Kompetensförsörjningsnämndens uppdragsplan 2024

Nedan beskrivs kompetensförsörjningsnämndens koppling och bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål.

Kopplingen kan vara både direkt och indirekt. Det övergripande målet ”Alla norrköpingsbor som kan arbeta ska arbeta” är direkt kopplat till uppdragsplanens mål. Övriga mål har en indirekt koppling till uppdragsplanen och beskrivs nedan.

  • Kompetensförsörjningsnämnden bidrar direkt till uppfyllelse av målet genom uppdragsplanens mål och verksamhetens övergripande fokus.
  • Kompetensförsörjningsnämnden bidrar till målet genom att arbeta för kompetensförsörjning, med ett kompetensmäklande arbetssätt och med Handslaget tillsammans med näringslivsavdelningen.
  • Kompetensförsörjningsnämnden bidrar till målet genom att erbjuda norrköpingsborna studier för att nå egen försörjning och möjlighet att göra förflyttningar i arbetslivet.
  • Kompetensförsörjningsnämnden bidrar till målet genom att erbjuda
    uppdragsutbildningar i samverkan med vård- och omsorgskontoret, språkutbildningar riktade till vård- och omsorgspersonal samt arbetsmarknadspolitiska insatser.
  • Kompetensförsörjningsnämnden bidrar till målet genom arbete med avfallsplanen och arbetet med att se över åtgärder för minskad klimatpåverkan och energianvändning i verksamhetslokaler.
  • Kompetensförsörjningsnämnden bidrar till målet genom att bryta negativa livsmönster och arbeta för ekonomisk trygghet genom budget- och skuldrådgivning, team hälsa inom ekonomiskt bistånd, arbete med bostadsrådgivning och vräkningsförebyggande åtgärder samt arbetet mot våld i nära relationer.
Kontakt
Kompetensförsörjnings-kontoret