uppmuntras till tydligare framöver.

Ett gott samarbete i nämnden och tillsammans med tjänstepersonerna lägger grunden för att lyckas med det vi bestämmer oss för. Så har det varit bakåt och så ser jag att vi har goda förutsättningar att fortsätta arbeta.

Jag känner mig som ordförande glad och stolt över allt det vi tillsammans lyckats åstadkomma genom åren och ser fram emot ytterligare ett år där vi kan öka framtidstron hos de personer vi möter i alla våra verksamheter – tron på sin egen förmåga och sin möjlighet att påverka sin situation. Utan framtidstro hjälper ingen insats men med framtidstro kan vad som helst hända. Det är och förblir min ledstjärna!

Eva-Britt Sjöberg,
Kompetensförsörjningsnämndens ordförande

Kontakt

Kompetensförsörjnings-kontoret